Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Бургас, №        1163            /30.06.2014г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на пети юни, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                            ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Андрей Червеняков изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 797/2014г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът „Техномаркет България” ЕАД, ЕИК 200586330, с предишно наименование „К ЕНД К ЕЛЕКТРОНИКС” ЕАД, чрез юрисконсулт А. М., е оспорил решение №370/05.03.2014г. постановено по АНД № 5265/2014г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 26053/17.10.2013г. издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите. С наказателното постановление за нарушение на127, ал.3 от Закона за защита на потребителите, на основание чл.222 от същия закон на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представители. Преди съдебно заседание касаторът депозира писмено становище.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

„К ЕНД К ЕЛЕКТРОНИКС” ЕАД е наказан за това, че в периода от 22.02.2013г. до 11.03.2013г. не е описал в регистъра за предявени рекламации втората рекламация, предявена от купувач съгласно потребителски сигнал вх.№Б-03-532/09.05.2013г. Така наказващият орган е приел, че дружеството е нарушило разпоредбата на чл.127, ал.3 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), според която при предявяване на рекламация търговецът или упълномощено от него лице задължително я описват в регистъра.

От събраните по делото пред районния съд доказателства се установява, че в Комисия за защита на потребителите – РД Бургас на 09.05.2013г. е постъпил сигнал от Ж. Г. Т., който е описан в наказателното постановление. Според този сигнал потребителят на 04.08.2012г. е купил от наказания субект климатик „Самсунг”. През месец декември същата година климатикът се повредил. На 07.01.2013г. е бил изпратен в гр.София за ремонт. След обратния му монтаж започнал да дава същите дефекти и да спира да работи. Тогава потребителят направил рекламация в търговския обект на 22.01.2013г., отговор на която получил точно един месец по-късно - на 21.02.2013г. Според отговора климатика е в изправност. Според сигнала на потребителя този климатик продължил да дава същите дефекти и на 11.03.2013г. „отново беше изпратен за София”. От сигнала не става ясно от кой е изпратен за втори път климатика за гр.София, както и дали към този момент потребителя е отнесъл оплакванията си до търговеца или е потърсил услугите директно на сервиз, в конкретния случай „Техноклима” съгласно представени пред районния съд писмени доказателства, който сервиз не е от оторизираните гаранционни сервизи, които да обслужват търговеца, от който климатика е закупен.

От сигнала несъмнено се установяват основни две оплаквания по повод дефектите, които климатикът е дал. След първото оплакване, според текста на сигнала, потребителя е направил рекламация в търговския обект и на тази рекламация е получил отговор, който също е представен по делото. Отговорът е в срока регламентиран в ЗЗП. Според този отговор уреда е тестван и диагностициран на място, където е монтиран. Не е констатирано несъответствие по техническата част на уреда, съпоставено с договора за покупко-продажба. Уредът е в изправност и работи според зададените от производителя технически характеристики. В същия отговор продавача изрично е посочил, че за да се направят всички необходими замервания и тестове е нужно уреда да бъде демонтиран и транспортиран в сервизна база, но потребителя е отказал демонтажа, затова отговора на рекламацията действително е, че уреда е в изправност, но само в контекста на посочените обстоятелства, т.е. доколкото е тестван и диагностициран на място. Този процес на първата рекламация не е предмет на административнонаказателното производство. След тази рекламация по твърдения в потребителския сигнал, климатикът отново започнал да дава дефекти, но нито от самия сигнал, нито от други доказателства представени от наказващия орган в административно-наказателната преписка, може да се направи извод дали при последващото повреждане на климатика потребителя е извършил нова рекламация пред търговеца или директно е потърсил услугите на сервиз „Техноклима”.

В този смисъл основателни са възраженията на касатора за това, че наказващия орган не е доказал наличие на редовно предявена втора рекламация, за която да се твърди, че не е била описана в регистъра. Вярно е, че климатикът отново е бил повреден, но ако търговецът не бъде уведомен и след като уреда е предоставен за ремонт в сервиз, който не е оторизиран от търговеца, не може на последния да се ангажира отговорността за това, че не е завел надлежно в регистъра въпросната рекламация.

Касаторът твърди, че потребителя не само, че не е рекламирал повторно стоката, но не е представил документи, които задължително се представят при предявяване на рекламация, на които се основава претенцията регламентирана в чл.125, ал.4 от ЗЗП, за да се твърди, че за него е възникнало задължение да впише рекламацията своевременно. Действително по делото липсват такива доказателства. Дори от потребителския сигнал не може да се установи по отношение повторната повреда на климатика, състояла се след 22.02.2013г. какви действия е предприел потребителя, защото за разлика от първата рекламация, втората е описана схематично и става единствено ясно, че на 11.03.2013г. климатика отново е изпратен в гр.София, но не се установява от кого е изпратен в гр.София и дали това е следствие на действия на търговеца или на факта, че потребителя е потърсил сервиз. Тези факти не са изяснени от наказващия орган.

По тази причина поради недоказаност на нарушението не може да бъде ангажирана административнонаказателната отговорност на дружеството-продавач на потребителската стока, затова, че не е вписало рекламацията в нарочния регистър. Като е достигнал до обратния извод районния съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено, а по съществото на спора следва да бъде отменено наказателното постановление.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение №370/05.03.2014г. постановено по АНД № 5265/2014г. по описа на Районен съд – Бургас, вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 26053/17.10.2013г. издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което за нарушение на 127, ал.3 от Закона за защита на потребителите, на основание чл.222 от същия закон на „Техномаркет България” ЕАД, ЕИК 200586330, с предишно наименование „К ЕНД К ЕЛЕКТРОНИКС” ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: