Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1545                 от 11.07.2013г.,            град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на тринадесети юни две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Павлина Стойчева

 

при секретаря М.В. и прокурор Росица Дапчева като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 797 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Мила лифт” ООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление в гр. ***,  представлявано от В.Д.Д. - управител против Решение № 43/18.02.2013г. постановено по НАХД № 1050/2012г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 12-1342/22.10.2012г. на Главния директор на ГД „ИДТН” към ДАМТН – гр. София, с което на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), на касатора е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 лева за административно нарушение по чл. 7а, т. 3 във вр. с  чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА). Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Директор на Главна дирекция „Инспекция зае държавен технически надзор” при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – София, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователно на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Несебър е образувано по жалба на „Мила лифт” ООД против наказателно постановление № 12-1342/22.10.2012г. на Главния директор на ГД „ИДТН” към ДАМТН – гр.София, с което на основание чл. 55, ал. 2 от ЗТИП на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева за нарушение по чл. 7а, т. 3 във вр. с  чл.24, ал. 1, т. 2 от НБЕТНА. Установява се по делото, че при извършена проверка на 21.06.2012г. в КК Слънчев бряг в хотел „Делта палас” на пътнически асансьор с рег. № БсАС3575 не е извършен периодичен технически преглед в продължение на повече от 36 месеца, а асансьорът е в движение и превозва хора. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр. Несебър е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че при съставяне на акта и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения, поради което и тези два акта следва да породят целените с тях правни последици. Изложени са мотиви във връзка с размера на наложената санкция и възможността за постигане на целите на генералната превенция по смисъла на чл. 36 от НК.

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Съдът намира за необходимо да отбележи, че касационната жалба е напълно идентична с жалбата, с която е сезирана първата инстанция. В този смисъл настоящият съдебен състав напълно споделя мотивите на районният съд относно възраженията за съхранението на ревизионната книга от касатора; относно проверката на техническото съоръжение през 2010г.; относно наличието на три различни нарушения, тъй като липсата на технически преглед на всеки асансьор е отделно нарушение. Правилно районния съд е преценил, че обществените отношения, които се уреждат от нормите на НБЕТНА са със специална закрила от страна на закона и тяхното нарушаване разкрива висока степен на обществена опасност, като на практика е приложил нормата на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН, поради което неоснователно е и това възражение на касатора.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение, а оспореното решение като валидно, допустимо и правилно да се остави в сила.

Мотивиран от това, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43/18.02.2013г. постановено по НАХД № 1050/2012г. по описа на Районен съд – Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.