О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 10.05.2012г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на десети май две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №797 по описа за 2012г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Подадена е жалба от Г.Д.А., в качеството му на на общински съветник от ПП” НФСБ” в общински съвет гр. Бургас.

            Предмет на оспорване е решение по т. 65 от дневния ред на заседание на Общински съвет гр. Бургас, проведено на 27.03. и 29.03.2012г. / Протокол №8/, с което е определен метод на приватизация и приемане на първоначална тръжна цена на обособен обект от имуществото на „Благоустройствени строежи” ЕАД гр. Бургас, съставляващ ПИ с идентификатор 07079.659.432 по КККР на гр. Бургас, ПЗ”Победа” с площ 11 701 кв.м., съгласно чл.3 ал.3 т.2 от ЗПСК и чл. 6 ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите.

            Съдът, като взе предвид представените от жалбоподателите доказателства и тези с административната преписка, намира подадената жалба за процесуално недопустима поради липса на  правен интерес от оспорването.

В приложимия закон ЗМСМА не се съдържа правна норма, която да допуска обжалване на решенията на общинския съвет от общински съветник на основание пълномощията му на общински съветник. Съгласно чл.33, ал.1, т.3 от ЗМСМА, общинският съветник има право да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета. Приетото с мнозинство решение става решение на колективния орган, независимо кой общински съветник е гласувал "за", кой "против" и кой се е "въздържал". Взетото с мнозинство решение е решение от името на общинския съвет като цяло, а не решение на отделни негови членове, независимо от коя политическа сила са избрани и общинският съветник не може да има правен интерес, различен от този на колективния орган. Жалбоподателят Г.Д.  е общински съветник и е част от колективния орган на местното самоуправление, като участва при формиране на волята му чрез гласуване и е без правно значение е обстоятелството, че конкретният общински съветник не е съгласен с мнозинството. Той е обвързан от крайния акт на общинския съвет и не може да го оспорва самостоятелно по съдебен ред, защото няма пряк, личен и непосредствен интерес, който да се уврежда от взетото решение.

Ето защо и на осн. чл. 159 т. 4 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         Оставя без разглеждане жалбата на Г.Д.А., в качеството му на общински съветник от ПП” НФСБ” в общински съвет гр. Бургас против решение по т. 65 от дневния ред на заседание на Общински съвет гр. Бургас, проведено на 27.03. и 29.03.2012г. / Протокол №8/.

Прекратява производството по адм. дело № 797 /2012г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

           

                                                           СЪДИЯ:………………………………