ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 657 от 11.04.2012 година, град  Бургас

 

Административен съд гр. Бургас, втори състав, в закрито заседание на единадесети април две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                                       Председател: Станимир Христов

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 797 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

            Образувано е по жалба от Г.Д.А. – общински съветник от ПП „НФСБ” с адрес за кореспонденция – гр. ***. С жалбата се оспорва Решение на Общински съвет гр. Бургас по допълнителна докладна записка № 080005412/21.03.2012 год. от Д. Н., прието на проведено на 29.03.2012 г. заседание на ОбС Бургас, относно: Определяне метода на приватизация и приемане на начална тръжна цена на обособен обект от имуществото на „Благоустройствени строежи” ЕООД гр. Бургас, съставляващ поземлен имот с идентификатор 07079.659.432 по КК и КР на гр. Бургас, ПЗ „Победа” с площ 11 701 кв.м., представляващ производствена складова база на „БКС” („Благоустройствени строежи” ЕООД).

            Иска се от съда, да отмени оспореното решение, като незаконосъобразно, постановено в нарушение на административно-производствените правила и материалния закон.

            С оглед така депозираната жалба, настоящия съдебен състав намира следното:

Основанията за отвод на съдебния състав са регламентирани в чл. 22, ал. 1 от ГПК, субсидиарно приложим на осн. чл. 144 от АПК. Съгласно този текст, не може да участва като съдия по делото лице: 1. което е страна по делото или заедно с някоя от страните по делото е субект на спорното или свързано с него правоотношение; 2. което е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин представител; 3. което живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по делото или с неин представител; 4. което е било представител, съответно пълномощник, на страна по делото; 5. което е взело участие при решаване на делото в друга инстанция или е било свидетел или вещо лице по делото; 6. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие.

На 10.01.2011 год., съдията-докладчик по настоящото дело, в качеството си на Зам. Адм. Ръководител, Зам. Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас е депозирал в Апелативна прокуратура гр. Бургас жалба с вх. № 65/2011 год. по описа на АП Бургас против жалбоподателя Г.Д.А.. В цитираната жалба е било отправено искане за извършване на предварителна проверка с оглед евентуалното наличието на данни за извършено престъпление по чл. 286, ал. 1 от НК от страна на А.. С оглед така депозираната жалба и след разпореждане на Апелативна прокуратура гр. Бургас, в Районна прокуратура гр. Ямбол е била образувана прокурорска преписка вх. № 155/2011 год. по описа на ЯРП. Преписката е била приключена с Постановление за отказ да се образува наказателно производство от 10.03.2011 год. на РП гр. Ямбол, потвърдено с Постановление от 28.07.2011 год. на Окръжна прокуратура гр. Ямбол.

По посочените причини и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, съдията-докладчик по настоящото производство следва да се отведе от разглеждане на спора, за да се предотврати всякакво съмнение в правото на безпристрастен и обективен съд. 

            По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТВЕЖДА съдията –докладчик Станимир Христов от разглеждане на спора по адм.д. 797/2012 година по описа на Административен съд – Бургас.

 

Делото да се докладва на Административен ръководител, Председател на Административен съд гр. Бургас за определяне на нов докладчик.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                      

                                                                                   СЪДИЯ: