ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.05.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІІІ-ми административен  състав       

На девети май                                               две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 796 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 11,31 часа се явиха:

За жалбоподателя „Константинос Анастасиу - 98“ ЕООД, редовно уведомен, не се явява представител.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ - Бургас, редовно уведомен, се явява юк. Т., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 3884/03.04.2018 г. от ответника / от л. 73 до л. 79 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 4517/19.04.2018 г. от ответника / от л. 82 до л. 89 от делото/.

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 5106/04.05.2018 г. от жалбоподателя, в която взема становище по съществото на спора. Иска да бъде уважена жалбата и да му бъдат присъдени направените по делото разноски. Към молбата са приложени списък на разноските и доказателства / от л. 96 до л. 108 от делото/. 

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

ЮК. Т. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Константинос Анастасиу - 98“ еоод, с ЕИК по Булстат ******, със седалище и адрес на управление ******, представлявано от К.Г.А., против акт за прихващане или възстановяване № П-02002017218836-004-001/10.01.2018 г. на гл. инспектор по приходите при ТД НАП Бургас, потвърден с решение № 55/14.03.2018 г. на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК във връзка с § 2 ДР ДОПК.

 

Юк. Т.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете административната преписка със съдържащите се в нея писмени доказателства. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, приложени с молба вх. № 3884/03.04.2018 г. от ответника / от л. 73 до л. 79 от делото/; с молба вх. № 4517/19.04.2018 г. от ответника / от л. 82 до л. 89 от делото/; с молба с вх. № 5106/04.05.2018 г. от жалбоподателя / от л. 96 до л. 108 от делото/ писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество

 

ЮК. Т.:  Моля съда да потвърди обжалваното в настоящето производство АПВ. Считам, че актът е изцяло законосъобразен и правилно с него е прихванато задължение на жалбоподателя, представляващо корпоративен данък за 2017 г., което задължение е  било установено на лицето с РА  и което задължение е изискуемо. Както казах установено е и изпълнението му към момента на издаване на процесното апв не е било спряно по реда на чл. 153 от допк. Доказателства в подкрепа на констатираните факти се съдържат в преписката. Аз Ви моля да съобразите доводите в решението на директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, с което този административен акт е потвърден. Претендирам юрисконсултско възнаграждение в минималния размер по Наредбата върху материалния интерес.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: