О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 785             Година 11.05.2017г.            Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на единадесети май две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                                                       Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 796 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба подадена от Д.В.П. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр.Бургас срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – юридическо лице към Министерството на правосъдието със седалище град София, за заплащане на обезщетение в размер на 500 000 лева за претърпени неимуществени вреди за периода 29.11.2011г. до 15.04.2014г., ведно със законната лихва. Обезщетението се претендира за неизпълнение на задълженията по чл.3, ал.1, ал.2, т.1, т.2 и т.3, ал.3, чл.128, ал.1 и ал.2, чл.129, ал.1 и ал.3, чл.132, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2, чл.134, ал.1, т.3 и т.6, чл.135, ал.1, т.3 и ал.4, чл.140, ал.1, чл.143, ал.1, чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗИНЗС, вр.чл.29, ал.1 и чл.52, ал.1 от Конституцията на Република България, вр.чл.3 от ЕКПЧ, а именно: неосигуряване на навременна и адекватна медицинска помощ, чрез действията и бездействията на администрацията на ОЗ-Бургас е принуден да търпи болки и страдания, граничещи с мъчения, засилващо се чувство за страх, незащитеност и малоценност, на безпомощност и безнадеждна обреченост и унизително отношение към човешкото му достойнство.

Производството по делото е висящо за втори път пред Административен съд Бургас, след като с решение № 3752/28.03.2017г. постановено по адм.д.№ 1862/2016г. по описа на Върховен административен съд е отменено решение № 1644/05.11.2015г., постановено по адм.д.№ 870/2014г. по описа на Административен съд Бургас и делото е върнато за ново разглеждане.

Съобразно мотивите на отменителното решение на ВАС, с разпореждане № 2235/05.04.2017г., на основание чл.129, ал.2 от ГПК, исковата молба е оставена без движение, като неотговаряща на изискванията на чл.127, ал.1 и чл.128 от ГПК, а на ищеца е указано, че в 7-дневен срок от уведомяването, следва да отстрани следните нередовности: 1.Да конкретизира предмета на делото, като посочи конкретните административни актове, действия и/или бездействия, от които претендира, че са възникнали вреди, административните органи и/или длъжностните лица които са ги извършили или допуснали, както и вида и размера на претендираните вреди от всеки един акт, действие и/или бездействие. В случай, че се претендират вреди от административни актове, следва да се ангажират доказателства, че същите са отменени по административен или съдебен ред; 2.Да посочи доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях; 3.Да представи всички писмени доказателства, с които разполага и 4.Да представи преписи от уточнението на исковата молба и приложенията към него, според броя на ответниците. В разпореждането на съда изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, на основание чл.129, ал.3 от ГПК, исковата молба, заедно с приложенията към нея ще бъде върната, а производството по делото прекратено.

Ищецът е уведомен за указанията на съда на 10.04.2017г. и  определения му срок за отстраняване на нередовностите изтича на 17.04.2017г.. Процесуалният представител на ищеца е уведомен на 27.04.2017г. и срока за отстраняване на нередовностите изтича на 04.05.2017г. В определения срок, а и до настоящия момент нередовностите по исковата молба не са отстранени, поради което на основание чл.129, ал.3 от ГПК, тя следва да се върне, като нередовна, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

                                                               О П Р Е Д Е Л И               

 

ВРЪЩА исковата молба на Д.В.П. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр.Бургас срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – юридическо лице към Министерството на правосъдието със седалище град София, за заплащане на обезщетение в размер на 500 000 лева за претърпени неимуществени вреди за периода 29.11.2011г. до 15.04.2014г., ведно със законната лихва.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 796 по описа за 2017г. на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: