Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 994

 

гр. Бургас, 25 май  2016 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на дванадесети май, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

      АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар К.Л. и с участието на прокурора ГАЛЯ МАРИНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 796/2016 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от процесуален представител на Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София, против решение № 277/26.02.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 5808 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е отменено наказателно постановление № 3878/10.11.2015 г., издадено от главен инспектор „Мониторинг“, дирекция „Анализ на риска, оперативен контрол“ при Агенция „Пътна инфраструктура“ София, с което за нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1, буква „а“ от ЗП, на основание чл. 53, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 2 от ЗП, на Н.П.М. *** е наложено административно наказание – глоба, в размер на 3000 лева.

     Касаторът иска отмяна на съдебното решение и потвърждаване на наказателното постановление. Според него първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон, като е приел недоказаност на нарушението, за което с наказателното постановление е наложена санкция. Счита, че измерването на натоварването на превозното средство е било извършено с одобрен тип техническо средство, поради което не съществува никаква пречка, отчетените стойности да бъдат приети за доказани от първоинстанционния съд.

В съдебно заседание касаторът не се явява, не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба, чрез пълномощника си адвокат А. намира оспорването за неоснователно. Заявява, че правилно първоинстанционният съд е  преценил, че след като пред него не е доказано законосъобразно измерване на натоварването на превозното средство, то не може да бъде приет за доказан и съответния елемент от състава на административното нарушение.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира, че касационната жалба е неоснователна, а решението на първоинстанционният съд следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК от страна, с право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

С оспореното пред първоинстанционния съд наказателно постановление, ответникът е бил санкциониран за това, че на 13.10.2015 г. в 13:43 часа на път Е-773, на 1000 м преди разклона за път ІІІ-6008, в посока Айтос-Бургас е управлявал и осъществявал движение на пътно превозно средство с пет оси – МПС с две оси марка „ДАФ“ и полуремарке с три оси, като при измерено разстояние между осите 1,32 м. сумата от натоварването на ос на тройната ос на полуремаркето е 28.070 тона, при максимално допустимо натоварване на тройната ос – 24 тона съгласно чл. 7, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извън габаритни и/или тежки ППС, а измерената обща маса на ППС е 46.760 тона при допустима максимална маса 40 тона, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3, буква „а“ от наредбата.

В хода на административното производство санкционираното лице е представило на проверяващите лица кантарна бележка, с която удостоверило, че управляваното от него превозно средство, на датата посочена в наказателното постановление, е било натоварено със слънчоглед бруто тегло 40 160 кг. Въпреки това проверяващите лица не са приели като доказан факта на натоварване, а са приели за верни стойностите, установени при извършеното от тях измерване, въз основа на което впоследствие е било издадено и наказателното постановление.

Пред първоинстанционния съд, след като е бил разпитан актосъставителят, е било установено, че измерването е било извършено с неавтоматична електронна везна, като е мерено натоварването ос по ос и след това е сумирано. Актосъставителят е посочил, че височината на самата плоча е 5 см и няма как едната ос да е във въздуха докато другата е на пътеката (елемент от везната), поради малката височина. Отстоянията между двете пътеки е 7,60 м, а междуосието е 1,32 м.

Въпреки, че наказващият орган е представил доказателства, че използваната везна е преминала през метрологичен контрол и по отношение на нея са били редовно извършвани последващи проверки, първоинстанционният съд, приел че измерването е извършено в нарушение на закона, като се е позовал на разпоредбата на чл. 38, ал. 3 от Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Според тази норма везните с неавтоматично действие, предназначени за измерване на натоварването на ос/колело на превозни средства при извършване на контрол на движението по пътищата и/или на митнически контрол, могат да бъдат използвани за определяне на общата маса на превозните средства само когато при измерването всички оси/колела са разположени едновременно върху съответните части на устройствата за приемане на товара. Съдът е посочил, че в конкретния случай е установено, че такова измерване не е било извършено, а е било мерено натоварването на всяка една ос/колело и след това резултатът е сборуван. При това положение, като е отчел незаконосъобразно измерване, е намерил и за недоказано нарушението, за което е наложена санкция с наказателното постановление.

Настоящият състав на съда изцяло споделя този извод.

Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извън габаритни и/или тежки ППС- чл. 35 сочи, че при извършване на проверка с оглед издаване на разрешение за движение на тежки или извън габаритни превозни средства се използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията.

В случая използваната електронна везна е именно такова средство, което наказващият орган е доказал, че отговаря на изискванията на Закона за измерванията.

Въпреки това съдът отбелязва, че приложима в случая е Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета въз основа на законова делегация (Закон за измерванията), защото тя, за конкретното измервателно средство, което без съмнение е такова отговарящо на изискванията на Закона за измерванията, предвижда определен метод, по който следва да бъде извършено измерването и то тогава, когато резултатът ще бъде използван за осъществяване на контрол на движение по пътищата, както е в случая и/или на митнически контрол.

Нарушението на контролните органи при извършване на измерването се изразява не в това, че са използвали средство, което не отговаря на Закона за измерванията, а в това, че са извършили измерването по метод, който е неприложим тогава, когато резултатът ще се използва в рамките на дейността по осъществяване на контрол на движение по пътищата.

При това положение първоинстанционният съд е постановил законосъобразен акт, който следва да бъде оставен в сила.

Затова и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 277/26.02.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 5808 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                               ЧЛЕНОВЕ: