ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                               Дата 21 април 2012 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 21 април 2012 год., 

в следния състав:

 

                                                                                    Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: …………………

Прокурор:…………………

 

разгледа адм. дело 796  по описа за 2012 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Предмет на оспорване е Решение на Общински съвет – Бургас, взето по т.42 (неправилно посочено в жалбата като т.41) от дневния ред на заседанието, обективирано в Протокол № 8/27.03.2012год. – 29.03.2012год. Предмет на решението е даване на съгласие от Общинския съвет за разсрочване задълженията на ПСФК „Черноморец Бургас” АД към Община Бургас за данък върху недвижимите имоти и такси върху битовите отпадъци, общо в размер на 523 862,72 лв. за период от 5 години.

            Решението се оспорва от Г.Д.А. ***, в качеството му на общински съветник от ПП ”НФСБ”, като незаконосъобразно, постановено в нарушение на административно-процесуалните правила и материалния закон. Счита, че не са налице императивните предпоставки в ДОПК, за отсрочване или разсрочване задълженията на юридическо лице, особено при липса на обезпечение към момента на отстрочването. Посочва, че липсват доказателства за финансово-икономическо състояние на длъжника,  като твърди, че същияj се намира в изключително тежко състояниеq в условия на неплатежоспособност и предпоставки за откриване производство по несъстоятелност. Намира, че с приетото решение се дава допълнителна възможност на некоректния длъжник да продължава да декапитализира дружеството. Иска се отмяна на решението.

От ответника – Общински съвет - Бургас е представена административната преписка по вземане на оспореното решение по т.42 от дневния ред на заседанието, обективирано в Протокол № 8/27.03.2012год. – 29.03.2012 год. Изложено е становище за недопустимостта, алтернативно неоснователността на жалбата.

Съдът, след като прецени писмените доказателства, съдържащи се в изпратената административна преписка, както и като взе предвид предмета на оспорване, очертан от жалбоподателя, намира подадената от него жалба за процесуално недопустима за разглеждане, поради следните мотиви:

В приложимия закон - ЗМСМА не се съдържа правна норма, която да допуска обжалване на решенията на общинския съвет от общински съветник на основание пълномощията му на общински съветник. Съгласно нормата на чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, общинският съветник има право да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета. Това обосновава извода, че приетото с мнозинство решение става решение на колективния орган, независимо кой общински съветник е гласувал "за", кой "против" и кой се е "въздържал". Взетото с мнозинство решение е решение от името на общинския съвет като цяло, а не решение на отделни негови членове и общинският съветник не може да защитава правен интерес, различен от този на колективния орган. Жалбоподателят е общински съветник и е част от колективния орган на местното самоуправление ( арг. от чл. 18, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА), като участва при формиране на волята му чрез гласуване и е без правно значение обстоятелството, че конкретният общински съветник не е съгласен с формираното мнозинството. Той е обвързан от крайния акт на общинския съвет и не може да го оспорва самостоятелно  по съдебен ред, защото няма пряк, личен и непосредствен интерес, който да се уврежда от взетото решение. Наличието на правен интерес от оспорването е положителна процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за които съдът следи служебно. По отношение на жалбоподателя – общински съветник, недопустимостта на оспорването произтича от качеството му на такъв и поради липса на правен интерес, подадената от него жалба, като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане.

На основание изложените мотиви и с оглед нормата на чл.159, т.4 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Д.А. ***, общински съветник от ПП ”НФСБ” против Решение, взето по т.42 от дневния ред на заседание на Общински съвет – Бургас, обективирано в Протокол № 8/27.03.2012год. – 29.03.2012год., като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 796/2012год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                                          СЪДИЯ: