ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1041              Година 09.05.2018             град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на девети май две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                       Председател: Даниела Драгнева

 

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 795 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.147, ал.3 от Данъчно-осигурителния  процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с чл.144, ал.1 от ДОПК.

 Образувано е по жалба на Държавна агенция „Национална сигурност“ гр.София, бул.“Черни връх“ № 45, представлявана от председателя Д.Г.против решение по жалба срещу писмо за отказ от присъединяване в производство по събиране на публични вземания № 7/12.02.2018г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас. С оспореното решение е оставена без разглеждане жалба с вх.№ 92-04-475#2/22.01.2018г. срещу отказ да се образува изпълнително дело изх.№ 92-04-475#1/21.12.2017г. на главен публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Бургас, като недопустима. С жалбата се прави искане да се отменят обжалваното решение и да се задължи ТД на НАП гр.Бургас да образува изпълнително производство срещу Д.П.М.за принудително събиране на публично вземане, съгласно изпълнителен лист № 3/12.01.2016г. по н.о.х.д.№ 173/2015г. по описа на Бургаски окръжен съд.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срок от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.  

От ДА „Национална сигурност“ е подадено искане с вх.№ 92-04-475/29.08.2016г. за образуване на изпълнително производство за принудително събиране на публични вземания, към което е приложен изпълнителен лист № 3/12.01.2016г. издаден по н.о.х.д.№ 173/2015г. на Бургаски окръжен съд.

С писмо изх.№ 92-04-475#1/21.12.2017г. на главен публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Бургас, е върнато искането, ведно с приложенията към него, тъй като вземането следва да се събира по реда на чл.519 от ГПК. Писмото е връчено по пощата на 04.01.2018г., видно от приложеното известие за доставяне.   

С жалба вх.№ 92-04-475#2/22.01.2018г., отказът за образуване на изпълнително производство е обжалван по административен ред.

С решение по жалба срещу писмо за отказ от присъединяване в производство по събиране на публични вземания № 7/12.02.2018г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас, жалбата е оставена без разглеждане, като недопустима. В мотивите на решението е прието, че жалбата е просрочена, тъй като отказът е  връчен на 05.01.2018г. и 7-дневния срок по чл.266, ал.1 от ДОПК е изтекъл на 12.01.2018г. – петък, присъствен ден, а жалбата е изпратена по пощата на 19.01.2018г..

Решението е връчено на 02.03.2018г., съгласно предоставената информация от пощенския оператор „М и БМ Експрес“ ООД с писмо вх.№ 5136/04.05.2018г. и е обжалвано в срока по чл.147, ал.3 от ДОПК, във връзка с чл.61, ал.2 от ГПК с жалба с вх.№ 92-04-475#4/13.03.2018г., изпратена по пощата на 12.03.2018г., видно от приложения пощенски плик.

Съгласно чл.266, ал.1 от ДОПК, действията на публичния изпълнител могат да се обжалват в 7-дневен срок от извършването им.

В случая отказа да се образува изпълнително дело е обективиран в писмо изх.№ 92-04-475#1/21.12.2017г. на главен публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Бургас, като в него не е посочено както, че подлежи на обжалване, така и пред кой орган и в какъв срок може да се подаде жалба, като в ДОПК липсва уредба, която да преодолява така допуснатия пропуск. 

Съгласно §2 от ДОПК, за неуредените с този кодекс случай се прилагат разпоредбите на АПК и ГПК, поради което в случая следва да намери приложения разпоредбата на чл.140, ал.1 от АПК. Съгласно посочената норма, когато в административния акт или в съобщението за неговото издаване не е указано пред кой орган и в какъв срок може да се подаде жалба, съответния срок за обжалване се удължава на два месеца. Ето защо и след като в постановения отказ не е посочен реда и срока за неговото обжалване, 7-дневния срок по чл.266, ал.1 от ДОПК се удължава на два месеца.

В случая отказът е връчено на жалбоподателя на 04.01.2018г., срока за неговото обжалване изтича на 05.03.2018г. и подадена на 22.01.2018г. жалба не е просрочена. 

С оглед на изложеното обжалваното решение следва да бъде отменено, а преписката да бъде върната на административния орган за произнасяне по същество по постъпилата пред него жалба.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ решение по жалба срещу писмо за отказ от присъединяване в производство по събиране на публични вземания № 7/12.02.2018г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас.

ВРЪЩА преписката на директора на ТД на НАП гр.Бургас за произнасяне по същество по жалбата на Държавна агенция „Национална сигурност“ гр.София, бул.“Черни връх“ № 45 срещу отказ да се образува изпълнително дело с изх.№ 92-04-475#1/21.12.2017г. издаден от главен публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Бургас. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

                                  

СЪДИЯ: