Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    966                       от 01.06.2015 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на двадесет и първи май две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                  2. Веселин Енчев

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галя Маринова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 795 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на В.И.Д., ЕГН **********,*** против Решение № 407/ 31.03.2015 г., постановено по НАХД № 505/2015 г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 13-0769-005271/04.03.2014 г., издадено от Началника на група в Сектор „ПП” при ОД на МВР Бургас, с което за извършено нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца; а също така жалбата е оставена без разглеждане като недопустима и производството по делото е прекратено в частта, в която с посоченото наказателно постановление на основание Наредба Із-2539 на МВР са отнети 12 контролни точки. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен поради неправилни правни изводи и необоснованост на решенето. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касатора, редовно уведомен,  не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Началник на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да потвърди обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на В.И.Д. против Наказателно постановление № 13-0769-005271/04.03.2014 г., издадено от Началника на група в Сектор „ПП” при ОД на МВР Бургас, с което за извършено нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, и на основание Наредба Із-2539 на МВР са отнети 12 контролни точки. За да потвърди оспореното наказателно постановление първоинстанционния съд е приел, че то е издадено от компетентен орган, при спазване на административно производствените правила и в предвидената от закона форма, при правилно приложение на материалния закон, тъй като нарушението и неговия автор са безспорно установени. Изложени са подробни мотиви във връзка с недопустимостта на оспорването относно отнетите контролни точки.

 

Решението на Районен съд  Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на БРС само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Заявените в касационната жалба нарушения се отнасят изцяло за електронен фиш, какъвто на касаторката Д. не е бил издаван, поради което същите не могат да бъдат обсъждани.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от решаващия съд мотиви относно възможността за ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя са обстойни и се споделят и от настоящия касационен състав. Обсъдени са всички приложени по делото доказателства.

Атакуваното решение е постановено при напълно изяснена фактическа обстановка, мотивирано е и по тази причина не е налице касационното основание по смисъла на чл. 348, ал. 3, т. 2 от НПК.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 407/31.03.2015 г., постановено по НАХД № 505/2015 г. на Районен съд Бургас.

 РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                             2.