Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         1283                      08.07.2014г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                          ХVІ-ти състав

На двадесет и шести юни,                             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Румен Йосифов

Членове:           1. Любомир Луканов

                           2. Атанаска Атанасова

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Тони Петрова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 795 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от ЗАНН, вр. чл.348 от НПК, вр. с чл.208-228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение Черноморска-Бургас”ООД, ЕИК-201889501, седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул.Димитър Пехливанов №5, („МБАЛ-Черноморска“) против решение № 368 от 05.03.2014г, постановено по НАХД № 4093 от 2013г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 02/НП-475 от 26.08.2013г. издадено от директора на Районна здравна осигурителна каса Бургас (РЗОК-Бургас).

С наказателното постановление на касатора, за двадесет и едно нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и 3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), във връзка с чл.30, т.5 от Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2012г. (НРД за 2012г.), връзка с чл.5, т.7 от договора за оказване на болнична помощ по клинични пътеки  № 02-1372/28.02.2013г. (ИД от 2013г.), вр. чл.8 от Приложение №2Б към чл.2 на ПМС № 353 от 27.12.2012г. за приемане на методиките за остойностяване и за заплащане на медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 от ЗЗО (МПС № 353/27.12.2012г.), на основание чл.105а ал.3 от ЗЗО, са наложени двадесет и една имуществени санкции от по 200лв., в общ размер 4`200 лева и е възложено заплащане на обезщетения на двадесет и едно физически лица. 

Касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно, необосновано и постановено при съществено нарушение на процесуалните правила и непълнота на доказателствата и иска да бъде отменено, а алтернативно предлага делото да бъде върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд. Счита, че при издаването на наказателното постановление (НП) са допуснати съществени процесуални нарушения, които не са взети предвид от първоинстанционния съд и не е направена преценка за приложението на чл.28 от ЗАНН. Не е осъществен визирания състав на административно нарушение, описаната в НП фактическа обстановка е непълна, липсва описание на нарушението и на доказателствата които го потвърждават. Решението на районния съд не е мотивирано и в него няма задълбочени правни изводи и обстоен анализ на възраженията му. Районният съд не е допуснал негово доказателствено искане – извършването на съдебно-медицинска експертиза, с което е ограничил правото му на защита. В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се представлява. Изпраща чрез пълномощник писмено становище в което поддържа жалбата.

Ответникът по касационната жалба – директор на РЗОК-Бургас, чрез представител по пълномощие, оспорва жалбата, иска от съда да я остави без уважение и да потвърди обжалваното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение за правилно и законосъобразно.

 

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Пред районния съд била установена следната фактическа обстановка:

Със заповед № РД-09-523/28.05.2013г. на директора на РЗОК-Бургас (л.28 от делото на РС-Бургас) била наредена тематична финансова проверка на „МБАЛ-Черноморска“, която следвало да се извърши за времето от 29.05.2013г. до 05.06.2013г. Задачите по възложената проверка били контрол по изпълнение на ИД от 2013г., сключен между НЗОК и „МБАЛ-Черноморска“ (л.258-271), по силата на който дружеството-жалбоподател, притежаващо разрешение за осъществяване на лечебна дейност като лечебно заведение за болнична помощ, като изпълнител се задължава да оказва болнична помощ на задължително здравноосигурените лица по изброени в договора клинични пътеки по приложение № 16 “Клинични пътеки”. 

За извършената проверка бил съставен констативен протокол № 640/06.06.2013г. (л.19-27), в който били установени 21бр. случая при които здравно осигурени лица са заплатили стойностите на медицински дейности, въпреки че същите са били включени в цената на договорената клинична пътека.

Във връзка с констатираните при проверката нарушения бил съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 640-А/28.06.2013г., в който подробно са вписани нарушенията по всичките констатирани 21 случая, с посочване на имената и идентификационните белези на здравно осигурените лица, осъществените медицински дейности за всеки от тях и неправомерно заплатените суми. Към акта са приложени пълна медицинска документация за всеки един от случаите и фискални бонове за недължимо платените от пациентите суми.

Актът бил връчен в деня на издаването му – 28.06.2013г. на управителя на дружеството П. П., който не направил възражения в момента на връчването.

Въз основа на акта и на останалите материали по административната преписка било издадено наказателно постановление.

За да постанови оспореното решение районният съд, излагайки лаконични, но ясни мотиви, е приел, че дружеството-жалбоподател е осъществило съставите на административните нарушения за които е наказано, поради което правилно е било санкционирано. Нарушенията са установени с представените писмени доказателства, а възраженията на жалбоподателя съдът е счел за голословни. При образуването и провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, а АУАН и НП отговарят изцяло на изискванията на ЗАНН. В хода на делото пред Районен съд Бургас пълномощник на „МБАЛ-Черноморска“ е поискал извършването на съдебно-медицинска експертиза, която да отговори на следните въпроси: 1.Извършени ли са описаните в НП нарушения; 2.Заплатени ли са клинично-лабораторните изследвания от здравно осигурените лица; 3.Включени ли са в цената на договорената клинична пътека. Районният съд правилно е отказал извършването на така поисканата експертиза, тъй като първият от въпросите е правен, а останалите касаят факти за които по делото са представени изобилни писмени доказателства.

Решението на районния съд е законосъобразно.

Въз основа на точно установена фактическа обстановка, кореспондираща с изложеното в НП и в АУАН, при редовно събрани в производството писмени и гласни доказателства, районният съд е формирал правилни изводи за законосъобразност на издаденото наказателно постановление. Вярно е, че неговите мотиви не са пространни, но за сметка на това обжалваното НП съдържа много подробно описание на всяко едно от нарушенията, поради което районният съд не е било нужно да ги преповтаря.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящият съдебен състав не констатира наличие на твърдения съществен порок на НП, който според санкционираното дружество е бил пренебрегнат от първоинстанционния съд, а именно допуснати съществени процесуални нарушения при издаването му. Такива не са допуснати нито при съставяне на АУАН, нито при издаване на наказателното постановление, доколкото видно от съставения акт и издаденото въз основа на него постановление, тяхното съдържание е в съответствие с изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН – описани са подробно нарушенията и обстоятелствата, при които те са допуснати, посочени са дата и място на извършване им, както и точно са посочени нарушените законови разпоредби и приложимите санкционни норми. НРД за 2012г. е отменен с новия НРД за 2014г., считано от 01.01.2014г., но нарушената норма на чл.30, т.5 от стария договор, присъства в същия вид и в чл.31, т.5 от новия договор. Освен това размерите на определените обезщетения са изчислени точно въз основа на недължимо платените суми от здравно осигурените пациенти в полза на „МБАЛ-Черноморска“, видно и от приложените по преписката фискални бонове.

Изцяло неоснователно е възражението на касатора, касаещо приложението на чл.28 от ЗАНН, относно всички нарушения. Настоящият състав не споделя твърдението, че същите са с ниска степен на обществена опасност. От една страна законодателят е предвидил санкция за такива нарушения, а от тях са настъпили и вредни последици за лицата в чиято полза за присъдени обезщетенията. Обществените отношения, които накърняват тези нарушения, касаят заплащането на извършени медицински процедури в хода на хоспитализацията на пациентите и имат пряка връзка с отношенията свързани с нормиране опазването на общественото здраве.

В производството пред РС не са допуснати процесуални нарушения. Фактическата обстановка е установена коректно. Съдът е издирил приложимото материално право и го е съпоставил с фактическото описание на нарушенията, извършени по НП. Не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение, а при извършената служебна проверка от съда не се установи то да страда от пороци, поради което същото следва да бъде оставено в сила, като валидно, допустимо и правилно.

Мотивиран от изложеното Административен съд Бургас ХVІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 368 от 05.03.2014г, постановено по НАХД № 4093 от 2013г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 02/НП-475 от 26.08.2013г. издадено от директора на Районна здравна осигурителна каса Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                                                                                          2.