ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 833          Година  10.05.2012      Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав на десети май две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Драгнева дело номер 795 по описа за   2012  година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на И.Г.Ч. *** против решение № 94-И-119(2)/09.03.2012г. на К. С. – Заместник кмет на община Бургас. С решението е оставено без разглеждане по същество искането на жалбоподателката по заявление вх.№ 94-И-119/17.02.2012г. за възстановяване на собственост върху 2 070 кв.м. от бивш парцел ІІ, в бивш кв.21, по плана на ж.к.”Изгрев” гр.Бургас. В жалбата се прави искане да бъде отменено оспореното решение, като неправилно и незаконосъобразно и да се реши спора по същество, като се отмени отчуждаването на собствения и бивш парцел ІІ, в бивш кв.21, по плана на ж.к.”Изгрев” гр.Бургас, целия с площ от  2 070 кв.м., отчужден със заповед № 98/01.06.1973г. на Председателя на ИК на ГНС-Бургас.

Ответникът – Кмета на Община Бургас, в срока по чл.198  от АПК е изпратил жалбата заедно с копие от административната преписка, но не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.197 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение № 94-И-119(2)/09.03.2012г. издадено от заместник кмета на община Бургас, на основание чл.27, ал.1, т.1 от АПК е оставено без разглеждане по същество искането на жалбоподателката по заявление вх.№ 94-И-119/17.02.2012г. за възстановяване на собственост върху 2 070 кв.м. от бивш парцел ІІ, в бивш кв.21, по плана на ж.к.”Изгрев” гр.Бургас.

В мотивите на решението е посочено, че по подадена от жалбоподателката молба вх.№ Ж-94-И-255/20.04.2005г. е постановен отказ за отмяна на отчуждаването изх.№ 94-И-255/13.05.2005г. на кмета на община Бургас, който е обжалван по съдебен ред и с решение № ІІІ-343/18.01.2006г. на БОС, жалбата е оставена без уважение, а производството е прекратено по отношение на останалите лица. Това решение е оставено в сила с решение № 12932/54.12.2006г. постановено по адм.д.№ 10092/2006г. на ВАС. С молба вх.№ И-94-И-370/06.06.2008г. подадена от И.Г.Ч., Т.Г.К., С.П.П. и С.П.Я. е заявено искане за отмяна на заповед № 98/01.06.1973г. на Председателя на ИК на ГНС-Бургас и възстановяване на собствеността върху 2 070 кв.м. от бивш парцел ІІ, в бивш кв.21, по плана на ж.к.”Изгрев” гр.Бургас, на основание чл.31, ал.1 от ЗОбС. С решение № 1604/19.06.2008г. на Кмета на Община Бургас е оставено без разглеждане по същество искането на И.Г.Ч., оставено е без разглеждане в едната си част искането на Т.Г.К. и С.П.П. и оставено без уважение искането им в останалата част, и е оставено без уважение искането на С.П.Я.. Решението е обжалвано по съдебен ред, като с решение № 72530.06.2009г. на Административен съд гр.Бургас е отхвърлено оспорването, като това решение е оставено в сила с решение № 15092/10.12.2009г. по адм.д. 13987/2009г. на Върховен административен съд. Предвид изложеното е прието, че по отношение на И.Ч. са налице влезли в сила административни актове със същия предмет и страни, което обуславя недопустимост на направеното искане съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2, т.1 от АПК. В допълнение е посочено, че съгласно тълкувателно решение № 1/07.02.2011г. на Общото събрание на Върховен административен съд, не може да се иска на основание чл.31 от ЗОбС отмяна на отчуждаването извършено по реда на други закони преди влизане в сила на ЗОбС, а в конкретния случай отчуждаването е извършено по ЗТСУ (отм.) и неговия правилник за прилагане и реда за отмяна на отчуждаването по чл.31, ал.1 от ЗОбС е неприложим.

Решението е връчено на 13.03.2012г., видно от приложеното известие за доставяне и е обжалвано с жалба вх.№ 94-И-119/4/23.03.2012г., подадена в срока по чл.197 от АПК.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

С обжалваното решение административния орган се е произнесъл по допустимостта на искането с което е бил сезиран, поради което настоящото производство се развива по реда на чл.197 и сл. от АПК, в закрито заседание.

Съгласно чл.200 от АПК в едномесечен срок от постъпването на жалбата съдът се произнася с определение, с което я отхвърля или отменя отказа и изпраща преписката на компетентния административен орган за решаване на искането по същество.

Обжалваното решение на заместник кмета на Община Бургас е издадена от компетентен орган, с оглед правомощията му по чл.31, ал.1 от ЗОбС. Със заповед № 607/08.03.2012г. кмета на община Бургас, на основание чл.39, ал.2 от ЗМСМА, поради служебно пътуване на 09.03.2012г. е разпоредено на тази дата да бъде заместван от К.И.С. – заместник кмет „Бюджет и финанси”, дирекция „Човешки ресурси” и дирекция „Бюджет и финанси”, който да изпълнява функциите на кмет с всички произтичащи от това права и задължения. Съгласно тълкувателно решение № 4/04 г. на ОСС на ВАС, заместването се извършва в случаите, когато лицето, титуляр на правомощия е в обективна невъзможност да ги изпълнява. В тези случаи, предвид необходимостта от непрекъснато функциониране на административния орган, по силата на изрична писмена заповед, отсъстващият титуляр нарежда заместването му от друго, подчинено нему лице. За определения период заместващият изпълнява правомощията на замествания в пълен обем, като върши това от името на замествания орган. В случая по силата на законовата разпоредба на чл.39, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с отсъствието на кмета от общината, той със своя заповед е определил заместващото го лице, което в съответствие с делегираните му правомощия е издало обжалваното решение.

Съгласно чл.31, ал.1 от ЗОС, ако в тригодишен срок от отчуждаването на имота мероприятието по подробния устройствен план не е започнало или имотът не се ползва по предназначението, за което е отчужден, по искане на бившия собственик на имота кметът на общината отменя заповедта за отчуждаване след възстановяване на полученото обезщетение. С оглед нормата на чл. 27, ал.2 от АПК, преди да разгледа отправено до него искане административния орган е длъжен да провери предпоставките за допустимостта на искането, които са предвидени в този законов текст. Първата предпоставка е липса на влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни.

 В случая искането по повод на което е образувано административното производство се явява трето по ред, тъй като жалбоподателката е направила аналогично искане с вх.№ Ж-94-И-255/20.04.2005г. (л.40-41 от делото), по което административния орган се е произнесъл с писмо изх.№ 94-И-255/13.05.2005г., като го е оставил без уважение. Отказът е обжалван по съдебен ред и с решение № ІІІ-343/18.01.2006г. постановено по адм.д.№ 662/2005г. на БОС, жалбата на И.Г.Ч. е отхвърлена, като решението в тази му част е оставено в сила с решение № 12932/21.12.2006г. по адм.д.№ 10092/2006г. на ВАС. С молба вх.№ 94-И-370/13.06.2008г.(л.63-64 от делото), поправена с молба вх.№ И-94-И-370/13.06.2008г. (л.74 от делото), жалбоподателката заедно със другите бивши съсобственици на отчуждения имот, повторно е поискала да и бъде възстановен имота, като с решение № 1604/19.06.2008г. на кмета на община Бургас, молбата по отношение на нея е оставено без разглеждане по същество на основание чл.27, ал.2, т.1 от АПК.

С оглед на така изложеното искането по повод на което е образувано настоящото производство е трето по ред със същия предмет и между същите страни, като въпреки твърденията на жалбоподателката, видно от приложената административна преписка, не се сочат нови обстоятелства, които биха обусловили правния интерес на лицето да подава искане по този ред. Ето защо, след като с влязъл в сила административен акт по отношение на аналогично искане на жалбоподателката е установена липсата на предпоставките на чл.31, ал.1 от ЗОбС за отмяна на отчуждаването на недвижим имот, представляващ бивш парцел ІІ, в бивш кв.21, по плана на ж.к.”Изгрев” гр.Бургас, целия с площ от  2 070 кв.м., отчужден със заповед № 98/01.06.1973г. на Председателя на ИК на ГНС-Бургас, направеното ново искане се явява недопустимо и правилно административния орган го е оставил без разглеждане по същество, а жалбата на лицето се явява неоснователна.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.Ч. *** против решение № 94-И-119(2)/09.03.2012г. на К.С. – Заместник кмет на община Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: