Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 997             Година 05.06.2015          Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на двадесет и първи май две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                           2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 794 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от „Стил СН“ ООД, гр.Бургас с ЕИК 102698028 представлявано от управителя С. И. Я.срещу решение № 276/11.03.2015г., постановено по н.а.х.д. № 34 по описа за 2015г. на Районен съд гр.Бургас. Счита решението за неправилно и необосновано, издадено в противоречие с материалния закон и при съществени процесуални нарушения. Не споделя изводите на районния съд обосновали потвърждаване на издаденото наказателно постановление и оспорва съставомерността на констатираното деяние. С жалбата се прави искане да се отмени съдебното решение и потвърденото с него наказателното постановление.

Ответникът – Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд като законосъобразно и обосновано следва да бъде потвърдено.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 404/17.12.2014г. на Началника на Митница Бургас, с което за нарушение на чл.126 от ЗАДС на „Стил СН“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 476,10 лева и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата 3 броя ПВЦ бидони със съдържащият се в тях 140 литра етилов алкохол с общ размер на дължимия акциз 738,05 лева. За да постанови решението си, съдът е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до отмяна на наказателното постановление, като същото е издадено в съответствие с разпоредбата на чл.57 от ЗАНН. По същество съдът е преценил, че е налице съставомерност на констатираното деяние и това се подкрепя от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Посочено е, че нарушението е формално и самото държане на акцизни стоки без данъчен документ е достатъчно основание за обосноваване на отговорността на търговеца, като същото не представлява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Наложената имуществена санкция е преценена от съда за правилно определена по размер и в съответствие с целите на чл.12 от ЗАНН.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни. Съдебното решение е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените мотиви относно ангажирането на административнонаказателната отговорност на касатора се споделят и от настоящия съдебен състав.

Административнонаказателната отговорност на касатора е ангажирана за нарушение на чл.126 от ЗАДС, в който са предвидени санкции за лице, което произвежда, държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или при дружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза.

Видно от съдържанието на съставения акта и издаденото въз основа на него наказателно постановление, нарушението и обстоятелствата касаещи същото са описани достатъчно разбираемо, извършеното деяние е правилно квалифицирано, като е приложена относимата санкционна разпоредба. В този смисъл възражения на касатора за неяснота на фактическата обстановка са неоснователни, още повече, че съставеният Протокол за извършена проверка № 104/23.05.2014г., в който са обективирани фактическите констатации на контролните длъжностни лица е подписан без възражения, а акта за установяване на административно нарушение е подписан с обяснение „желая да направя споразумение“.

Неоснователни са и доводите за ограничаване правото на защита на санкционираното дружество предвид това, че акта за е връчен на съдружника в дружеството Н. С., вместо на представляващия дружеството управителя Я. Н. С. е присъствал в момента на проверката на 23.05.2014г., съответно той се е явил на 25.06.2014г. в Митница Бургас при съставяне на акта за установяване на административно нарушение и е написал възражения при връчването му, поради което правото на защита на дружеството не е нарушено.

Твърденията, че алкохола не е собственост на дружеството, а на съдружника Н. С. и е за негова лична употреба, не водят до незаконосъобразност на наказателното постановление. В случая, дружеството е наказано за това, че държи алкохол без данъчен документ по ЗАДС или друг документ удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, а не че е негов собственик. Също така, от събраните по делото гласни и писмени доказателства се установява, че този алкохол е открит в търговски обект – склад за бира, вино, вода и безалкохолни напитки, прилежащ към производствена база за безалкохолни напитки, собственост на дружеството, поради което правилно е прието, че алкохолът е държан от дружеството. Следва да се има в предвид, че отговорността на юридическите лица е безвиновна и за да бъде ангажирана е достатъчно само обективно да бъде констатирано неизпълнение на определеното задължение, както е в настоящия случай и е без значение кое е конкретното лице виновно за извършеното административно нарушение.

Правилен е изводът на районния съд за неприложимост на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН и квалифициране на установеното нарушение като „маловажен случай”. В нормата на чл.126б, ал.1 от ЗАДС е предвидено, че за маловажни случаи на нарушения по чл.118, 122, 123, 126 и 126а, установени при извършването им, митническите органи могат да налагат глоби с фиш по реда и в размерите, установени в чл.39, ал.2 от ЗАНН, а съгласно ал.2 маловажни случаи по ал.1 са тези, при които двойният размер на акциза за стоките - предмет на нарушението, не надвишава 50 лева. В случая дължимият акциз е в размер на 738,05 лева и неговият двоен размер безспорно надвишава 50,00 лева, поради което не е налице маловажен случай. Предвиденият в ЗАДС контрол е засилен, както и отговорността при неговото нарушаване, тъй като със самия закон е определена по-висока степен на обществена опасност при нарушаване на неговите норми, в сравнение с обичайните случаи на административни нарушения на общото данъчно и митническо законодателство.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 276/11.03.2015г., постановено по н.а.х.д. № 34 по описа за 2015г. на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                    2.