ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 22.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и втори октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 794 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:54 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Г.Р., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат М., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Регионална дирекция по горите Бургас, редовно призован, се явява главен юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, представител не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим доказателства.

 

Предвид становището на страните, съдът намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Госпожо съдия, моля да уважите исковата молба. От изложените в жалбата и допълнението към нея подробни съображения, от представените многобройни относими доказателства по делото и от гледна точка на закона, считам че процесното решение е нищожно, тъй като ищцата не е автор на извършеното нарушение, вменено и с процесното наказателно постановление. С оглед принципната разпоредба на чл. 24, ал. 1 ЗАНН наказателната отговорност е лична. С оглед на това моля да прогласите процесното решение за нищожно и ни се присъдят разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да отхвърлите исковата молба. Видно от събраните по делото доказателства, административнонаказателното производство, отмяната на чийто краен акт се иска, е започнало и завършило срещу едно и  също лице, а именно ищцата. Не бяха наведени аргументи от ответната страна в какво се състои фактическата грешка при постановяване на решението на Административен съд Бургас. Изложените твърдения, че ищцата не е автор на процесното деяние представляват разглеждане на спора по същества, а не явна фактическа грешка, с оглед на което считам, че няма основание за прогласяване на нищожност на решението на Административен съд Бургас.

Моля де се отхвърли исковата молба и ми се присъди юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: