ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 24.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и четвърти септември       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 794 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Г.Р., редовно призована, не се явява, за нея се явява адвокат М., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Регионална дирекция по горите Бургас, редовно призован, се явява главен юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

С допълнение към исковата молба вх. № 6778 от 17.09.2014 г. ищцата И.Г.Р., чрез процесуалния си представител адвокат Марин М., изпраща писмени доказателства, подробно описани описани в същото, които моли да бъдат приети като доказателства по делото.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо съдия, считам че са представени многобройни и относими доказателства към делото. Поддържам исковата молба и допълненията към нея и няма да соча за сега други доказателства. Моля да приемете така представените доказателства с исковата молба и второто допълнение към нея. По доказателствените искания моля да се произнесете с определение на основание чл. 146, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 144 АПК кои от тях ще уважите и кои не.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. На първо място считам същата за недопустима. В случая се атакува влязло в сила касационно решение, обжалването на което е недопустимо. Освен това, видно от самата искова молба, се цитира като основание за нищожност поради това, че лицето, посочено като нарушител, не е извършило нарушението. Видно от това искане, в случая не става въпрос за никаква нищожност, а се иска преразглеждане на спора. Алтернативно считаме жалбата за неоснователна.

Нямаме доказателствени искания. Моля да се приключи събирането им.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с исковата молба и допълнението към нея, както и тези, представени от ответника. Предвид липса на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и се даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с исковата молба и допълнението към нея, както и тези, представени от ответника.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо Председател, от гледна точка на закона и събраните доказателства по делото, моля да уважите исковата молба, като прогласите с решението си за нищожно решение № 373/11.03.2014 г. по КНАХД № 1970/2013 г. на Административен съд Бургас.

Моля за присъждане на направените разноски по делото, ако уважите исковата молба. Представям списък на разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да отхвърлите исковата молба. Не е налице твърдяното в жалбата основание за нищожност, а именно, че лицето, посочено като нарушител, не е извършило нарушението. Считам на първо място, че това само по себе си не може да бъде основание за нищожност на постановения акт. На второ място считам, че видно от цялата преписка, приета като доказателство по настоящото дело, производството по установяване на административно нарушение е започнало по жалба на ищцата по настоящото дело и е завършило с влязъл в сила касационен акт спрямо нея, т. е. на практика няма никаква фактическа грешка. Всички изложени в жалбата аргументи относно какво са установили свидетелите пред двете инстанции, какво е установил органът, считам за несъотносими в настоящия спор, тъй като в настоящото производство не следва да се преразглежда за трети път спорът по установяване на административното нарушение. Моля да отхвърлите исковата молба и ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: