О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№977  

 

гр.Бургас  08.05.2013г.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, в закрито заседание на осми май две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                         

като разгледа адм.д.№ 794 по описа на Административен съд-Бургас за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Единство” АД гр.Бургас против Акт за установяване на публично общинско вземане №0068/29.07.2011г., издаден от орган по приходите при Община Приморско относно установените с него задължения за такса битови отпадъци.  

По делото е постъпило заявление от процесуалният представител на жалбоподателят, в която е направено искане за съединяване на настоящото административно дело с адм.д. №2564/2012г. по описа на АСБ, тъй като по последно посоченото дело предмет е оспорване законосъобразността на същият Акт за установяване на публично общинско вземане №0068/29.07.2011г. относно установените с него задължения за данък върху недвижимите имоти.

            Предвид изложеното за решаване на спора по идентичен начин и с оглед съблюдаване принципа на процесуална икономия, съдът намира, че административните дела следва да се съединят за общо разглеждане и решаване, като настоящото административно дело следва да се присъедини към административно дело 2564/2012г.

Мотивиран от горното и на основание чл.213 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, СЪДЪТ

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

СЪЕДИНАВА за общо разглеждане и решаване адм.д. № 2564/2012г. и адм.д.№794/2013г., като в бъдеще производството да се движи под адм.д. № 2564/2012г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 794/2013г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

   СЪДИЯ: