Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     862                  от 12.05.2017 г.            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на двадесет и седми април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С.Х. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 793 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” - гр. София чрез процесуалния си представител юрисконсулт К.П. от Дирекция „Инспекция по труда” Пазарджик против Решение № 19/02.03.2017 г., постановено по НАХД № 9/2017 г. по описа на Районен съд – Царево. С оспорения съдебен акт е изменено издаденото Наказателно постановление № 13-000442/27.10.2016 г. на Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда” - София, против ЕТ „Ивком – И.П.”, в частта относно размера на определената санкция за нарушение по чл. 403а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), като на основание  чл. 414в, ал. 1 от  КТ размера на имуществената санкция е намален от 1500 лева на 200 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да потвърди изцяло наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява, ангажира писмено становище.

Ответникът по касация – ЕТ „Ивком – И.П.”, ЕИК **, гр. Царево, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 3, се представлява от адв. Т.Я. от БАК, която пледира за оставяне в сила на обжалваното първоинстанционно решение.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – Царево е образувано по жалба на ЕТ „Ивком – И.П.” против Наказателно постановление № 13-000442/27.10.2016 г., издадено от Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда” - гр. София, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева на основание чл. 416, ал. 5 от КТ за нарушение на чл. 403а, ал. 1 от същия нормативен акт. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд –  Царево е изменил атакуваното постановление като е приел, че наказващият орган правилно е квалифицирал деянието, но е наложил наказание, несъразмерно с тежестта на извършеното административно нарушение, поради което е приел, че  наказанието трябва да бъде редуцирано до размер от 200 лева.

Решението на Районен съд – Царево е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Съгласно нормата на чл. 403а, ал. 1 от КТ в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред, списък на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа: заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време. От събраните пред първата съдебна инстанция доказателства, безспорно се установява, че в момента на извършване на проверката санкционираното лице в качеството му на работодател не представя правилник за вътрешния трудов ред и не представя документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа – поименни графици за работа. Разпоредбата на чл. 403а, ал. 1 от КТ дава възможност на контролните органи да осъществяват ефективен контрол във всеки един момент от време и препятства нежеланието на работодателите да оказват съдействие на същите. Нарушението е формално и то не може да бъде отстранено впоследствие, както и без значение за извършването му е факта дали са настъпили вредни последици за работници и служители, тъй като законодателят е въвел тази норма с оглед дейността на контролните органи. Анализът на разпоредбата на чл. 403а от КТ налага извода, че работодателя е длъжен да държи на разположение на контролните органи посочените документи на местата на които се полага наемен труд.

В настоящия случай, безспорно е установено, че при извършената на 11.08.2016 год. проверка в магазин за пакетирани стоки, в гр. Китен, стопанисван от ЕТ „Ивком – И.П.”, в качеството му на работодател не е изпълнил задължението си да държи на разположение на контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време – поименни графици за работа. Установено е, че такъв график е бил представен на проверяващите, но на следващия ден – 12.08.2016 год., като копие от въпросния график е приложен и към административнонаказателната преписка. С оглед на тези данни, първоинстанционния районен съд е приел, че в случая е налице хипотезата на чл. 415в, ал. 1 от КТ и прилагайки този привилегирован състав е изменил наказателното постановление в частта относно наложеното административно наказание, като е определил имуществена санкция в размер на 200,00 лева.

Настоящият касационен състав не споделя така формирания извод на Районен съд Царево, като намира същия за неправилен и незаконосъобразен. Съгласно чл. 415в, ал. 1 от КТ, за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 50 до 100 лв. Както вече се посочи, на следващия ден след проверката – 12.08.2016 год. работодателя е представил разграфен лист (л. 13 от първоинстанционното дело), който районния съд е възприел като поименен график за работа. От така приложения лист не може да се установи кой го е изготвил, кога и при какви обстоятелства. Не става ясно и за кой период – месец и година е относим този график, ако въобще се приеме, че това е поименен график за работа. Независимо от това, дори и да се приеме, че така предоставеното съставлява поименен график и е относим именно за м. август 2016 год., то прави впечатление, че първата дата за която са разпределени смените е от 14-то число. Както се посочи, проверката е извършена на 11.08.2016 год., въпросния график е представен на 12.08.2016 год. и видно от него, същия касае разпределение на работните смени едва от 14.08.2016 год. до 30-то число.

Анализът на горните факти и обстоятелства обосновава извод, че дори и представения на следващия ден график не следва да се приема като отстраняване на констатираното нарушение, тъй като този график е неотносим към момента на извършената проверка, нито за следващите три дена след нея. В този смисъл, административното нарушение не е било отстранено веднага след констатирането му, поради което и нормата на чл. 415в, ал. 1 от КТ е неприложима.

Като е достигнал до изводи, различни от вече изложените, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени, а процесното наказателно постановление – да се потвърди.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд –Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 19/02.03.2017 г., постановено по НАХД № 9/2017 г. по описа на Районен съд – Царево

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-000442/27.10.2016 г. на Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда” – София.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                   2.