ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 15.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети юни                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 793 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:28 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АГРОКОРЕКТ“ ООД, редовно призован, явяват се управителят П.Т.К. и адвокат П. Ч., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Заместник-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., редовно упълномощена (л.126).

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Ч.: Поддържам жалбата.

Няма да соча доказателства.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Няма да соча доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Представям заповеди на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за делегиране права на заместник-изпълнителния директор, указания на министъра на земеделието и храните относно промените в Наредба № 13 и приемо-предавателен протокол, от който е видно, че в същия ден на подаване на заявлението за отказ, същото е предадено в Държавен фонд „Земеделие“.

Няма да сочим други доказателства.

АДВОКАТ Ч.: Да се приемат представените доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от пълномощника на ответника в днешно съдебно заседание и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от пълномощника на ответника в днешно съдебно заседание – заповед № ОЗ-РД/323 от 11.03.20015 г. и  заповед № ОЗ-РД/323#1 от 11.06.2015 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“; указания относно мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-20103 г. на министъра на земеделието и храните и приемо-предавателен протокол от 16.11.2015 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Ч.: Моля да отмените издадения индивидуален административен акт, а именно уведомително писмо изх. №02-020-2600/2028 от 16.03.2016 г., издаден от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“,  като незаконосъобразен.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Нямам какво да допълня към становището на адвоката ми.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля да постановите съдебно решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Поддържам становището, изразено от Държавен фонд „Земеделие“ с придружителното писмо.

Претендираме юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: