Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

      982                                     04.06.2015 година                       гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, тринадесети състав, на четиринадесети май, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СТАНИМИРА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  РУМЕН ЙОСИФОВ

                                                                                                                                      2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Колева касационно административно наказателно дело № 793 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.ІІ от ЗАНН, вр. чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208-228 от АПК.

          Образувано е по касационна жалба на Д.С.С.,***, чрез адв. И.,  срещу решение №387 от 27.03.2015г., постановено по НАХД №607/2015г. по описа на районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 14-0769-003259/03.10.2014 г., издадено от Началник Група към Сектор "Пътна полиция" ("ПП") при ОД на МВР гр. Бургас, с което на основание чл. 182, ал.1, т.6 на Д.С.С., ЕГН **********, са наложени административни наказания – глоба в размер на 400,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, като на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са му отнети 12 контролни точки. В жалбата се твърди, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно: твърди се, че има несъответствие  в установеното нарушение и  наложеното наказание, като не е установено къде е засечена твърдяната скорост. Изложени са доводи, че не е спазено тълкуването на закона дадено в тълкувателно решение №1/26.02.2014г.на ОСК на ВАС, както и че не е установено лицето управлявало МПС, собственост на дружеството, представлявано от С.. Моли съда да отмени обжалваното решение и постанови друго, с което да отмени наказателното постановление. Посоченото в жалбата оплакване съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК - неправилно решение поради противоречие с материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуални правила.

          Ответникът - началник на сектор "Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява пред съда, не изпраща представител и не изразява становище по касационната жалбата.

          Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

          След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд в настоящия си състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:

          Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

          Разгледана по същество е неоснователна, а обжалваното решение е правилно и законосъобразно. С него Районен съд Бургас е потвърдил НП № 14-0769-003259/03.10.2014 г., издадено от Началник Група към Сектор "Пътна полиция" ("ПП") при ОД на МВР гр. Бургас, с което на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 на Д.С. са наложени административни наказания – глоба в размер на 400,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, като на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са му отнети 12 контролни точки. За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити - описано е нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, посочена е нарушената законова разпоредба и нормата, въз основа на която е определена санкцията. Приел е, че в случая не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административнонаказателното производство. Счел е, че описанието на нарушението и обстоятелствата при извършването му са достатъчно конкретизирани както в съставения акт, така и издаденото въз основа на него наказателно постановление, като са посочени всички съставомерни факти, поради което и съдът е приел, че АУАН и НП отговарят на условията на чл. 42, т. 4 ЗАНН и на чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН, като е намерил за неоснователни възраженията на жалбоподателя за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

 

          Наказанията на С. са наложени за това, че на 03.05.2014 г. около 10,20 часа в гр. Бургас, система за видеоконтрол "MULTАRADAR" с фабричен № 00209D32D4F9 заснела лек автомобил марка "Ланд Ровер Рейндж Ровер Спорт", с рег. № СА2057ХВ, движещ се по ПП Е773 на 491-ви километър до бензиностанция "Ромпетрол" в посока от кв. Ветрен към КПП – 1. Съгласно изготвената с посочената система снимка № S0000146F (л. 11), фиксираната скорост на движение на посоченото МПС била 146 km/h (при измерването на скоростта е отчетено и 3%-то допустимо отклонение от стойността на фиксираната скорост в полза на водача), при разрешена скорост за движение в населено място 90 km/h, въведена с пътен знак "В-26". Установено е, че автомобилът е собственост на "Фешън съплай" ЕООД, чийто управител е жалбоподателят по делото – Д. С.. В тази връзка чрез РУП, гр. Благоевград до жалбоподателя е била изпратена покана за явяване в ОД на МВР, гр. Бургас за съставяне на АУАН, както и декларация за предоставяне на информация във връзка с чл. 188 от ЗДвП, получени на 03.07.2014 г. лично от С.. На същата дата жалбоподателят е попълнил декларация по чл. 188 от ЗДвП, в която удостоверил, че на 03.05.2014 г. лично той е управлявал автомобила. На 10.07.2014 г. е съставен АУАН № 14-0769-3259 Актосъставителят квалифицирал гореописаното като нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, като актът бил изготвен в присъствието на двама свидетели и бил предявен на жалбоподателя на 23.07.2014 г., който го е подписал с отбелязване, че ще подаде възражения срещу същия в срок. Възражение не е подадено и след законоустановения срок. Въз основа на съставения АУАН е издадено обжалваното НП.

           Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

          Съгласно чл. 218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

          Неоснователно е възражението на касатора за несъответствие между установеното нарушение на наложеното наказание. От установеното в аАУАН и  НП  нарушение е видно, че при разрешена скорост 90 км/ч., указана с пътен знак Б-26, автомобилът управляван от жалбоподателя се е движил със 146 км/ч., с което е нарушил чл.21, ал.2 от ЗдвП. Мястото, на което е извършено нарушението е подробно описано, поради което неоснователно  е твърдението в жалбата, че не е установено, къде е засечена твърдяната скорост.

          Неоснователни са и  възраженията относно несъобразяване с ТР №1 /26.02.2014г.на ОСК на ВАС. Това ТР касае хипотезата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП ( в приложимата редакция), когато се издава електронен фиш, в една от предвидените две процесуални възможности за санкциониране на установен нарушител и то в конкретната хипотеза когато за нарушението се предвижда само наказание глоба. Извършеното от С. нарушение по чл. чл. 182, ал. 1, т. 6 ЗДвП, предвижда кумулативно освен налагането на глоба и налагане на административно наказание три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, каквото наказание не е предвидено в нормата на чл. 189, ал. 4 ЗДв П, от което следва извода, че електронен фиш се издава само когато за конкретното нарушение е предвидено единствено наказание глоба.Когато следва да бъде наложено друго наказание, тогава отговорността се реализира по общия ред - с издаване на АУАН и НП, както е процедирано в случая. Освен това неправилно в жалбата е посочено, че нарушението е заснето с мобилна камера. От приложения протокол за проверка 149/20.03.2014г. от Българския институт по метрология е видно, че нарушението е заснето със стационарна камера, монтирана в гр. Бургас, бензиностанция “Ромпетрол”, I-6, 491=300км.

          Неоснователни са и възраженията, че не е установено лицето, управлявало МПС. Районният съд подробно е обсъдил събраните в тази насока доказателства и  въз основа на тях е извел правилни изводи, които настоящият състав споделя. На 03.07.2014г. Д. Стайков е попълнил декларацията по чл.188 от ЗдвП, в което е удостоверил, че на 03.05.2014г. лично той е управлявал  снимания автомобил. Съдът правилно не кредитирал представените от жалбоподателя пред съда писмени доказателства и показанията на свидетеля Бозовайски. Договорът за наем от 30.04.2014 г., сключен между "Фешън съплай" ЕООД, от една страна, и "Христос Дригакис и СИА" , от друга страна, както и приемо-предавателен протокол от същата дата/л.8-10/, са частни документи без достоверна дата и е възможно да са съставени в по-късен момент от отразената в тях дата, още повече, че не са били представени пред АНО и не е направено възражение още преди да бъде издадено самото наказателното постановление.

Настоящият съдебен състав намира, че законосъобразно органът е провел цялата процедура в административнонаказателното производство. Извършеното от Д. нарушение по     При извършената служебна проверка настоящият съдебен състав установи, че решението на първоинстанционния съд е допустимо, правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

          С оглед изложеното и на основание чл. 221, ал. 2, предл.първо от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр. Бургас

 

РЕШИ:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА  решение №387 от 27.03.2015г., постановено по НАХД №607/2015г. по описа на районен съд Бургас описа.

          Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                            

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                   

                                                                                      2.