ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

    Номер 718           Година  13.04.2011         Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав на тринадесети април две хиляди и единадесета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Драгнева дело номер 793 по описа за 2011  година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на “Единство” АД, гр.***, представлявано от И.Д.Н. против съобщение от Община Приморско за определяне на задължение за такса битови отпадъци. С жалбата се прави искане да се прогласи нищожност или да се отмени като незаконосъобразно съобщението в частта в която е определена дължимата от дружеството такса за битови отпадъци за 2011г..

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид приложените към административната преписка писмени доказателства и изложените в жалбата твърдения намира, че производството по делото е недопустимо.

“Единство” АД е получило съобщение от община Приморско в което са посочени задълженията му за 2011г., за притежавания от него недвижим имот – земя и сгради в гр.***, в следния размер – данък 6 739,84 лв. и такса 24 338,28 лв., като в съобщението са определени и срокове за плащане. Това съобщение се обжалва в частта относно посочените задължения за такса битови отпадъци.

Съгласно чл.9б от ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по този закон се извършват по реда на чл.4, ал.1-5, като обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. Съгласно чл.4, ал.1 от ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. Съгласно чл.4, ал.3 от ЗМДТ в производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители, а съгласно ал.4 служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината. Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл.152, ал.2 от ДОПК съгласно ал.5.

Процесното съобщение (компютърна разпечатка), което е издадено по реда на чл.69, ал.2 от ЗМДТ, е такова по смисъла на чл.107, ал.3, изр.първо от ДОПК и не е актът, подлежащ на административен и съдебен контрол. Индивидуалният административен акт, подлежащ на оспорване по административен и съдебен ред, съобразно разпоредбите на чл.9б, във връзка с чл.4 от ЗДМТ, във връзка с чл.107 от ДОПК, е актът за установяване на задължение по декларация, издаден от съответния орган на общинската администрация от звеното за местни приходи в съответната община, овластен с функциите на орган по приходите. Тъй като в конкретния случай такъв акт не е издаден, а оспореният акт - съобщение, няма характера на индивидуален административен акт, подлежащ на самостоятелен съдебен контрол, производството по оспорването му е недопустимо и като такова следва да бъде прекратено на основание чл.159, т.1 от АПК, а преписката да се изпрати на компетентния административен орган за произнасяне.

В допълнение на изложеното следва да се има в предвид, че за да може да се проведе успешно оспорване на определеното задължение за такса битови отпадъци по декларация, следва да се издаде акт, установяващ това задължение от съответния овластен за това орган по реда на чл.107, ал.3 от ДОПК. Актът издаден по този ред може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред ръководителя на звеното за местни приходи в съответната община, който съгласно разпоредбата на чл.4, ал.5 от ЗМДТ упражнява правомощията на териториален директор на Националната агенция за приходите. След изчерпване на посочената процедура, административният акт, установяващ задължение за такса битови отпадъци, подлежи на съдебен контрол.

 Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.1 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Единство” АД, гр.***, представлявано от И.Д.Н. против съобщение от Община Приморско за определяне на задължение за такса битови отпадъци.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 793 от 2011г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА преписката на звеното за местни приходи при Община Приморско за издаване на акт за установяване на задължение за такса битови отпадъци по декларация по реда на чл.107, ал.3 от ДОПК, във връзка с чл.4 и чл.9б от ЗМДТ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: