Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1341                  от 05.07.2018 г.                    град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, втори състав, на деветнадесети юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

                                                                       Председател: Станимир Христов

 

при секретаря Биляна Чакърова като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 792 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), вр. чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на „ЗЪРНЕНА БОРСА“ ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. *****, ж.к. „*****“, ул. „*****“ № ***, представлявано от Х. П. Н., чрез адв. П.В. *** със съдебен адрес *** против писмо изх. № 17-65-02.02.2018 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) гр. Бургас, в което е обективиран отказ за извършване на поискано изменение на кадастрална карта и регистри към нея за гр. Обзор, обл. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-59/14.09.2006 год. на Изп. директор на АК София, по отношение на поземлен имот с идентификатор 53045.228.145, предмет на заявление вх. № 01-263072-25.08.2017 год. на СГКК Бургас, подадено от дружеството жалбоподател. Заявено е, че оспорения отказ е неправилен и незаконосъобразен, в подкрепа на което твърдение, в жалбата са развити подробни доводи и аргументи. В съдебно заседание жалбоподателя, чрез процесуалния си представител – адв. П.В. *** поддържа жалбата по заявените доводи и аргументи, не ангажира допълнителни доказателства, формулира искане за отмяна на оспорения отказ и претендира присъждане на направените разноски – 50,00 лева държавна такса.

Ответната страна – Началникът на СГКК Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител. В придружителното писмо за представяне на административната преписка изразява становище за неоснователност на оспорването, като претендира присъждане на разноски и прави възражение за прекомерност на заплатеното от отсрещната страна възнаграждение.

Заинтересованата страна – М.Г.С. с ЕГН ********** ***, чрез процесуалния си представител – адв. В. В. от АК Бургас оспорва жалбата като неоснователна и формулира искане за потвърждаване на постановения отказ като обоснован и законосъобразен.

Заинтересованите страни – Г.И.Г., Т.И.Т., Г.Т.Г. и Б.И.С. – редовно призовани не се явяват и не се представляват, не изразяват становище по оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

От представеното по административната преписка известие за доставяне се установява, че оспорения административен акт е получен от дружеството жалбоподател на 08.02.2018 год. Жалбата е подадена чрез административния орган на 21.02.2018 год., поради което съдът приема, че жалбата е подадена в срок. От приложените по делото доказателства, се установява, че „ЗЪРНЕНА БОРСА“ ООД е собственик на обекта, чието нанасяне в КККР е отказано, поради което дружеството жалбоподател, като заинтересовано лице по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗКИР има правен интерес от оспорването. Жалбата е в съответствие с изискванията по чл. 150, ал. 1 от АПК за форма и съдържание, което я прави процесуално допустима за разглеждане.

Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:.

Със Заявление – КККР с вх. № 01-263072-25.08.2017 год., адв. П.Й.В., като пълномощник на „ЗЪРНЕНА БОРСА“ ООД е сезирал СГКК Бургас с искане за извършване на следните услуги:

1. Нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта за обект – поземлен имот 53045.228.145, м. ЕФРЕМ ЧЕШМА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 960 кв.м., квартал 0;

2. Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за обект - поземлен имот 53045.228.145, м. ЕФРЕМ ЧЕШМА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 960 кв.м., квартал 0;

3. Определяне и запазване на идентификатор;

4. Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за обект - поземлен имот 53045.228.145, м. ЕФРЕМ ЧЕШМА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 960 кв.м., квартал 0.

Към така депозираното заявление са представени пълномощно на адв. В., Скица-проект за нанасяне на сграда в поземлен имот 53045.228.145 по КК на гр. Обзор и обяснителна записка към нея, Строително разрешение № 9/26.02.1970 год., Заповед № ІХ-3847/17.12.1968 год., Акт № 13 за трасиране и въвеждане във владение от 31.01.1970 год., Нотариален акт № 195, т. 2, д. 790 от 14.07.1994 год. на РС Несебър и Нотариален акт № 76, т. 2, д. 706 от 20.05.1996 год. на РС Несебър. Видно от цитираната обяснителна записка към скицата-проект се установява, че исканата промяна на КК е на основание чл. 51, ал. 2 от ЗКИР и се състои в нанасяне на сграда – бензиностанция, неотразена в КК.

По повод така депозираното заявление с приложените към него документи, Началника на СГКК Бургас е издал Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри с № 25-79378-25.09.2017 год. за поземлен имот с идентификатор 53045.228.145. В удостоверението е вписано, че проекта отговаря на изискванията, поради което същия е приет.

Началникът на СГКК Бургас е изготвил и Уведомление на основание чл. 26 от АПК за започване на административно производство пред СГКК Бургас с изх. № 24-18823-26.09.2017 год., адресирано до Наследници на Г. Недялков С.. В посоченото уведомление е вписано подаденото от „ЗЪРНЕНА БОРСА“ ООД заявление с формулирано искане за промяна на одобрената КККР на гр. Обзор по отношение на ПИ с идентификатор 53045.228.145, като целта на изменението е нанасяне в КККР на част от „Бензиностанция № 1120“ – сграда с проектен идентификатор 53045.228.145.1, съгласно приложената скица-проект и съобразно приложените към заявлението документи с вписване на собственик на сградата – „ЗЪРНЕНА БОРСА“ ООД. Посочено е също, че по влязлата в сила КККР на гр. Обзор, ПИ с идентификатор 53045.228.145 е записан със следните данни: площ 960 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, стар № - 228145 и е записан в КР като собственост на Г. Н. С. с документ – Решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 3232 от 11.11.1994 год., издадено от ОСЗГ Несебър. С оглед на това и по повод заявената услуга, Началника на СГКК Бургас е посочил в уведомлението, че е образувал административно производство по ЗКИР за изменение на данни в КККР на гр. Обзор, по отношение на ПИ 53045.228.145, поради което и на основание чл. 26, във вр. с чл. 34, ал. 3 от АПК е указал възможността в 7-дневен срок, считано от датата на получаване да изразят становище по преписката.

Във връзка с приетия проект за изменение на КККР и издаденото Уведомление по чл. 26 от АПК, Началника на СГКК Бургас е изпратил до Община Несебър писмо с изх. № 20-56117-06.10.2017 год., с което, във връзка с постъпилото заявление от „ЗЪРНЕНА БОРСА“ ООД е поискал издаване на удостоверение за наследници и по възможност адреси за кореспонденция на наследниците на Г. Недялков С. с ЕГН **********. В изпълнение на това, с писмо изх. № Н1-ГР-5310/10.11.2017 год. от Община Несебър е изпратено поисканото Удостоверение за наследници с изх. № 153/09.11.2017 год. за наследниците на Г. Н. С. с посочване на адресите им. С оглед на това, изготвеното Уведомление по чл. 26 от АПК с изх. № 24-18823-26.09.2017 год. е било изпратено до наследниците на Г. Н. С. – М.Г.С., Г.Т.Г., Г.И.Г., Б.И.С. и Т.И.Т.. Видно от приложените известия за доставяне, от посочените наследници – М.Г.С. и Г.Т.Г. са получили лично изпратеното им уведомление, докато наследниците Г.И.Г., Б.И.С. и Т.И.Т. не са били намерени на посочените в удостоверението за наследници адреси. Във връзка с това и на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Началника на СГКК Бургас е изготвил Служебно Уведомление с изх. № 22-175-08.12.2017 год., адресирано до Г.И.Г., Б.И.С. и Т.И.Т., което е било поставено на таблото за съобщения в СГКК Бургас и е публикувано на електронната страница на АГКК.

По повод предоставената възможност и в указания 7-дневен срок, по преписката е постъпило становище с вх. № 02-701/22.11.2017 год. от М.Г.С. ***, като наследник на Г. Н. С.. В становището е изразено несъгласие с искането за вписване на сграда с проектен идентификатор 53045.228.145.1, като е заявено, че същата е разположена и построена в имот, който към момента не представлява УПИ, а земеделски такъв, чието предназначение е да се ползва за нива. В този смисъл е заявено, че в преписката пред СГКК Бургас са представени само документи, удостоверяващи правото на собственост върху тази сграда, но не и такива, които да удостоверят, че строежа на същата е осъществен при спазване на всички нормативни изисквания, в това число дали са спазени техническите и благоустройствени правила и норми за осъществяване на строителството, както и дали са издадени необходимите строителни книжа за разрешаване и започване на строежа. Във връзка с така заявеното е формулирано искане да не бъде извършено вписване на сграда с проектен идентификатор  53045.228.145.1.

Предвид така постъпилото становище, както и на основание чл. 51, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 5 и чл. 54, ал. 2 от ЗКИР, във вр. с чл. 59, ал. 1 от АПК, Началника на СГКК Бургас е отказал извършване на поисканото изменение на кадастрална карта и регистри към нея за гр. Обзор, обл. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-59/14.09.2006 год. на Изп. директор на АК София, по отношение на поземлен имот с идентификатор 53045.228.145, предмет на заявление вх. № 01-263072-25.08.2017 год. на СГКК Бургас, подадено от „ЗЪРНЕНА БОРСА“ ООД. В мотивите на така постановения отказ е прието, че в съответствие с чл. 51, ал. 1, ал. 2 и чл. 54, ал. 2 от ЗКИР, когато непълнотата или грешкана е свързана със спор за материално право, тя се отразява в КККР въз основа на скица-проект, след решаване на спора по съдебен ред. В този смисъл и след разглеждане на приложените по преписката документи, административния орган е формирал извод, че в случая е налице спор за материално право, от което следва да се постанови отказ за отразяване на поисканата промяна в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Обзор.

Недоволен от така постановения отказ, жалбоподателя „ЗЪРНЕНА БОРСА“ ООД е оспорил същия, по повод което оспорване е образувано и настоящото производство. В сезиращата съда жалба е развита тезата, че сградата, чието нанасяне е отказано представлява бензиностанция, която е изградена въз основа на строително разрешение № 9, издадено на 26.02.1970 год., като е направен ретроспективен анализ на предхождащите и последващи документи удостоверяващи отреждането на земята за бензиностанция, за трасирането на имота и предаването му на ДСП „Петрол“, придобиването на бензиностанцията от ТД „Финком“ ООД след публичен търг и последващата й продажба на „ЗЪРНЕНА БОРСА“ ООД. Заявено е, че обекта не е нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, независимо от факта, че от придобиването му от жалбоподателя през 1996 год. до момента е действащ стопански обект (функционира като бензиностанция), какъвто е деклариран и в Община Несебър, отдел „Местни данъци и такси“ и за какъвто се плаща дължимия данък недвижими имоти. В този смисъл е развита тезата, че в случая са налице достатъчно данни от различни регистри удостоверяващи както законността на обекта (бензиностанция), така и собствеността й. Заявено е и твърдението, че в конкретния случай, искането е за вписване на сграда, която съществува от 1970 год., чиято собственост е отразена във всички публични регистри и тази собственост не се оспорва, т.е. не е налице спор за материално право.

Настоящият състав намира, че оспорения отказ, обективиран в писмо изх. № 17-65-02.02.2018 год. на Началник на СГКК гр. Бургас е издаден от компетентен орган и в предвидената от закона форма, при спазване на относимите административно процесуални правила, но при съществено нарушение на материалния закон по следните причини:  

Съгласно разпоредбата на чл. 53б, ал. 5, т. 1 от ЗКИР, измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти по чл. 51, ал. 1, т. 3 се извършват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, когато изменението засяга до 50 поземлени имота. В настоящия случай, с оглед обстоятелството, че изменението засяга по-малко от указаните 50 поземлени имота, Началника на СГКК Бургас се явява компетентен орган, който е издал оспорения отказ в кръга на правомощията си. Отказа е издаден в изискуемата писмена форма и съдържа изискуемите реквизити по чл. 59, ал. 2 от АПК. За образуваното административно производство са уведомени заинтересованите страни, на които е предоставена възможност да участват в производството, да се запознаят с преписката и да представят доказателства и становище, от които права заинтересованата страна М.Г.С. се е възползвала. С оглед на това, настоящия съдебен състав приема, че в хода на административното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да обосноват незаконосъобразност на оспорения административен акт на собствено основание.

Независимо от горното, съда приема, че отказа е незаконосъобразен, поради противоречието му с приложимите материално правни норми.

Както вече се посочи, за да обоснове отказа на поисканата промяна в КККР на гр. Обзор, административния орган се е позовал на писменото становище на заинтересованата страна М.Г.С. и разпоредбана на чл. 54, ал. 2 от ЗКИР, съгласно която, когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отстранява след решаване на спора по съдебен ред. В този смисъл, Началника на СГКК гр. Бургас е приел становището на С. като спор за материално право и на това основание е отказал вписване на промяната. Настоящият съдебен състав приема така формирания извод за неправилен и незаконосъобразнен по следните съображения:

От анализа на приложените по делото доказателства, а и между страните липсва спор, че въпросния обект съществува като сграда и функционира като бензиностанция. Също безспорен е и факта, че съществуващия на място и функциониращ обект не е нанесен в одобрената КККР на гр. Обзор. С оглед на това, в случая безспорно се установява наличието на непълнота или грешка по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР в кадастрална карта и регистри към нея за гр. Обзор, обл. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-59/14.09.2006 год. на Изп. директор на АК София, в които въпросната сграда не е нанесена. Процедурата по изменение на влезли в сила КККР въз основа на непълноти и грешки е разписана в чл. 54 от ЗКИР. Въпросът, на който следва да се отговори в настоящото производство е дали в случая е налице спор за материално право по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗКИР, който съставлява пречка за нанасяне на поисканото изменение. По мнение на съда, такъв спор за материално право по смисъла на цитираната норма липсва.

Видно от приложеното по делото становище на заинтересованата страна М.С., в същото не се оспорва правото на собственост на „ЗЪРНЕНА БОРСА“ ООД върху сградата-бензиностанция, чието нанасяне в КККР на гр. Обзор се иска. В становището е заявена само липсата към преписката на документи, които да удостоверят, че строежа на бензиностанцията е осъществен при спазване на всички нормативни изисквания, в това число дали са спазени техническите и благоустройствени правила и норми за осъществяване на строителството, както и дали са издадени необходимите строителни книжа за разрешаване и започване на строежа. По същество, с така формулираното изявление на заинтересованата страна, нито се оспорва правото на собственост на дружеството върху сградата, нито е заявено твърдение, че сградата е незаконна – заявена е само констатацията, че по преписката липсват документи за съответствието на сградата с правилата и нормите за нейното изграждане. В този смисъл, така изразеното становище не съставлява изявление за наличен между страните спор за материално право по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗКИР. Липсата на документи удостоверяващи съответствието на бензиностанцията със съответните правила и норми за нейното изграждане не съставлява основание за постановяване на отказ за нанасянето й в КККР. Разпоредбата на чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗКИР въвежда задължение за собственика да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2, при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, но не и документи, удостоверяващи съответствието на сградата със специфичните правила и норми. Дали дадена сграда е осъществен при спазване на всички нормативни изисквания, в това число дали са спазени техническите и благоустройствени правила и норми за осъществяване на строителството, както и дали са издадени необходимите строителни книжа за разрешаване и започване на строежа (в какъвто смисъл е възражението на заинтересованата страна) са въпроси извън компетентността на службата по геодезия, картография и кадастър. Компетентен да се произнесе по тези въпроси е съответния орган по строителен надзор и контрол, но не и СГКК. В тази връзка, нито закона изисква представянето на такива документи, нито Началника на СКГГ Бургас е компетентен да си произнася по съответствието на сградата-бензиностанция с обстоятелствата, заявени в становището.

За пълнота на изложението, настоящия съдебен състав намира за нужно да посочи, че под израза „спор за материално право“ по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗКИР следва да се има предвид оспорване на правото на собственост на обекта на исканото изменение. В този смисъл е и Тълкувателно решение № 8 от 23.02.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 8/2014 г., ОСГК, в което е прието, че с исковете с правна квалификация  чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР /първоначална редакция/, нов чл. 54, ал. 2 ЗКИР се защитава правото на собственост върху имота. С оглед на това, не всяко възражение или оспорване следва да се приема като спор за материално право по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗКИР. В случая, заявителя „ЗЪРНЕНА БОРСА“ ООД се е легитимирал като собственик с надлежен титул за собственост, което право на собственост не е оспорено от заинтересованата страна.

В настоящия случаай, заявеното възражение на заинтересованата страна М.Г.С. няма характера на спор за материално право по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗКИР, поради което не е налице хипотезата на посочената правна норма за постановяване на отказ за извършване на поисканото изменение на КККР на гр. Обзор. В този смисъл, постановения отказ се явява неправилен и незаконосъобразен и като такъв следва да бъде отменен. Предвид това и на основание чл. 173 ал. 2 от АПК преписката следва да се върне на органа за продължаване на производствените действия и постановяване акт за одобряване на поисканото изменение и нанасяне на сградата в КККР на гр. Обзор

По делото е направено искане за присъждане на съдебно-деловодни разноски от страна на жалбоподателя и на ответника. Като съобрази изхода на спора пред настоящата инстанция и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, в полза на жалбоподателя следва да се присъди сумата от 50 лева, съставляваща заплатената държавна такса за образуваното съдебно производство.

Мотивиран от изложеното, на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Бургаският административен съд, втори състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ отказ, обективиран в писмо изх. № 17-65-02.02.2018 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас за извършване на поискано изменение на кадастрална карта и регистри към нея за гр. Обзор, обл. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-59/14.09.2006 год. на Изп. директор на АК София, по отношение на поземлен имот с идентификатор 53045.228.145, предмет на заявление вх. № 01-263072-25.08.2017 год. на СГКК Бургас, подадено „ЗЪРНЕНА БОРСА“ ООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. ****, ж.к. „*****“, ул. „*****“ № **, представлявано от Х. П. Н.

ИЗПРАЩА преписката на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас за продължаване на административното производство по заявление вх. № 01-263072-25.08.2017 год. на СГКК Бургас, подадено „ЗЪРНЕНА БОРСА“ ООД и постановяване на административен акт в съответствие с развитите по-горе мотиви.

ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас да заплати на „ЗЪРНЕНА БОРСА“ ООД с ЕИК 102218301, със седалище и адрес на управление гр. *****, ж.к. „****“, ул. „*****“ №**, представлявано от Х. П. Н., чрез адв. П.В. *** със съдебен адрес *** съдебно – деловодни разноски в размер на 50,00 (петдесет) лева.

 

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                СЪДИЯ: