ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 19.06.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети юни                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 792 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:01 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Зърнена борса“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. В., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник на СГКК гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Г.И.Г., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Т.И.Т., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна М.Г.С., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. В., с представено по делото пълномощно.

Заинтересованата страна Г.Т.Г., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Б.И.С., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Зърнена борса“ ООД против отказ с изх. № 17-65-02.02.2018 г. на началника на СГКК гр. Бургас за изменение на КККР за гр. Обзор, област Бургас, одобрени със заповед № РД-18-59/14.09.2006 г. на изп. директор на АК – София, по отношение на ПИ с идентификатор 53045.228.145, предмет на заявление вх. № 01-263072 – 25.08.2017 г., подадено от  дружеството-жалбоподател.

 

Адв. В.: Поддържам жалбата. Моля да приемете приложените към нея доказателства, които са относими и допустими към спора. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. В.: Оспорвам жалбата. Моля да се приеме административната преписка.  Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед становището на страните по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата  и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВ. В.: Моля да бъде отменен отказ за вписване на изменение на КККР съгласно формулирания петитум на стр. 3 от жалбата. Моля да ни присъдите разноските по делото, изразяващи се в 50 лв. държавна такса. Моля за възможност за кратки писмени бележки.

 

АДВ. В.: Моля да отхвърлите подадената жалба и да потвърдите отказа на началника на сгкк гр. Бургас. Поддържам становището, което съм изразила в административното производство. Моля за възможност да представя писмени бележки.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на страните в 7-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: