Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         985                        06.06.2014г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                          ХVІ-ти състав

На двадесет и девети май,                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Румен Йосифов

Членове:           1. Любомир Луканов

                           2. Атанаска Атанасова

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 792 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от ЗАНН, вр. чл.348 от НПК, вр. с чл.208-228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на ЕТ“Иванов и син-Стоян Иванов“, ЕИК-102230403, гр.***, против решение № 18/21.02.2014г. на Районен съд Поморие, постановено по НАХД № 465/2013г., с което е потвърдено наказателно постановление № 26236/ 05.11.2013г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което за нарушение по чл.229, ал.1 от Закона за туризма (ЗТ), вр. чл.18, ал.5 от Наредбата за категоризиране на средства за подслон, местата на настаняване и заведенията за хранене и развлечения (НКСПМНЗХР), относно първото описано нарушение, на касатора е наложена имуществена санкция от 200лв.; за нарушение по чл.209, вр. чл.114, т.3 от ЗТ – имуществена санкция от 500лв. и за нарушение по чл.208, вр. чл.114, т.2 от ЗТ – имуществена санкция от 1000лв. 

Касаторът намира за неправилен извода на районния съд, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Сочи кои са процесуалните нарушения, допуснати при съставяне на АУАН, които представляват според него основания за отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно. Моли съдът да отмени първоинстанционното решение и вместо него да постанови друго, с което да отмени издаденото му наказателно постановление

Ответникът по касационната жалба – директорът на РД-Бургас към ГД"Контрол на пазара" в КЗП, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. Не представя становище по касационната жалба.

 Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира решението на първоинстанционния съд да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Наказателното постановление, предмет на оспорване в производството пред районния съд, е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 0026236/02.09.2013г., съставен на ЕТ“Иванов и син-Стоян Иванов“ за това, че на 28.08.2013г., при извършена проверка от служители в КЗП – РД-Бургас в туристически обект - Бирария „Рибарска хижа”, находящ се в гр.Поморие, актосъставителят констатирал, че над входа на заведението има табела с надпис „Българска кухня Бързо хранене”, на входа или в близост до входа няма табела с информация за фирма, седалище на фирмата, МОЛ и телефон. На видно място е поставена категорийна символика, табела и удостоверение за категоризация с утвърдена категория – две звезди Бирария „Рибарска хижа”. Установено е, че в обекта липсват: закачалки в търговска зала, всмукателна  вентилация в тоалетната, сешоар за ръце и еднократни кърпи за ръце в тоалетната, тоалетна чиния с промивно устройство, всмукателно-нагнетателна вентилация в търговската зала, светлинен или добре осветен надпис за вида и наименованието на обекта, ръководител и обслужващ персонал нямат униформено облекло и отличителни знаци. Като нарушени са посочени следните разпоредби: чл.18, ал.5 от НКСПМНЗХР относно първото описано нарушение, чл.114 т.3 от ЗТ за второто нарушение и чл.114 т.2 от ЗТ за третото нарушение. Актът бил съставен в присъствието на свидетелите Н.М.Н. и В.Д.Б., двамата служители на КЗП, а проверката на място и констатацията на нарушението били извършени в присъствието на свидетеля К.Д. Г., също служител на КЗП, съгласно представения констативен протокол № К-0159372/28.08.2013г.

 Въз основа на така съставения акт за установяване на административно нарушение, директорът на РД-Бургас към ГД"Контрол на пазара" в КЗП издал обжалваното наказателно постановление, в което като нарушени са посочени същите норми и на жалбаподателя са наложени посочените три имуществени санкции.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до опорочаване на крайния акт и до нарушаване на правото на защита на жалбоподателя. Счел е, че акта и наказателното постановление са издадени от компетентни органи и съдържат изискуемите по чл.42 и чл.57 от ЗАНН реквизити. Приел е за безспорно доказано, че ЕТ“Иванов и син-Стоян Иванов“ е осъществил съставите на посочените нарушения, за което правилно  са му наложени санкции, определени в законоустановените минимуми, съобразно тежестта на нарушенията.

Решението на районния съд е правилно.

Въз основа на прецизно установена фактическа обстановка, кореспондираща с изложеното в НП и в АУАН, при редовно събрани в производството писмени и гласни доказателства, районният съд е формирал правилни изводи за законосъобразност на издаденото наказателно постановление.

Съдът намира за неоснователно и твърдението на касатора, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващо се в несъставянето му в присъствието на свидетеля-очевидец. Съгласно чл.40, ал.3 от ЗАНН при липса на свидетели, присъствували при извършването или установяването на нарушението, или при невъзможност да се състави акт в тяхно присъствие, той се съставя в присъствието на двама други свидетели, като това изрично се отбелязва в него. Действително в случая е налице нарушение на чл.40, ал.3 от ЗАНН, но това нарушение не е съществено поради следното: Съществено нарушение на процесуалните правила е налице, когато в резултат на същото се засяга или би могло да се засегне правото защита на лицето, т.е. до невъзможност лицето да упражни процесуалните си права в пълен обем. Нито в хода на производстото пред районния съд, нито в хода на настоящето производство обаче се навеждат каквито и да е доводи в тази връзка.

Административен съд Бургас, в настоящия касационен състав, изцяло споделя мотивите на районния съд относно правилната правна квалификация на извършените нарушения,  прилагането на точните санкционни норми спрямо ЕТ“Иванов и син-Стоян Иванов“ и относно справедливия размер на наложените му имуществени санкции – и трите в предвидените от законодателя минимални размери.

С оглед изложеното, не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение, поради което то следва да бъде оставено в сила, като валидно, допустимо и правилно.

Мотивиран от изложеното Административен съд Бургас ХVІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 18/21.02.2014г. на Районен съд Поморие, постановено по НАХД № 465/2013г., с което е потвърдено наказателно постановление № 26236/05.11.2013г., издадено от директора на РД-Бургас към ГД"Контрол на пазара" в КЗП, с което на ЕТ“Иванов и син-Стоян Иванов“, ЕИК-102230403, гр.***, за нарушение по чл.229, ал.1 от ЗТ, вр. чл.18, ал.5 от НКСПМНЗХР, е наложена имуществена санкция от 200лв.; за нарушение по чл.209, вр. чл.114, т.3 от ЗТ – имуществена санкция от 500лв. и за нарушение по чл.208, вр. чл.114, т.2 от ЗТ – имуществена санкция от 1000лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:       1.                                      2.