ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 03.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На трети юни                                                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 792 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „БУЛЕЛЕКТРИКС” ООД, редовно уведомен, явява се лично управителят на дружеството Т.З. и с адв.Н., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ж., която представя пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.     

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Н.: Изцяло поддържам така подадената жалба.

         Доказателствени искания:

         Освен формулираната задача в жалбата до съда, моля да се изиска и приложи административно дело № 1851/2011г. по описа на Административен съд-гр.Бургас, тъй като по това дело предмет са отново тези доставки, но третирани по отношение на ЗДДС и решението по делото вече е влязло в сила. В това дело има протоколи и описи за състоянието на техниката, която е закупувана през 2009г., а понастоящем  - през 2013г. част от тази техника е продадена или бракувана и няма как да се направи оглед на машините с оглед искането за експертизата и вещото лице да ползва данните.

         Моля да допуснете до разпит воденият в днешно съдебно заседание свидетел, с което ще доказваме обстоятелства по отношение състоянието на техниката и дали това оборудване е била трайно закрепено към автомобилите.

         Юрисконсулт Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Относно искането за прилагане на административно дело № 1851/2011г., държа да отбележа, че действително там има отказан данъчен кредит по фактурите, които са предмет и на настоящото производство, но не изчерпва този предмет на спора.

         Относно искането за разпит на свидетел – възразявам, като предоставям съдът да прецени дали следва да бъде допуснат. Считам, че относно състоянието на това, което е предадено по договорите - предмет на спора, съответните фактури, които са издадени, жалбоподателят следва да има доказателства, които да са приложени и по тях следва да бъдат ценени.

         Не можах да разбера дали част от доказателствата по делото не са представени в хода на настоящото съдебно производство.

         Адв.Н.: Протоколите са представени, но са правени огледи от вещо лице за експертизата по другото дело и става въпрос за състоянието на техниката, което към настоящия момент е различно.

         Юрисконсулт Ж.: Правя искане да бъде открито производство по оспорване на основание чл.193 от ГПК, за което представям становище, в което подробно за всеки един доставчик съм посочила фактури - предмет на спора.

         Искам откриване на производство по оспорване на всички протоколи и описи по отношение подписите на представляващия доставчиците, които нямат нотариална заверка. Изрично съм посочила за всеки един доставчик дали договора има нотариална заверка.

         По отношение верността, оспорвам че автомобилите са били закупени с монтирано специално оборудване

         Държа да отбележа, че по отношение на административно дело № 1851/2011г. са били представени описи към всяка една фактура, които са били новопредставени и представени в хода на съдебното производство, което е посочено изрично в решението на ВАС. В тази връзка оспорвам подписите.

         Относно тези договори, които съпътстват фактурите, има договори, които са с нотариална заверка и съм ги посочила. При договорите с нотариална заверка не оспорвам подписа, а оспорвам подписа на доставчика по описа.

        

         По отношение на доставчика „Валя и Алекс” ЕООД-гр.Варна по фактури №№ 20, 22 и 23 от 30.01.2009г. има приложени други три договора, изискани от МВР-гр.Бургас, когато са регистрирани колите, като цената съществено се различава от цената по тези договори и са приложени по преписката. Има разминаване в твърденията на жалбоподателя каква е цената на придобиване.

 

          Адв.Н.: Заявявам, че ще се ползвам от оспорените доказателства.

         Следва да се има предвид, че така направеното оспорване не е коректно, защото за част от документите липсва лице, което е посочено като съставител на документ и няма как да изследваме чий е подписа. Следва да се прецизира чий е подписът и кое лице го е положило. Ако няма лице сочено като положил подписа, това е по отношение на протоколите, то не може да се оспори този подпис.

         Юрисконсулт Ж.: Оспорвам подписа, положен на позицията „предал”.

         Адв.Н.: Това е частен документ и не е посочено лицето, което се е подписало на позиция „предал”.

         Юрисконсулт Ж.: Индикацията, че подписът е положен от доставчика е само изписването „опис към фактура”.

         Адв.Н.: Не е посочено лице и от тази гледна точка считам, че не може да бъде открито оспорване на основание чл.193 от ГПК.      Договорът има изрично посочена страна. Описите са частни документи. Това е доказване на факти, а не оспорване. Всички описи, които съпътстват тези фактури, изглеждат по един и същи начин. На фактурите имаме положен подпис на доставчик. За доставчика „Транс ауто” ЕООД са индивидуализирани чрез управителя М.Г..

         Юрисконсулт Ж.: Няма индивидуализация само на описите. На протоколите има.

         Към някои фактури има приемо-предавателен протокол и опис, а към някои има само приемо-предавателен протокол и няма описи, както например няма описи за ремарке „Хаперт”.

         Адв.Н.: Доставчикът „Транс ауто” ЕООД приемо-предавателния протокол е индивидуализиран с лице, но за останалите  - не.

 Ще се ползвам от доказателствата.

         Юрисконсулт Ж.: По искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, предоставям на съда.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото събраните в хода на проведеното спрямо жалбоподателя ревизионно производство писмени доказателства.

 

Като съобрази депозираното днес становище от юрисконсулт Ж., в което подробно са описани представени от жалбоподателя частни документи, по отношение на които се оспорва тяхната автентичност в частта относно положените от съответните доставчици подписи, както и като съобрази изявлението на адв.Н.,  че нейният доверител ще се ползва от оспорените документи, съдът намира, че са налице предпоставките за откриване на производство по реда на чл.193 от ГПК, поради което и на основание посочената норма съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКРИВА производство по оспорване на находящи се по делото частни документи, същите подробно описани в депозирано днес становище от юрисконсулт Ж., в частта относно автентичността на посочените документи, касаеща полагането на подписи от страна на доставчиците и то само по отношение на тези писмени документи, съдържащи в себе си индивидуализация на лицето положило подпис за доставчика.

В тази връзка УКАЗВА на жалбоподателя, че е негова доказателствената тежест по така направеното оспорване.

 

По направеното в същото становище оспорване на датата на съставяне на описите на специализираното оборудване, съдът намира това оспорване за процесуално недопустимо, като в тази връзка съобразява нормата на чл.181, ал.1 от ГПК, поради което така заявеното оспорване не попада в хипотезата на нормата на чл.193 от същия кодекс.

Намира за основателно искането на адв.Н. за депозиране на гласни доказателствени средства в днешно съдебно заседание,  поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водения днес свидетел, чиято самоличност снема, както следва:

 

Д.Ж.П. –български гражданин, семеен, неосъждан, служител във фирмата – жалбоподател, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да говори истината.

 

Разпит на свидетеля П.:

Въпроси на адв.Н.: От коя година и на каква длъжност работите във фирмата – жалбоподател?

Свидетелят П.: Работя  от 2005г. като механик.

Адв.Н.: Като механик дали сте присъствали в предприятието при пристигане на специализираната техника? Имате ли преки впечатления за състоянието на техниката?

Свидетелят П.: Тези автомобили получихме през 2009г. Присъствал съм на приемането на всички автомобили, дори част от тях съм избирал аз. Бяха в отлично състояние. Втора употреба бяха машините, но много запазени, почти като нови.

Адв.Н.: Необходимо ли беше да се прави някакъв ремонт,  или някакво допълнително оборудване на тези машини, за да се пуснат в експлоатация?

Свидетелят П.: На специализираната техника нямаше никакво основание да се прави ремонт. Машините бяха пуснати директно в експлоатация. Това оборудване не е фабрично. Правено е или от фирма, която се занимава с такава техника, или допълнително е правено за всеки един автомобил.

 Адв.Н.: Относно товарен автомобил „Рено Меган”: оборудването по протокола за предаване заедно с товарния автомобил как е монтирано - трайно закрепено или мобилно, къде се намира?

Свидетелят П.: Това е в товарния сектор на автомобила, където е обособена метална конструкция, която е захваната за шасито на автомобила и стационарно са закрепени агрегата, а другите машини са в собствени кутии, които кутии също са разположени на тази метална рамка.

 Адв.Н.: Относно другият товарен автомобил „Рено Меган” - по протокола от 30.01.2009г., къде, как е закрепено оборудването, какво представлява състоянието?

Свидетелят П.: По същия начин, пак с метална конструкция, която е захваната на шасито на автомобила. Генераторът е закрепен статично, за да не се мести, а другите машини са поставени в кутии и тези кутии - сандъци са закрепени на самата рамка.

Адв.Н.: Оборудването на товарен автомобил „Тойота Корола” по протокол от 30.01.2009г. – ел.табла и съоръжения ..

Свидетелят П.: Самите табла са позиционирани статично. При условие, че в обектите, където отиваме няма ток, тогава ги ползваме, за да може да преобразуваме енергията да работят машините, които са нужни за обекта.

За ползването на ударните машини е нужно такова електричество.

Адв.Н.: Товарен автомобил „Форд Фокус”, протокол 26.02.2009г. – хидравлична станция задвижвана от бензинов двигател с хидравличен чук.

Свидетелят П.: Станцията е закрепена за стойка и хидравличните чукове са неизменна част към нея, които работят със самата станция. Чук и станция са  свързани хидравлично. Ел.таблото е за преобразуване на енергията за ползване на машините.

Абсолютно всички машини са в добро състояние

Адв.Н.: Товарен автомобил „Опел Зафира” с лабораторно оборудване.

Свидетелят П.: Това е станция за изпитване на масла. Това е тип лаборатория, която е стационарно закрепена. Това е, за да се отиде до обекта, да се вземе проба на маслото, да се отиде на място до обекта, за да не се мести самата машина.

Адв.Н.: Платформа „Ван Веел”, протокол от 25.03.2009г. – станция за подобряване …..

Свидетелят П.: Станцията е прикрепена към платформата, защото е тежка и не може да се придвижва и това служи за преваряне на маслото, за да се подобрят качествата на маслото.

Адв.Н.: Автомобил „Фолксваген поло”, протокол от 23.06.2009г. - лабораторно оборудване.

Свидетелят П.: Това е един вид подвижна лаборатория, с която изпитваме диалектричността на самото масло, т.е. неговото качество. Тя също е стационарно закрепена.

Адв.Н.: Платформа „Хаперт”.

Свидетелят П.: Това е тип товарна платформа с механични повдигачи и електрическа лебедка. Служи за превоз на строителната техника, която не може да се движи по републиканската пътна мрежа. Техниката се качва отгоре и се придвижва.

Адв.Н.: Спорното оборудване са тези повдигачи и лебедката.

Автомобил „Форд Транзит”, протокол от 18.11.2009г. –

Свидетелят П.: Компресорът е статично закрепен, вибро плочата също е закрепена, но тя е сваляема. С нея се заглаждат земните маси, а ударните машини са в собствени кутии и позиционирани на самата рамка, която също е хваната за шасито.

Адв.Н.: Всички машини дали са налични и в какво състояние са?

Свидетелят П.: Една част от тях са продадени. Има още налична техника, но състоянието се различава от вида, в който сме ги придобили първоначално. Машините са вече в някаква степен амортизирани. При приемането бяха напълно оборудвани. Сега някои части липсват, счупени или заменени. Някои неща вече ги няма.

 

Въпроси на юрисконсулт Ж.: С колко коли разполага фирмата и знаете ли за всяка кола какво оборудване е прикрепено?

Свидетелят П.: Аз приемам колите. За приемането на един автомобил, аз съм го получавал лично и съм ходил да ги взема колите. Не мога да пусна, нещо което го няма  в колата.

Юрисконсулт Ж.: Дейността Ви като механик в какво се състои?

Свидетелят П.: Приемане на колите. Колата аз я приемам, в какъвто вид идва, с машините, грижа се за поддръжката на колата и машините.

Юрисконсулт Ж.: Тази специализирана техника за всяка една от колите, за да я закачите по описания начин, правите ли съответните неща по самия автомобил, защото повечето са закупени с места и седалките пречат?

Свидетелят П.: Това се прави в товарния отсек  на автомобила. Автомобилите са разделени на две части - пътническа и товарна част. Седалките не се местят. Всичко, което се прави е по товарната част на колата. Всяка колата е пристигнала с определен брой места и така се регистрира в КАТ. Товарният отсек не влиза в пътническото място. 

Юрисконсулт Ж.: Лабораторното оборудване  на „Опел Зафира” може ли да се свали? Това лабораторно оборудване може ли да бъде преместено в друг автомобил?

Свидетелят П.: То е стационарно позиционирано при самата дейност, която се извършва.

По принцип не всичко може да се премести. Както е обособено, всичко си има определено място и е с определени размери.

Юрисконсулт Ж.: Това, което приемате като механик, въз основа на какви документи го приемате?

Свидетелят П.: Приемам с протокол. Идва колата с опис, проверявам го и всичко отива в счетоводството. Аз съм длъжен да проверя всичко дали идва налично съгласно описа към самата кола.

Юрисконсулт Ж.: Нямам други въпроси.

        

Адв.Н.: Относно товарният автомобил „Шкода Мадара” – какво представлява това изпълнение – фабрично ли е?

Свидетелят П.: Това е специален автомобил и се води „повдигаща работна площадка”, съкратено „автовишка”. Повдига на височина до 28 метра, тя е специална и фабрично така е излязла от завода.

Това е камион автовишка и се води специален.

Адв.Н.: Нямам други въпроси.

 

Съдът намира за основателно искането на адв.Н. за назначаване по делото на съдебно-техническа експертиза, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като извърши оглед на наличните към настоящия момент автомобили при жалбоподателя, както и в случай на необходимост, след като съобрази депозираните днес свидетелски показания на свидетеля П., да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, съдържащи се в депозираната жалба, като освен поставените въпроси, да се даде заключение каква е справедливата цена на МПМ, която цена да се даде като два компонента – едната цена за МПС само по себе си, а другата - на оборудването. 

Експертизата да се изготви от вещото лице Б.Т. при депозит в размер на 500 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ДА СЕ ПРИЛОЖИ към настоящото дело административно дело № 1851/2011г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 14.10.2013г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: