ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети юли                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М. В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 791 по описа за 2017 година.

 

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.Г.С. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат Й..

За ответника- изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) се явява юрисконсулт З.Н..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило от ответника писмо с вх. № 6574 от 27.06.2017 г., с приложени към него писмени доказателства, съобразно определение от предходното съдебно заседание.

 

Адвокат Й.: Запознах се с представените писмени доказателства и моля да бъдат приети. Нямам други доказателствени искания.Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Н.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателства по опис, приложени в молбата с вх.№ 6574/27.06.2017г. от ответната страна.

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Й.: Моля да уважите жалбата като основателна. Мотивите ми са следните: Първо не е налице посоченото основание за прекратяване на служебното правоотношение с доверителя ми, а именно съкращение на щата. Очевидно към датата на отмяна на предходното му уволнение и подаването на заявлението му за постъпване на работа, са били налице свободни вакантни бройки за длъжността и по-нататък промените са извършени с оглед повторното му уволнение. От друга страна уволнението е тенденциозно и извършено в разрез с принципа на административния процес, което подробно съм посочила в жалбата. Моля за срок за представяне на писмени бележки.

Юрисконсулт Н.: Моля да отхвърлите жалбата на В.Г.С. като неоснователна и да потвърдите заповед № ОСОС-14/02.03.2017г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните. Издадената заповед е законосъобразна, в подкрепа на което излагам следните аргументи: оспорената заповед е издадена от компетентен административен орган, в рамките на неговите правомощия, в законоустановената форма, при спазване на административнопроизводствените правила и материалноправните разпоредби. Налице са фактически предпоставки, даващи основание за издаване на оспорената заповед, а именно видно от представеното щатно разписание от 02.03.2017г. в отдел „Контрол на храни“ няма свободни щатни бройки. В предходно щатно разписание от 27.02.2017г. има две такива - за длъжността главен инспектор и старши инспектор, но към тази дата вече има стартирана процедура за повишаване в длъжност на служителите д-р Д. Г. и инж. Ю. С., видно от приложените по делото докладни с изх.№147/15.02.2017г. и №150а/16.02.2017г. Действително датите на издадените заповеди за преназначаване на двамата служители съвпадат с датата на оспорената заповед, но причината за това е единствено и само спазване на законоустановените срокове за провеждане на процедурите. Представена е и заповед № РД-11-420/02.03.2017г. на изпълнителния директор на БАБХ, с която щатната численост на ОД „БХ“ Бургас е намалена от 93 на 91 щатни бройки, които две бройки са за длъжности инспектор и ст.инспектор. На последно място, по отношение на твърдението на представителя на жалбоподателя за това, че промените в щатното разписание са нагласени, считам същото за неправилно и в сферата единствено на предположението, тъй като не бе доказано в настоящото съдебно производство.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на страните 7-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: