ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 21.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи юни                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 791 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11,28 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.Г.С. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат Й..

За ответника- изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), се явява юрисконсулт З.Н..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат Й.: Няма да соча доказателства.

Юрисконсулт Н.: Представям част от писмените доказателства, които бяха изискани, в т.ч. поименно щатно разписание в сила от 27.02.2017г., заповед за преназначаване на д-р Д. Г., И. С. и И. Ю.. Моля да ми бъде предоставена възможност да представя служебното досие на жалбоподателя. Тези документи не се съхраняват в Бургас. Органът по назначаване е БАБХ София и досието се намира в гр. София, а все още не ми е изпратено в цялост. Представям заповед, която е повод за приемане на щатното разписание от 02.03.2017г., тъй като с нея ни се отнемат две щатни бройки. Представям също две докладни, които са свързани със заповедите на Господинов и Събева, за тяхното преназначаване. Мога да представя и длъжностната характеристика за заеманата длъжност гл.инспектор от В.П..

Адвокат Й.: Първо поддържам искането за справка за служители в пенсионна възраст, справката за У.Г.. Моля да бъде задължена ответната страна да представи и предходното действащо щатно разписание, действало преди 27.02.2017г., както и длъжностната характеристика на инспектор В.П.. Други доказателства няма да соча.

Юрисконсулт Н.: Не възразявам за така поисканите доказателства. Няма да правя други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира за основателни направените от пълномощника на жалбоподателя доказателствени искания, доколкото сочените доказателства ще спомогнат за изясняване на делото. Ето защо и на осн. чл. 190, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи в 14- дневен срок от днес щатното разписание, действало до 27.02.2017г. и длъжностна характеристика за заеманата от инспектор д-р В.П. длъжност.

УКАЗВА на ответника, че при неизпълнение съдът може да приеме за доказани фактите, относно които създава пречки за събиране на допуснати доказателства, съобразно нормата на чл.161 от ГПК.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.07.2017г. от 10.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: