ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 17.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На седемнадесети май                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 791 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.Г.С. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат Й., с приложено по делото пълномощно.

За ответника- изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), се явява юрисконсулт З.Н., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на В.Г.С. против заповед № ОСОС 14/02.03.2017 на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните София, с която е прекратено служебното правоотношение с жалбоподателя.

По делото са постъпили документи, налични в административната преписка по издаване на оспорената заповед.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. В тежест на жалбоподателя е да докаже фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат Й.: Поддържам жалбата. Поддържам и молбата от 10.05.2017г. с искания за събиране доказателства. Смятам, че всичките тези промени в поименното щатно разписание са нагласени, след възстановяването на доверителя ми на работа, когато са разбрали, че той ще се връща на работа. Дотогава тези щатове са били вакантни и в тази връзка искам да сравня настоящото щатно разписание с предходното щатно разписание. Относно доказателственото искане по т.6 от втората молба, справката за В.П., искам да кажа, че тя изпълнява функциите на технически сътрудник и твърдението ни е, че формално е назначена на длъжността гл.инспектор. Твърдим, че и в този вид щатното разписание е нагласено, с оглед настоящото съдебно производство. Относно справката за У.Г., дали се е пенсионирала, доколкото смятам, че в Областна дирекция „Безопасност на храните“ (ОДБХ) Бургас имат личен състав, считам, че такава справка няма да ги затрудни.

Юрисконсулт Н.: Оспорвам жалбата. Заявявам, че служителката У.Г. не е пенсионирана. Не съм запозната с молбата от 10.05.2017г. на жалбоподателя и моля да ми бъде предоставена възможност да се запозная с нея и да заявя становище, с писмена молба извън съдебното заседание. Заявявам, че последното ни щатно разписание е от 02.03.2017 г. и е действащо към настоящия момент.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното с жалбата доказателствено искане да бъде задължена ответната страна да представи препис от личното досие на жалбоподателя и справка, от която да е видно дали има служители в пенсионна възраст в ОДБХ Бургас. Наред с това съдът констатира, че препис от молбата на адвокат Й., с вх.№ 4628/10.05.2017г., с която са направени доказателствени искания, е изпратена на ответната страна, но няма данни да е получена от неин представител. С оглед на това и предвид направеното от пълномощника на ответника искане, следва да се предостави възможност на последния да изрази становище по направените искания в 3-дневен срок от днес, като съдът ще се произнесе по тях в закрито заседание. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства по опис.

ЗАДЪЛЖАВА, на осн.чл.190, ал.1 от ГПК, ответната страна да представи препис от досието на жалбоподателя, както и справка, от която да е видно има ли служители в пенсионна възраст в ОД „БХ“ Бургас към датата на справката.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна да заяви в 3-дневен срок от днес становище по направените с молбата вх.№ 4628/10.05.2017г. доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.06.2017г. от 10.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: