ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 07.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми юли                                           две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 791 по описа за 2015 година

На именното повикване в 15:17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „РИЪЛТИ БГ” ЕООД, представлявано от управителя Самюел Бартлет, редовно призован, не се явява представляващия. За него се явява адв. С., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно от адв. Т., по силата на което адв. С. се преупълномощава за настоящото производство.

За жалбоподателя се явява и адв. А., която представя в днешно съдебно заседание пълномощно (в цялост) за упълномощаване, както на нея, така и на изготвилият сезиращата съдът жалба – адв. А. Т..

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, редовно уведомен, представител не се явява.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалните представители на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Делото е образувано по повод жалба от „РИЪЛТИ БГ” ЕООД против Акт за установяване на задължение по декларация № 951/01.12.2014 г., изготвен от Гл. експерт в отдел „МДТ” при Община Несебър, потвърден с Решение № 1/19.01.2015 г. на Началник отдел „МДТ” при Община Несебър.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Запознахме се с представените от ответника писмени доказателства.

Заявяваме, че спорът е изцяло правен, тъй като се касае според нас за изтекла погасителна давност. В този смисъл не поддържаме формулираното в сезиращата съдът жалба доказателствено искане за допускане и изготвяне на съдебно-икономическа експертиза с конкретно поставени към нея въпроси. Оттегляме така формулираното искане.

АДВ. А.: Поддържам изцяло заявеното от колегата С., като също заявявам, че оттеглям искането за съдебно-икономическа експертиза.

 

С  оглед становището на процесуалните представители на жалбоподателя и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА представените с административната преписка и с нарочно писмо от 12.05.2015 г. от ответника – началника на отдел „МДТ” при Община Несебър документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата:

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Считам, че задължението за ТБО предмет на процесния административен акт дори и да е било дължимо, е изтекла погасителна давност, което е подробно изложено в жалбата още пред административния орган. По отношение на погасителната давност сме направили възражение по административен ред пред административния орган. Предвид изложеното, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски. Прилагам списък с направените разноски и фактура удостоверяваща тяхното плащане.

АДВ. А.: Поддържам заявеното от колегата адв. С., като също моля да постановите съдебен акт, по силата на който да отмените оспорения от нас АУЗД.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: