Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№1022

 

гр. Бургас, 12.10.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и втори май през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Х.

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.А. и с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 791/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от Директора на РИОСВ – Бургас, чрез юрисконсулт А. М. К., против решение № 04/30.01.2014г., постановено по н.а.х.д. № 461/2013г. на Районен съд гр. Царево. С решението е изменено наказателно постановление № 57 от 16.08.2013г., издадено от касатора, с което за нарушение на чл.90, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) на Г.И.Х. *** е наложена глоба, като размерът на глобата е намален от 2 000 лв. на 500 лв.

Касаторът твърди, че решението е неправилно. Иска да бъде отменено, а по съществото на спора – наказателното постановление да бъде потвърдено в пълния размер на наложеното наказание. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът – Г.И.Х. се явява лично. Пледира за отмяна на първоинстанционното решение и отмяна на наказателното постановление.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас дава заключение, че съдебното решение е законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Решението на Районен съд гр.Бургас е правилно.

Районният съд е приел, че от събраните доказателства се установява, че при съставянето на акта и при издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на ЗАНН. Описаното в АУАН и НП деяние съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по чл. 90 от ЗБР, като нарушението е извършено от жалбоподателя, поради което правилно е била ангажирана административнонаказателната отговорност спрямо него.

Спорен е размерът на наложената глоба. Първоинстанционният съд обосновано и законосъобразно е достигнал до извода, че административнонаказващия орган неправилно е отчел факторите определящи тежестта на наказанието, така както повелява чл.27, ал.2 от ЗАНН, поради което е наложил наказанието в размер над минималния. Последните основания обуславят намаляване на размера на така наложената санкция, като прекалено висока, с оглед тежестта на извършеното нарушение, като според съда, липсата на отегчаващи вината обстоятелства следва да бъде отчетена, поради което и е намалил размера на наказанието. 

Разпоредбата на чл.90 от Закона за биологичното разнообразие постановява, че на регистрация подлежат всички екземпляри от видове гръбначни животни съгласно приложения А и B от Регламент 338/97. Посочени са изключения, сред които рода „игуана” не попада. В конкретния случай, от доказателствата по делото се установи (който релевантен факт не е спорен по делото), че на посочената дата Г.И.Х. е извършвал атракция – снимки на туристи с екземпляр от вида „игуана”, без да притежава документи за произход и без да е регистрирал животното, за което и на основание чл.128а, предложение първо от ЗБР е бил наказан с глоба в размер на 2000 лв.

Съгласно чл.12 от ЗАНН, административните наказания се налагат с цел да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

По делото няма данни наказаното лице да е извършило друго нарушение, както и от извършеното нарушение да са настъпили вредни последици за други лица, нито по отношение на конкретния екземпляр от рода „игуана” (като за настоящото производство е ирелавантен вида), поради което сезираният касационен съдебен състав приема, че целта на наказанието, ще бъде постигната и с налагането на глоба в минималния размер, който е определен от първоинстанционния съд – 500 лв.

В хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, а с оглед на събраните доказателства правилно и законосъобразно на Г.И.Х. е бил съставен акт за установяване на административно нарушение и в последствие издадено наказателно постановление.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 04/30.01.2014г., постановено по н.а.х.д. № 461/2013г. на Районен съд гр. Царево.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     2.