ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 05.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На пети юни                                                  две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Т. С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 791 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ Г.К.И., редовно уведомена, не се явява в съдебно заседание и не изпраща процесуален представител.

         ОТВЕТНИКЪТ – Община Бургас, редовно уведомени, се представлява от юрисконсулт В., с представено по делото пълномощно.

         За Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор С..

 

         Съдът ДОКЛАДВА молба от адв. К.К. - процесуален представител на жалбоподателя, с която желае ход на делото да бъде даден, макар и в негово отсъствие. Поддържа искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, като прави уточнение, че в случай, че това искане не бъде уважено, желае иска да се счита като предявен частично за посочената сума от 1000 лв., като част от претендираното обезщетение от 60 000 лв.

 

         По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът като счете, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА исковата претенция по начина посочен в определението с правно основание чл. 140 от ГПК № 1099/20.05.2013 г., като уточнява единствено обстоятелството, че ищецът в настоящото производство не следва да се счита ЕТ „Дякон 5 Г.И.”, а физическото лице Г.И., като законен правоприемник на ЕТ, несъществуващ към настоящия момент.

         Съдът ПРИЕМА направеното с нарочна молба увеличение на исковата претенция по размер без изменение на нейното основание, като настоящият иск следва да се счита частично предявен за сумата от 1000 лв., представляваща част от искова претенция с размер 60 000 лв.

        

         ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам възражение по доклада. Оспорваме исковата претенция. Представям допълнителни писмени доказателства. На първо място представям заповедта за въвеждане в експлоатация на паркинг, който е построен на мястото, на което са били разположени преместваемите обекти, предмет на настоящия спор, от която заповед е видно, че същите са премахнати с цел реализиране на предвижданията по влязъл в сила ПУП и доколкото същите са с временен характер, те са съществували на място под условие именно до момента на изпълнение на предвижданията по ПУП.

         Що се отнася до поисканата служебно от съдебния състав информация дали е заявявано от страна на ищцата съответно на ЕТ, чийто правоприемник е тя заявление за възстановяване на положението предшествало изпълнението на отменения административен акт заявявам, че подобно заявление не е постъпвало в администрацията на Община Бургас, като твърдим, че преместваемите обекти са демонтирани от самия ЕТ.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме представената заповед и скица като доказателства по делото.

        

         Предвид становището на страните съдът счита, че заповед № 2400/02.09.2010 г. следва да бъде приета ведно с приложената към нея скица като относима към предмета на спора.       

Що се отнася до доказателственото искане за допускане и назначаване на съдебно-икономическа експертиза, която следва да изчисли хипотетичната печалба на преместваем търговски обект с предмет, капацитет и местоположение сходни с тези на спорните търговски обекти, съдът се е произнесъл със свое определение № 1099/20.05.2013 г. по настоящото дело, като не намира нови основания за допускане на така посоченото доказателствено средство както е разяснил това и в мотивите на определението си. Касае се за хипотетични изчисления, които са строго индивидуални за всеки търговски обект и зависят от търговските умения на лицето упражнявало търговска дейност в него. В същото време не са представени доказателства за оборотите и печалбите на търговеца, непосредствено предхождащи демонтирането на обекта, които биха дали далеч по-достоверна информация относно въпроса, който ищецът желае да бъде изяснен с поисканата експертиза, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА Заповед № 2400/02.09.2010 г. ведно с приложена скица към същата.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза с посочени в писмената молба въпроси.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ В.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът като взе предвид становищата на страните намира, че делото е изяснено пълно, всестранно и обективно от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

         ДАВА ход на съдебните прения:

         ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да оставите без уважение направената претенция на ищеца. Считам същата за неоснователна, поради което моля да я оставите без уважение. Моля да ни присъдите възнаграждение за настоящата съдебна инстанция.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Съгласно чл. 1 от ЗОДОВ липсва състав на отговорност на общината за причинени вреди, тъй като от събраните доказателства вреди не са доказани.

         Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законния едномесечен срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: