Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

     869                                  12.05.2017 година                                    гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесети април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Б.Ч., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 790 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от адв. В.Б., като пълномощник на С.П.Г. с ЕГН **********, против решение № 323 от 23.02.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 6203/2016 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание пълномощникът на касатора поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С обжалваното решение БРС е потвърдил наказателно постановление № НП-16-0769-002953 от 03.10.2016 г., издадено от началник на група към ОДМВР- Бургас, сектор „Пътна полиция“, с което са наложени на касатора С.П.Г. административни наказания, както следва: на основание чл. 185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лева за нарушение по чл. 6, т.1 от ЗДвП; на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец за нарушение по чл. 103, предл. 2 от ЗДвП.

За да постанови този резултат съдът е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е, че деянията са съставомерни и правилно квалифицирани, а наложените наказания са съответстващи на интензитета и опасността на нарушенията.

Според настоящия касационен състав, жалбата е частично основателна.

От фактическа страна по делото е установено, че: касационният жалбоподател С.Г. е разговарял с водач на тролей в близост до блок № 242 в ж.к. „Меден рудник“, като управляваният от него таксиметров автомобил с рег. № *** бил ориентиран в посока, обратна на движението на тролея; на подаден от свид. Д. сигнал със стоп-палка Г. не спрял автомобила, а продължил, като увеличил скоростта на движение, а на обозначената пешеходна пътека не спрял, за да пропусне пешеходци, с което създал предпоставки за ПТП. При тези данни е формиран в обжалваното решение извод, че деянието е съставомерно по чл. 185, вр. чл. 6, т.1 от ЗДвП.

Съгласно нормата на чл. 6, т.1 от ЗДвП, участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка. Неизпълнението на тези задължения съставлява нарушение по чл. 185 от ЗДвП. От словесното описание на нарушението в акта за установяването му и в наказателното постановление е видно, че Г. е санкциониран за нарушаване на пътна маркировка М1 (единична непрекъсната линия), по отношение на която е въведена в чл. 63, ал.2, т.1 от ППЗДвП забрана за пътните превозни средства да я застъпват и пресичат. В случая не се установява от събраните доказателства каква е маркировката в процесния участък от пътя. Липсват също данни за нейното застъпване или пресичане от автомобила на касатора.

В тежест на наказващия орган е да докаже в съдебното производство, че е налице съставомерно деяние, извършено от наказаното лице. Това процесуално задължение в случая е изпълнено- нарушението по чл. 185 от ЗДвП не е установено по несъмнен начин с допустимите от закона доказателствени средства, поради което съдът приема, че касаторът е санкциониран неоснователно за посоченото нарушение. Като е стигнал до друг извод, БРС е постановил неправилно решение, което следва да се отмени в тази част.

В останалата част решението е правилно. В съответствие с доказателствата съдът е приел, че при подаден от униформен полицейски служител сигнал със стоп-палка, Г. е продължил движението си до бл. 102 в ж.к. „Меден рудник“, където е бил настигнат и принудително спрян. Описаното деяние е съставомерно по чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП и правилно е ангажирана отговорността на същия за посоченото нарушение. В тази част жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли.

Съдът намира за неоснователни доводите на касатора за допуснати в производството по издаване на наказателното постановление съществени нарушения на процесуални правила. Не съставляват нарушения на административнопроизводствените правила издаването на АУАН от лице, което не е пряк очевидец на нарушението и липсата на констативен протокол, доколкото такива изисквания в ЗАНН не са предвидени.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 323 от 23.02.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 6203/2016 г. по описа на Районен съд- Бургас, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № НП-16-0769-002953 от 03.10.2016 г., издадено от началник на група към ОДМВР- Бургас, досежно наложеното на С.П.Г. с ЕГН ********** административно наказание глоба в размер на 20 лева за нарушение по чл. 185 от ЗДвП, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № НП-16-0769-002953 от 03.10.2016 г., издадено от началник на група към ОДМВР- Бургас, сектор „Пътна полиция“, в частта, с която е наложено на С.П.Г. с ЕГН ********** административно наказание глоба в размер на 20 лева за нарушение по чл. 185 от ЗДвП.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 323 от 23.02.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 6203/2016 г. по описа на Районен съд- Бургас, в останалата му част.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.