ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 14.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На четиринадесети май                                две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 790 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Д.А.А., редовно призован, се явява лично. Представлява се от адв. М., с представено от днес пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

         По хода на делото:

         АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя становище, както и поради липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от Д.А.А. против Решение № 28/15.03.2013 г. на директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което е потвърдено постановлението за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 351-254/27.02.2013 г., издадено от Главен публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Бургас.

 

         АДВ. М.: Поддържаме изцяло подадената жалба. Нямаме възражения по доклада. Нямаме искания извън приложените в делото от териториалния директор на така нареченото досие. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът с оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя становище и по доказателствата, както и предвид липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. М.: В горепосочената жалба сме изложили в 6  самостоятелни пункта съображения за незаконосъобразност на постановеното решение, което е за налагане на обезпечителни мерки по чл. 121, ал. 1 от ДОПК, поради което Ви моля да отмените изцяло издаденото постановление и потвърдителното решение на директора на ТД на НАП гр. Бургас, като присъдите на доверителя ми направените по делото разноски, в случая единствено за държавна такса.

         Искам да акцентирам на съществените две нарушения за незаконосъобразност: териториалният директор на ТД на НАП в решението изрично е записал: „в изпълнение на това възлагане, публичния изпълнител е наложил запор”. Производството по чл. 121 от ДОПК не е производство по обвързана компетентност. Това е самостоятелно производство, в което преценката на публичния изпълнител е суверенна, не е обвързан по произнасянето и искането. По обратната правна логика се е движил данъчния орган, наложил предварителното изпълнение. Така, както в ГПК се прави искането по повод на бъдещ или висящ процес и съда се произнася по вероятността на искането, прикрепя се иска с достатъчно писмени доказателства и съответстващо на наложените обезпечителни мерки, така и в ДОПК това производство се движи на същите базисни принципни положения. Не може органа на данъчната администрация, на публичен изпълнител да налага или не налага обезпечителни мерки и второто парадоксално, но факт, териториалният директор приема, че е наложен запор на дружеството, а сметките на това физическо лице са обект на предварителната обезпечителна мярка. Къде е това дружество, само териториалният директор и публичният изпълнител следваше да кажат кое е това дружество. Ревизията е в качеството му на физическо лице. Различна е от заповедта, с която се извършва ревизията. Те работят по някаква друга заповед. За останалите три самостоятелни пункта за незаконосъобразност препращам към жалбата, която моля да бъде уважена.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

 

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: