ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 08.03.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми март                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ:     1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Маринела Вълчева 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

Административно дело номер 78 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За протестиращата Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Колев.

За ответника по оспорването Общински съвет Поморие, редовно призован, няма представител.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Колев. 

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адвокат Кръстанов, в качеството на процесуалния представител на ответника, в която заявява становище, свързано с хода на делото и със съществото на произнасянето на съда. Адвокат Кръстанов не възразява да бъде даден ход на делото, оспорва протеста на прокуратурата и иска срок за писмено становище.

 

Становище по хода на делото:

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас против Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение по протокол №2 от 4.12.2015 година на Общински съвет Поморие, с искане да бъде отменен изцяло Правилника, а в условията на евентуалност - да бъдат отменени като незаконосъобразни разпоредбите на чл.12, ал.1, т.8 и чл.16, ал.4 от този Правилник.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ:Поддържам протеста. Да се приложат представените с преписката доказателства. Предоставям на съда списък на разноските. Нямам доказателствени искания.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, подробно описани в придружаващото ги писмо на л.10 от делото.

 

С молбата на адвокат Кръстанов е представено доказателство за публикуване на проекта на интернет страницата на общински съвет Поморие, което доказателство се намира по делото на л.62. и е част от приетата преписка.

 

Като взе предвид становищата на страните за липса на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Уважаеми съдии, поддържам настоящия протест, като първото основание той да бъде отменен изцяло е, че той не е публикуван, не е спазен редът, който визира чл. 26 от ЗНА, като в делото е представен документ, съобщение от Общински съвет Поморие, че съответния проект на Правилника е публикуван на 19.11.2015 г. на сайта на Община Поморие. Видно от представените доказателства по делото, Правилникът е бил обсъждан по време на комисия, във връзка с приемане на текстовете, на три отделни заседания, като последното от тях е проведено на 02.12.2015г., т.е. то е проведено 17 дни след като е качен проекта на Правилника на интернет страницата на общината. На това последно заседание, проектът е обсъждан и са взети решения за промени в качения правилник по 10 точки. На практика, целият правилник е от 63 члена, като по отношение на промяната на 10 от тях, които не са обявени на сайта на общината, считаме за липса на публикуване (качване) на Правилника на сайта на общината в неговия окончателен проект. Очевидно това не е сторено и този проект на 02.12.2015г. е приет, само два дни след това, което означава, че не е спазен 14-дневния срок за запознаване на обществеността за промените в Правилника.

Ако не споделите тези доводи, на самостоятелно основание атакувам посочените в протеста норми и правила, тъй като те противоречат на нормативни актове от по-висока степен, а именно на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Закона за публичните финанси (ЗПФ), които подборно са изброени в протеста, като следва да се отбележи, че систематическото тълкуване на разпоредбите сочи недвусмислено, че бюджета е на общината, а не е на общинския съвет, приема се от местния орган на власт и се изпълнява от кмета, а не както е приел Общинския съвет, да се приема от Председателя на Общинския съвет. Не се предвижда функция на председателя на Общинския съвет по приемане на общинския бюджет, той няма такива компетентност и за това считаме, че чл. 12 противоречи на ЗМСМА и ЗПФ.

На следващо място, чл. 16 от Правилника предвижда общинския съвет да взема решения с мнозинство, което противоречи на чл.18 от ЗМСМА, според който, като колективен орган, формира воля за отчитане на мнозинство, което е различно от наведените в Правилника норми. Тези норми са императивни и не са от компетенцията на Общинския съвет да ги провежда отново, с друг вид квалифицирано мнозинство, поради което считам, че така приетите разпоредби противоречат на нормативен акт от по-висока степен и моля да ги отмените.

 

Съдът, обявява устните състезания за приключили.

 

Съдът уведоми страните, че ще обяви решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:35  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: