ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 78 по описа за 2015 година

На именното повикване в 11:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.П.В., редовно призован, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Началник на Сектор„Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява и представлява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на В.П.В. против Решение №РК-18204/09.12.2014 година на началника на Сектор„Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, с което е отказана  регистрация на ПС с идентификационен номер на рама №.

 

АДВОКАТ К.:  Поддържам жалбата като моля доколкото съм допуснал грешка в същата на стр. 1 абзац 1, където е посочено „..придобих собствеността на автомобил „Фолксваген пасат” с рег.№А 49 24 КМ”, да  се чете „.. „Ауди”   с рег.№РВ 830303АТ”. Тази грешка се установява и е ясно, че колата е „Ауди” и от обжалваното решение.

Представям заверен препис от постановление на Районна прокуратура-Бургас, с което отказва да бъде образувано наказателното производство по извършена проверка от ОД на МВР Бургас, където се твърди, че всъщност жалбоподателят е извършил престъпление като е представил документи за признаване правото му на придобиване на автомобила по давностно владение по чл.80 от ЗС. Поддържам и доказателствените си искания формулирани в самата жалба, доколкото се оспорва правото на жалбоподателя да придобие автомобила по давностно владение. Моля да изискате от административния орган да представи, доколкото само той има достъп до базата данни и съответно първоначалната регистрация на автомобила в гр. Пловдив на С. И. А. на И.А.Д., както и последващата регистрация от И.А.Д. на доверителя ми.

Заявявам, че не поддържам искането по т.3, като поддържам искането за прилагане административно дело №2445/2013година по описа на Административен съд-Бургас.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата,  административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

Да СЕ ИЗИСКА за прилагане адм.д.№2445/2013година по описа на Административен съд Бургас.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНЕТО да се задължи административния орган служебно да събира  доказателства, като УКАЗВА на жалбоподателя, че на основание и по реда на чл.192, ал.1 от ГПК, може да поиска да бъде задължено неучастващо в делото лице, да представи намиращи се у него документи.

 

ОСТАВЯ без уважение искането да се конституира в производството И.А.Д., доколкото същия не е страна в административното производство, не е участвало в него и обжалвания административен акт няма действия спрямо него и не му създава права и/или задължения. Ето защо същия не се явява заинтересована страна по смисъла на чл.153 от АПК и не следва да бъде конституиран в настоящото производство.

Мотивиран от изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за конституиране на И.А.Д., с адрес –гр., улица  като заинтересована страна по адм.д.№78/2015година по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване  с частна жалба в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ:

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.06.2015 г. от 10.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: