Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    940      19.04.2013г.      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на двадесет и първи март две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Чавдар Димитров

                      2. Златина Бъчварова

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 78 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на “Български мистерии 54” ООД със седалище и адрес на управление в гр. ***, представлявано от управителя Н.Б.Д. против решение № 409/22.11.2012г., постановено по НАХД № 592/ 2012г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е изменено наказателно постановление № 02-0202574/10.05.2012г., издадено от директора на „Дирекция Инспекция по труда” - Бургас и наложената на касатора имуществена санкция в размер на 5 000 лева на основание чл.416, ал.5 вр. с чл.415, ал.1 от КТ за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ е намалена на 1500 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът – директорът на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за основателно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд - Несебър е образувано по жалба на “Български Мистерии 54” ООД против наказателно постановление № 02-0202574/10.05.2012г., издадено от директора на „Дирекция Инспекция по труда” - Бургас, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева на основание чл.416, ал.5 вр. с чл.415, ал.1 от КТ за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на НРС изменя наказателното постановление като намалява размера на наложената санкция до законоустановения минимум - 1 500 лева. За целта приема, че търговецът е осъществил състава на нарушението по чл.415, ал.1 от КТ, но санкцията му е завишена и следва да се редуцира.

Решението на Районен съд – Несебър е неправилно и следва да се отмени.

В конкретния случай касаторът е санкциониран за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ, който запретява неизпълнението на задължително предписание от контролен орган за спазване на трудовото законодателство. По делото е безспорно установено, че на дружеството е дадено задължително предписание да изплати на А.Т. полагащото му се възнаграждение за месец май 2010г. за длъжността „пазач”. Предписанието е обективирано в протокол № 1779/14.07.2011г., в който е посочен срок за изпълнение - 15.08.2011г. Актът за установяване на административно нарушение е съставен на 28.12.2011г., а наказателното постановление е издадено на 10.05.2012г.

Възражението на касатора за незаконосъобразност на правораздавателния акт, основано на твърдението му, че не е спазен срока по чл.34, ал.1, предл.ІІ от ЗАНН, е основателно. Съгласно разпоредбата на чл.34, ал.1, предл.ІІ от ЗАНН не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения, както и по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ– две години. В процесния случай дружеството е следвало да изпълни задължителното предписание до 15.08.2011г. и първоначалният момент, от който започва да тече 3-месечния срок за съставяне на акта за установяване на административно нарушение, е 16.08.2011г. Към този момент нарушителят вече е бил известен и за административно-наказващия орган е било обективно възможно да констатира факта на бездействието. Като не е сторил това, а е проявил процесуална пасивност до 28.12.2011г., контролиращият орган е допуснал нарушение на административнопроизводствените правила, което не може да бъде санирано в последващата фаза на процеса и има за последица незаконосъобразност на произнесения правораздавателен акт. С оглед на това, решението на Районен съд – Несебър е неправилно и следва да се отмени с последващата от това отмяна на наказателното постановление.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 409/22.11.2012г., постановено по НАХД № 592/ 2012г. по описа на Районен съд – Несебър и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202574/10.05.2012г., издадено от директора на „Дирекция Инспекция по труда” - Бургас, с което на “Български Мистерии 54” ООД със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от управителя Н.Б.Д. е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева на основание чл.416, ал.5 вр. с чл.415, ал.1 от КТ за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………….......         

ЧЛЕНОВЕ: ……………………....

 

                                                                                                                    2……………………...