О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ 226

гр.Бургас, 03.02.2011г.

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на трети февруари, през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                                                           СЪДИЯ: ЛИЛИЯ А.

 

като разгледа адм.д. №78 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано е по жалба на Министъра на регионалното развитие и благоустройството гр.София, ул. Св.Св. К. и Методий №17-19 против заповед №8-Z-101 от 26.11.2010г. на кмета на Община Созопол.

След справка в служба "Деловодство" при Административен съд, гр.Бургас се установи, че в същия съд е налице образувано на 21.12.2010г. адм.д. №2610/2010г., което е тъждествено по страни и предмет с настоящото дело №78/2011г. – жалбоподател и по двете дела е Министъра на регионалното развитие и благоустройството, а оспореният административен акт е Заповед №8-Z-101 от 26.11.2010г. на кмета на Община Созопол.

С оглед на горните обстоятелства, съдът намира, че жалбата по образуваното по-късно адм.д. № 78/2011г. следва да бъде оставена без разглеждане, а същото прекратено, тъй като е налице предпоставката на чл.159, т.7 от АПК – има образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание.

Съдът установи, че административната преписка по издаване на оспорената заповед е представена по настоящото дело, поради което копие от нея следва да се изпрати по първо образуваното адм.д. №2610/2010г.

Поради изложеното и на основание  чл.159, т.7 АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Министъра на регионалното развитие и благоустройството против заповед №8-Z-101 от 26.11.2010г. на кмета на Община Созопол.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №78/2011г. по описа на Административен съд Бургас.

Копие от административната преписка да се изпрати на адм.д. №2610/2010г.

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му, пред ВАС.

 

 

                                                        СЪДИЯ: