ПРОТОКОЛ

 

Година 2010,23.03.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На двадесет и трети март                                   две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 78 по описа за 2010година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.П.Т., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Г., надлежно упълномощена. Представя пълномощно.

За ответника по жалбата Директора на РУ”СО” гр.Бургас, редовно призован, се явява процесуален представител юрисконсулт Ч.  Надлежно упълномощена, представя пълномощно. 

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против Решение №85/23.12.2009г.на Директора на РУ”СО” Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 530617/02.11.2009г., с което разпореждане на основание §4 ал.1 от ПЗ на КСО е отказано право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Производството се движи по реда на чл. 118 и сл. от КСО.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило писмо от Дирекция „Държавен военно исторически архив”, с което уведомява съдия-докладчика, че исканото удостоверение за Г.Т. е изготвено, но следва да бъде платена от съда такса в размер на 15лв. за да бъде предоставено удостоверението. Писмото е придружено с копие от писмо на Председателя на Държавна агенция „Архиви” до директорите на Териториалните държавни архиви, с указания за приложение на тарифата за таксите, които се събират от Държавна агенция „Архиви”.

АДВОКАТ Г. – Поддържам жалбата. Други доказателства,  освен тези, които сме поискали с жалбата, нямаме. С поисканата заповед от Държавна агенция „Архиви” искаме да докажем, че стажа при военните на моя доверител е по-голям от посочения в оспореното решение. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ Т.  – Не споря, че стажа ми на кадрова военна служба е 10 г.,1 м., 8 дни. Имам обаче и друг стаж, преди да започна да работя към военните, който е приравнен към І категория, и е използван в службата ми в размер на 5 години.

При подаването на документите в НОИ имах военна книжка, в която е посочен стаж 15 г., 2 м., 17 дни, която задържаха в НОИ. Мога да представя копие от военната книжка, където е отразен стажът ми.

ЮРИСКОНСУЛТ – Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, подробно описани в самата жалба.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на  л. 3 от делото.

 

По повод писмото на Директора на Дирекция „Държавен военноисторически архив” съдът намира, че следва повторно да задължи Директора на Дирекция „Държавен военноисторически архив” да представи по делото, в 7-дневен срок от съобщаването, на осн. чл.192 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, на писмен носител, информация относно началният и крайният момент на осигурителен стаж на кадрова военна служба за лицето Г.П.Т. с ЕГН **********.

УКАЗВА на Директора на Дирекция „Държавен военноисторически архив, че на основание чл.215 от Закона за съдебната власт съдиите при осъществяване на функциите си могат да искат съдействие от всички държавни органи, длъжностни лица, юридически лица и граждани, които са длъжни да им го указват. В този смисъл исканата от Дирекция „Държавен военноисторически архив” информация, която е нужна за адм. д. №78/2010 по описа на Административен съд гр.Бургас не представлява административна услуга и за нея съдът НЕ ДЪЛЖИ такса. Указанията, които директорът е получил от председателя на Държавна агенция „Архиви” не могат да касаят искания изхождащи от съдии, прокурори и следователи (съгласно чл.215 от ЗСВ), които са направени при осъществяване на тяхната функция. С оглед на което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДУПРЕЖДАВА Директора на Дирекция „Държавен военноисторически архив”, че ако в указания срок не представи исканата информация, на осн. чл.87 от ГПК, във връзка с чл.91, ал.2 от същия процесуален закон, ще му бъде наложена глоба, за която е предвиден размер от 100 до 1200 лв.

ДАВА възможност на жалбоподателя до следващото съдебно заседание  да представи по делото заверено копие от военната книжка.

ДАВА възможност и на двете страни, в същия срок, да изчерпят доказателствените си искания  във връзка  със становища по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.05.2010г. от 11.00 ч. за която дата страните са длъжни да следят страни.

ДА се изпрати съобщение на Директора на Дирекция „Държавен военноисторически архив.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: