ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 12.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети март                                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

      2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

КНАХ   дело    номер    78    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

 

Касаторът и ответникът, редовно призовани, не се явяват и не изпращат процесуални представители.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба с вх. № 1586/09.03.2009 г. от адвокат И.К. – процесуален представител на Ц.С.Р. – касатор, с която се заявява искане да се приемат като доказателства по делото писмените документи представени към молбата и е приложила становище по същността на спора.

 

ПРОКУРОРЪТ - Да се приемат така представените писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира, че представените с писмената молба документи са допустими и следва да се приемат като доказателства по делото. С оглед липсата на други доказателствени искания, да се приключи съдебното дирене и да се даде ход по същество.

По тези съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с писмената молба от адвокат К. документи.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ – Намирам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Намирам, че в хода на административното производство по безспорен начин е установено допуснатото от касатора нарушение, а именно - управление на МПС тип АТВ, което не е било регистрирано по надлежния ред. Изцяло споделям мотивите на първоинстанционния районен съд относно категорията на МПС-то и необходимостта от регистрацията на същото. Считам, че в административнонаказателното производство не са допуснати твърдените от касатора процесуални нарушения. Непосочването на адреса на жалбоподателя, също така погрешното изписване на гр. Несебър, а не КК „Слънчев бряг”, неизписването на точното местонахождение, а още по-малко изписването на представката „около” пред часа посочен за време на извършване на нарушението, не е процесуално нарушение и не може да е основание за неговата отмяна, поради което решението на Районния съд се явява правилно и законосъобразно, поради което ще Ви моля да го потвърдите.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: