Р Е Ш Е Н И Е  № 1486

 

Град Бургас, 20.07.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на двадесет и пети юни през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

при секретаря С.А., като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 789 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.65, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

Образувано е по жалба на „Астери-Асистанс“ ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: ******, община Несебър, представлявано от управителя В.А.А. - С., против заповед № 431/13.03.2018г., издадена от кмета на община Несебър, с която е разпоредено да се изземе имот - частна общинска собственост, представляващ аптека с площ от 10.26 кв.м. и обслужващи помещения с площ от 21.23 кв.м., находящи се на първи етаж от общинска сграда за здравни дейности с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, актуван с АЧОС № 4776/13.06.2011г., построена в УПИ IX, кв.24а по плана на гр.Свети Влас от „Астери-Асистанс“ ООД, който се владее без правно основание поради прекратяване на договор за наем № 68/17.10.2014г.

Жалбоподателят оспорва заповедта като незаконосъобразна, поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и противоречие с материалноправни норми. Сочи, че не е уведомен за образуването на административното производство и не му е предоставено време да изнесе оборудването си в друго подходящо помещение. Излага доводи, че не са налице основания за прекратяване на договора за наем и същият продължава действието си, въпреки издадената заповед № 2162/13.12.2017г. от кмета на община Несебър за неговото прекратяване. Твърди, че не е получавал от общината нито информация, нито фактури за дължими суми за консумативни разходи за периода от 3.10.2016г. до 6.11.2017г., поради което е бил поставен в невъзможност да ги заплати. Счита, че неплащането на наемната цена за м.12.2017г. не е основание за прекратяване на договора за наем, тъй като съгласно чл.19.3 от същия е необходимо да е налице забава с повече от един месец. Искането от съда е за отмяна на заповедта като незаконосъобразна. В съдебно заседание, чрез пълномощника си, поддържа жалбата и искането от съда.

Ответникът – кметът на община Несебър, представя административната преписка по издаване на оспорената заповед. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, излага доводи за неоснователност на жалбата и моли същата да бъде отхвърлена. Счита, че договорът за наем, сключен между община Несебър и жалбоподателя е прекратен едностранно с писмо, изпратено до „Астери-Асистанс“ ООД, за което е направено и изрично волеизявление от кмета на общината с нарочна заповед. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Бургаският административен съд, след преценка на становищата на страните, събраните по делото доказателства и като съобрази приложимите законови разпоредби,  приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена против индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол, пред надлежен съд, от легитимирано лице и в законоустановения срок, отговаря на изискванията на чл.150 и чл.151 от АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна.

От доказателствата по представената административна преписка се установява по безспорен начин, че община Несебър е собственик на аптека с площ от 10.26 кв.м. и обслужващи помещения с площ от 21.23 кв.м., находяща се на първи етаж от общинска сграда за здравни дейности с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 4776/13.06.2011г., построена в УПИ IX, кв.24а по плана на гр.Свети Влас.

писмо изх.№ 45-0С-732/03.10.2017г., кметът на община Несебър е изпратил предизвестие до „Астери-Асистанс“ ООД за прекратяване на договор № 68/17.10.2014г. за отдаване под наем на аптеката на основание чл.19.2 и 19.3 от договора, считано от 4.11.2017г. поради неизпълнение на поети задължения от страна на дружеството в качеството му на наемател, а именно: дължи наем за периода м.юли - м.септември 2017г., включително, в размер на 865.34 лева с ДДС, както и консумативни разходи в размер на 2 909.15 лева за периода от 1.10.2014г. до 3.10.2016г., включително, и текущите изразходени до септември 2017г. Това писмо е връчено от куриер на 4.10.2017г. на управителя на „Астери-Асистанс“ ООД В. А. А.-С. на адреса на управление на дружеството, видно от обратна разписка 1-000 5 034 (л.26).

На 8.11.2017г. и на 1.12.2017г. комисия, назначена със заповед на кмета на община Несебър, е извършила проверка на аптеката, отдадена под наем Между община Несебър, в качеството ù на наемодател, и „Астери-Асистанс“ ООД, в качеството му на наемател, на 17.10.2014г. е сключен договор № 68 за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ аптека с площ от 10.26 кв.м. и обслужващи помещения с площ от 21.23 кв.м., находяща се на първи етаж от общинска сграда за здравни дейности с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, актуван с АЧОС № 4776/13.06.2011г.

С на дружеството-жалбоподател, при която е установено, че обектът е заключен в работното време, посочено от наемателя, в същия не е извършван ремонт, мръсен е, неугледен и не функционира от доста време, т.е. налице е нарушение и неизпълнение на клаузите по договора за наем относно работното време и поддържането на обекта в хигиеничен и приветлив вид.

Със заповед № 2162/13.12.2017г. кметът на община Несебър е разпоредил да се прекрати сключения между общината и дружеството жалбоподател договор за наем № 68/17.10.2014г., считано от 8.01.2018г., поради това, че дължи сума за консумативни разходи в размер на 2 155.25 лева за периода от 3.10.2016г. до 6.11.2017г. и текущите изразходени до предаване на имота наем за месец декември 2017г. в размер на 355 лева,и поради неизпълнение на задължения по чл.13 от договора за наем. В заповедта е посочено, че общинският имот следва да бъде освободен в 7-дневен срок от влизането ú в сила, като в случай, че това не бъде сторено, ще бъде открито производство по издаване на заповед по чл.65, ал.1 от ЗОС. Заповедта е оспорена  от „Астери-Асистанс“ ООД пред Административен съд- Бургас, който с определение № 13/03.01.2018г. по адм. дело № 3512/2017г. по описа на съда е оставил без разглеждане жалбата на дружеството, приемайки, че заповедта няма характер на индивидуален административен акт, тъй като наемното правоотношение между страните подлежи на прекратяване по реда на ЗЗД, съгласно разпоредбата на чл.185, ал.3 от ЗОС. Това определение е оставено в сила с определение № 2439/26.02.2018г. по адм. дело № 1731/2018г. по описа на Върховен административен съд на Република България.

До „Астери-Асистанс“ ООД е изпратено писмо изх.№ H-45-ОС-732-002/12.03.2018г. на кмета на община Несебър, съдържащо информация, че е изтекъл предоставеният на дружеството срок за освобождаване и предаване на ползвания от него без правно основание имот на община Несебър, поради прекратяване на сключения помежду им договор за наем. В писмото се съдържа и уведомление, че се открива производство по издаване на заповед по реда на чл.65 от ЗОС за изземване на аптеката. Писмото не е връчено на „Астери-Асистанс“ ООД поради отсъствие на негов представител при посещение на куриер на адреса на управление на дружеството в гр.Свети Влас на 13.03.2018г., видно от товарителница 50342962272 (л.17).

Административният орган е приел, че тъй като процесният имот - аптека не е освободен и предаден от „Астери-Асистанс“ ООД на община Несебър в указания на дружеството срок до 6.03.2018г. е налице хипотезата на ползване на имота - частна общинска собственост, без правно основание - прекратен договор за наем по реда на ЗЗД с едномесечно писмено предизвестие от община Несебър, считано от 4.11.2017г., поради неизпълнение и нарушаване на договорни клаузи. По тези съображения е издал оспорената в настоящото производство заповед за изземване на имота на основание чл.65, ал.1 от ЗОС.

До „Астери-Асистанс“ ООД е изпратено писмо изх.№ H-5-ОС-732-003/13.03.2018г. на кмета на община Несебър, с което приложено е изпратено заверено копие на заповед № 431/13.03.2018г. на кмета на община Несебър. Писмото не е връчено на дружеството поради отсъствие на негов представител при посещение на куриер  на адреса му на управление в гр.Свети Влас на 14.03.2018г. Съобщение за издаване на заповедта е поставено на таблото за обяви в община Несебър и публикувано в официалния сайт на общината на 14.03.2018г.

При така установеното от фактическа страна, съдът обосновава следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл.168 от АПК, съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен, въз основа на представените от страните доказателства, да провери законосъобразността на оспорения административен акт  на всички основания по чл.146 от АПК. Съгласно чл. 142, ал.1 от АПК, съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му.

Оспорената заповед е издадена от кмета на община Несебър – орган с материална и териториална компетентност, съгласно чл.65, ал.1 от ЗОС. Заповедта е в изискуемата писмена форма и е мотивирана, като в нея изрично са посочени правните основания и са описани фактите, обусловили издаването ù.

Действително, независимо от еднократния опит за това, уведомлението за образуване на административното производство не е връчено на „Астери-Асистанс“ ООД, но това не е нарушение на административнопроизводствените правила от категорията на съществените. Такова би било в случай, че ако не бе допуснато, това би довело до различно разрешение на поставения пред административния орган въпрос. В случая не е налице тази хипотеза и пропускът жалбоподателят да бъде уведомен за образуваното административно производство не е довел до ограничаване на правото му на защита. Това е така, тъй като дружеството не е ангажирало доказателства в съдебната фаза на оспорване на заповедта, които ако бе представило пред административния орган биха довели до формиране на волеизявление, различно от волеизявлението му за изземване на имота, обективирано в оспорената заповед.

Контролът за законосъобразност на оспорения административен акт е въз основа на посочените в него фактически и правни основания за издаването му. В случая, като правно основание за издаване на оспорената заповед е посочена разпоредбата на чл.65, ал.1 от ЗОС, съгласно която общински имот, който се владее или държи без основание, не се използва по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на кмета на общината.

Не се спорно и от доказателствата по делото се установява, че имотът, предмет на изземване, е частна общинска собственост. Безспорно е също, че към датата на издаване на заповедта за изземване „Астери-Асистанс“ ООД не е освободило и предало имота на община Несебър.

Спорът между страните е дали към този момент имотът, предмет на изземване, е ползван от дружеството жалбоподател на годно правно основание.       В случая, доколкото договорът за наем е сключен с търговско дружество, а не с общинско ръководство на политическа партия или с общинско ръководство на синдикална организация, както и че предназначението на имота е за търговска дейност - аптека, може да бъде обоснован извод, че процесното наемно правоотношение подлежи на прекратяване по реда на ЗЗД, съгласно разпоредбата на чл.15, ал.3 от ЗОС. В този смисъл се е произнесъл и Върховният административен съд на Република България с определение № 2439/26.02.2018г. по адм. дело № 1731/2018г. по описа на ВАС на РБ.

Съдът приема, че същото е прекратено от община Несебър едностранно с надлежно връчено на жалбоподателя едномесечно предизвестие за прекратяване на договор № 68/17.10.2014г. за отдаване под наем на аптеката на основание чл.19.2 и 19.3 от договора, считано от 4.11.2017г., поради неизпълнение на поети договорни задължения от негова страна в качеството му на наемател.

Наведените в жалбата възражения, че не са били налице основания за прекратяване на договора, са възражения за съществуването на облигационно правоотношение между „Астери-Асистанс“ ООД и община Несебър към датата на издаване на обжалваната заповед, спор, който би могъл да бъде повдигнат и решен единствено от граждански съд. По делото не са налице доказателства такъв спор да е повдигнат от страна на жалбоподателя.

С оглед изложеното, съдът намира за безспорно установено, че са налице материалноправните предпоставки за издаване на оспорената заповед по чл.65, ал.1 от ЗОС, а именно – имот, частна общинска собственост, ползван без основание от „Астери Асистанс“ ООД, независимо, че с влязла в сила заповед № 2162/13.12.2017г. кметът на община Несебър е указал повторно на дружеството краен срок, до който следва да освободи и предаде имота на общината.

Изложеното мотивира съда да приеме, че оспорената заповед е издадена в съответствие с приложимите процесуалноправни и материалноправни разпоредби и в съответствие с целта на закона, с оглед защитата на правата на собственика на имота – община Несебър по специалния ред за това, предвиден в чл.65 от ЗОС.   Не се установиха основания по чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт, поради което жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Предвид изхода на спора и своевременно направеното искане от процесуалния представител на ответника за присъждане на разноски по делото,  на основание чл.143, ал.4 от АПК и чл.78, ал.8 от ГПК, във връзка с чл.37 от Закона за правната помощ, във връзка с чл.24 от Наредба за заплащането на правната помощ, съдът следва да осъди жалбоподателя да заплати на ответника сумата от 100 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция.

Воден от горното и на основание чл.172, ал.2, предложение последно от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Астери-Асистанс“ ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: ******, община Несебър, представлявано от управителя В.А.А. - С., против заповед № 431/13.03.2018г., издадена от кмета на община Несебър, с която е разпоредено да се изземе имот - частна общинска собственост, представляващ аптека с площ от 10.26 кв.м. и обслужващи помещения с площ от 21.23 кв.м., находящи се на първи етаж от общинска сграда за здравни дейности с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, актуван с АЧОС № 4776/13.06.2011г., построена в УПИ IX, кв.24а по плана на гр.Свети Влас от „Астери Асистанс“ ООД, който се владее без правно основание поради прекратяване на договор за наем № 68/17.10.2014г.

ОСЪЖДААстери-Асистанс“ ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: ******, община Несебър, представлявано от управителя В.А.А. - С., да заплати на община Несебър юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: