ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и пети юни                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 789 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АСТЕРИ-АСИСТАНС“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адвокат В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Несебър, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М.В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Астери-Асистанс“ ООД против заповед №431/13.03.2018 г., издадена от Кмета на община Несебър, с която е наредено да се изземе от дружеството-жалбоподател общински имот частна – общинска собственост, представляващ: Аптека на площ от 10,26 кв.м. и обслужващи помещения на площ от 21,23 кв.м., находяща се на първи етаж от общинска сграда за здравни дейности с идентификатор 11538.501.468.1 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, актуван с акт за частна общинска собственост № 4776/13.06.2011 г., построена в УПИ ІХ, кв. 24А по плана на гр. Свети Влас от „Астери-Асистанс“ ООД, който се владее без правно основание, поради прекратяване на договор за наем №68/17.10.2014 г., с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна.

 

АДВОКАТ В.: Нямам възражение по доклада.

Поддържам жалбата.

Нямам доказателствени искания. Не поддържам направеното с жалбата доказателствено искане за прилагане на административно дело №3512/2017 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата.

По доказателствата, моля да приемете един протокол, който е съставен на 17.05.2018 г. във връзка с обстоятелството, че от дружеството-жалбоподател са си взели обратно вещите, които са останали при изземването на имота, които той си е получил на 17.05.2018 г., а изземването е на 15.03.2018 г. Това са нови обстоятелства, които считам, че имат отношение към предмета на делото.

Представям,  освен това, два протокола, които са съставени през 2017 г. – единият на 08.11.2017 г., а другият на 01.12.2017 г. И двата са за проверки от община Несебър в процесния имот. Те са също документи от делото, което беше водено във връзка със заповедта за прекратяване на наемните правоотношения.

Други доказателствени искания нямам на този етап.

АДВОКАТ В.: Протоколът от 08.11.2017 г. на комисия, назначена със заповед № 1850/06.11.2015 г. на кмета на община Несебър за проверка на общински обекти, предоставени под наем, сред които е процесната аптека, е неотносим и другият протокол от 01.12.2017 г. на същата комисия за проверка на аптеката, също е неотносим.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените от ответника писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед по опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда – л. 6 от материалите по делото, и днес представените три протокола – от 08.11.2017 г., от 01.12.2017 г. и от 17.05.2018 г.,

 

Поради липса на други доказателствени искания, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ В.: Уважаема госпожо председател, аз ще Ви моля да уважите жалбата и да отмените като незаконосъобразна оспорената заповед на кмета на община Несебър по съображенията, изложени в самата в жалба, така също и след като прецените събраните по преписката доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решението, с което да оставите без уважение жалбата и да потвърдите издадената заповед на кмета на община Несебър за изземване на общинския имот. Тя е правилен и законосъобразен административен акт, за който са представени документите, изготвени в хода на административната преписка, както и съдебните актове, които удостоверяват действително факта, че процесният имот се владее без правно основание. Искам само да отбележа, че договорът за наем е сключен на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, който предполага прекратяването му по гражданскоправен ред. Считам, че представените протоколи за проверка, както и изрично писмо до дружеството-жалбоподател доказват без съмнение прекратяването на договора. Освен това, в този смисъл бе издадено изрично волеизявление на кмета на община Несебър в заповедта, която също бе оспорена, но жалбата беше оставена без разглеждане. В този смисъл моля за решение.

Моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение в полза на община Несебър.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: