ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми юни                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 789 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ориндж сити”ООД, редовно уведомен, се явява адвокат Б.  и адвокат Т., с пълномощни по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни данъци и такси” при община Приморско, редовно уведомен, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото предвид редовното призоваване на страните, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 6178/14.06.2016г. от процесуалния представител на ответника с приложени към нея доказателства, а именно заповед №992/23.10.2014г. на кмета на община Приморско, справка за количествата депозирани отпадъци в регионално депо за неопасни отпадъци с.Равадиново и стойността на отчисленията и обезпеченията заплатени от община Приморско за депонирането им.

 

АДВОКАТ Б.: Запознахме се с представените доказателства и не възразявам да бъдат приети.

 

АДВОКАТ Т.: Да се приемат представените доказателства. Няма да сочим други доказателства.

 

АДВОКАТ К.: Уважаеми г-жо председател, да се приемат представените доказателства. няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба вх.№6178/14.06.2016г. писмени доказателства, а именно - заповед №992/23.10.2014г. на кмета на община Приморско, справка за количествата депозирани отпадъци в регионално депо за неопасни отпадъци с.Равадиново и стойността на отчисленията и обезпеченията заплатени от община Приморско за депонирането им.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите предявената  от нас жалба. В настоящото производство по безспорен начин се установи, че не са налице условията за начисляване на процесните такси за битови отпадъци. Моля, да уважите жалбата, като ни предоставите възможност за представяне на подробни писмени бележки. Моля, да ни присъдите направените по делото разноски, за което представям списък.

 

АДВОКАТ Т.: Присъединявам се към становището на адвокат Б.. Ще представим писмени бележки по съществото на спора, в указан от Вас срок.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо съдия, моля от името на кмета на община Приморско, да постановите решение, с което отхвърлите жалбата против обжалвания административен акт. Считам жалбата за недоказана, а акта за установяване на задължения по декларация за доказан и законосъобразен, с оглед събраните доказателства, приети и неоспорени от страните. Безспорно се доказа, че в районът в който попада имотът на жалбоподателя се извършват услугите по поддържането на чистотата  на териториите за обществено ползване – сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци  в депо, за което съответно са отчислени суми за това. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,29 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: