ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 17.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети май                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 789 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ориндж сити”ООД, редовно призован, се явява адвокат Б. , с пълномощно по делото /л.188/ и адвокат Т., преупълномощен от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция” Местни данъци и такси” при община Приморско, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото предвид редовното призоваване на страните, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Ориндж сити”ООД против акт за установяване на задължение по декларация №0042/03.02.2016г.  издаден от старши експерт  при Д”Местни данъци и такси” към Община Приморско, в частта с която са определени задължения по декларация за Такса битови отпадъци за 2012г., 2013г., 2014г. и 2015г., в частта за компонентите поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и за  обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения.

 

АДВОКАТ Б.: Поддържам изцяло подадена от нас жалба. Доказателствени искания нямаме.

АДВОКАТ Т.: Поддържам изцяло подадената от нас жалба. Доказателствени искания нямаме. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

АДВОКАТ К.: Оспорваме, така подадената жалба. Считам, че така определена такса битови отпадъци е правилно и законосъобразно определена, поради което оспорваме жабата. Да се приемат представените доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

На основание чл.170, ал.1 от АПК УКАЗВА на ответника, че негова е доказателствената тежест да установи фактическите основания посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, включително следва да ангажира доказателства, че имотът собственост на жалбоподателя попада в границите на районите на територията на община Приморско, включени в системата на организирано поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, както и че тази услуга е реално предоставена, съответно че са извършвани разходи за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест да установи фактите посочени в жалбата и да ангажира доказателства във връзка със своите твърдения.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема г-жо съдия, ние въпреки разпределената доказателствена тежест, нямаме доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Т.: Нямаме доказателствени искания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаеми г-жо председател, установих че по преписката не е представена заповед по чл.63, ал. 2 от ЗМДТ относно определяне на границите на районите   и видът на предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване на кмета на община Приморско за 2015година, поради което моля да ни бъде дадена възможност да предоставим тази заповед, както и други допълнителни доказателства във връзка с депонирането на битови отпадъци.

 

Съдът с оглед дадените указния на страните и направеното изявление на представителя на ответника, счита че на същите следва да се предостави възможност да ангажират допълнителни доказателства, поради което ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.06.2016 г.  от 10.20часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: