Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    829                   от 09.05.2017 г.            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на двадесет и седми април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С.Х. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 788 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Директора на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) гр. Бургас против Решение № 337/27.02.2017 г., постановено по НАХД № 3894/2016 г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № И-2-0585-1/16.06.2016 г., издадено от касатора, с което за нарушение на чл. 69 и чл. 69а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е наложена еднократна имуществена санкция в размер на 18 709 лева на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за нарушение  на чл. 69, ал. 1 от ЗООС, Условие 9.2; 9.2.21, таблица 9.2.2.2 продължение от Комплексно разрешително № 6-Н1/2009 г. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът – „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, представлявано от С.М.А. – председател на Управителния съвет, в съдебно заседание чрез процесуалния си представител юрисконсулт К.С., оспорва касационната жалба  и иска от съда да потвърди обжалваното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на оспорването, като излага доводи в тази насока.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледани по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД против Наказателно постановление № И-2-0585-1/16.06.2016 г., издадено от Директора на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ)  гр.Бургас, с което за нарушение на чл.69 и чл.69а, ал.2 от ЗООС е наложена еднократна имуществена санкция в размер на 18 709 лева на дружеството за нарушение  на чл. 69, ал. 1 от ЗООС, Условие 9.2; 9.2.21, таблица 9.2.2.2 продължение от Комплексно разрешително № 6-Н1/2009 г. За да отмени процесното наказателно постановление, районният съд е приел, че са налице съществени процесуални нарушения, които ограничават правото на защита на дружеството – жалбоподател, като са изложени подробни мотиви в тази насока.

Решението на Районен съд – Бупргас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

На практика се установяват две групи нарушения в оспореното наказателно постановление:

Първата група нарушения са относно съдържанието на постановлението, изрично регламентирано в чл. 57, ал. 1 – липса на дата на нарушението и липса на описание на нарушението. Описанието в касационната жалба на процедурата, по която се установява нарушението и която процедура е регламентирана в чл. 69 от ЗООС и е специална спрямо производството, уредено в ЗАНН, не променя факта за липса на съществени елементи на нарушението и именно те са посочени от първата инстанция – липса на средномесечните стойности на източника на замърсяването, непосочване на допустимите стойности и правното основание на същите и др. Това нарушение препятства лицето, чиято отговорност ще се ангажира,  да организира своята защита. От друга страна липсата на тези елементи препятства и провеждането на съдебен контрол за законосъобразност.

Втората група нарушения се отнасят до липсата на данни и доказателства как точно е определен размерът на наложената санкция, за което са изложени подробни мотиви в обжалвания съдебен акт. Тези мотиви напълно се споделят от настоящата инстанция, поради което съдът не намира за необходимо да излага отново същите. По същество в касационната жалба е направен опит част от посочените недостатъци да бъдат преодоляни, но подобни действия са недопустими, защото ответникът по касация е лишен от право на защита.

В сезиращата жалба се излагат възражения във връзка с допуснатата пред районния съд съдебно-техническа експертиза. Нормата на чл. 220 от АПК въвежда изрична забрана за фактически установявания - касационният съд преценява прилагането на материалния закон въз основа на фактите, установени от първоинстанционния съд в обжалваното решение. Крайният извод за отмяна на наказателното постановление не се базира на резултатите от посочената експертиза, които в касационната жалба се оспорват подробно.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 337/27.02.2017 г., постановено по НАХД № 3894/2016 г. на Районен съд - Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                                  2.