ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми септември               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 788 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Фермер 2003” ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Представям писмо от ТД на НАП Бургас и разпечатка от информационната система на НАП във връзка с указанията на съда от предходното съдебно заседание.

В разпечатката са отразени всички плащания и прихващания до края на 2012г., като искам да поясня, че към СД вх.№20001108791/14.09. за м. август 2012г. ДДС за внасяне е 55 978,87лв. Остатъкът към 31.12.2012г. е в размер на 48 243.87лв., който остатък не е внесен.

Остатъкът за внасяне е прихванат с ДДС за възстановяване, както следва:

За м.10.2012г. е прихваната сумата от 7 734.84лв.; за м.12.2012г. е прихваната сумата от 5 539.28лв.; за м.01.2013г. е прихваната с ДДС сумата от 16 656.48лв.; за м.02.2013г. е прихваната с ДДС сумата от 18 587.98лв.; за м.03.2013г. прихваната с ДДС сумата от 4 456.62лв. Следват суми, които са внесени на ръка – 3,59лв.; сумата от 961,74 лв. е внесена на 01.02.2013г., сумата от 1 057.05 лв. е внесена на 25.02.2013г. и сумата от 981,13лв. е внесена на 20.03.2013г.

С всяка последваща декларация по ДДС е прихваната сума, а останалите суми са тези, които са внесени на ръка. Към края на м.април 2013г. лицето се е издължило.

Няма да сочим други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмо изх.№ С 160020-178-0009941/11.07.2016г. от публичен изпълнител до директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас придружено с детайлна справка и справка от информационната система на НАП за свързани транзакии по сметка на „Фермер 2003“ ЕООД.

 

С оглед изявлението на страната за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Моля да поставите решение, с което да потвърдите акта като законосъобразен и правилен по съображения, подробно изложени мотивите на самия акт.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 1095лв.

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.32 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: