ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети юни                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 788 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Фермер 2003” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. Представлява се от представител по пълномощие адвокат И.Т., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на процесуалните представители на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № Р-02002015006461-091-001/17.12.2015г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение № 73/24.03.2016г. от директора на дирекция „ОДОП” Бургас.

Производството се движи по реда на гл.ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ Т. Поддържам жалбата. Имам доказателствено искане предвид това, че в ревизионния акт изрично не е потвърдено, че жалбоподателя е изпълнил предпоставките на чл.189б от ЗКПО, моля представителят на ответната страна да потвърди този факт. Във тази връзка и в условията на евентуалност, ако за ответника е спорно изпълнението от доверителя ми на предпоставките на чл.189б от ЗКПО, моля да бъде назначена съдебно-икономическа експертиза с въпроси посочени в молба, която представям.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Оспорвам жалбата. Нямаме доказателствени искания. Считам, че предмета на спора се свежда до това дали са изпълнени условията на чл.167 от ЗКПО и дали дружеството-жалбоподател има непогасени задължения до 31.12.2012г., която е годината, за която е използвал преотстъпването на корпоративен данък.

В тази връзка мисля, че спора има правен характер и експертизата не е необходима по делото.

В този смисъл считам, че няма спор, защото ние сме се произнесли с решението на директора на дирекция „ОДОП”, становището ни е изложено накрая в решението.

АДВОКАТ Т. Просто исках да го потвърдим още веднъж.

Съдът към юрисконсулт Т. – За процесните периоди по ЗДДС имало ли е образувано производство за принудително изпълнение и дали са прихванати или погасени по друг начин дължимите суми?

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Не мога да кажа в момента. Това би било установено в производството по обжалване на ревизионния акт, но тъй като не се споменава в решението, считам че не е извършено прихващане. Не мога да твърдя със сигурност. Трябва да извърша справка в информационната система на НАП, тъй като дружеството е регистрирано по ЗДДС и трябва да се направи справка. Не бих могла да кажа в момента.

АДВОКАТ Т. – Доколкото на мен ми е известно не са били прихванати и не е имало връчена покана. Към този момент не мога да кажа дали се дължи тази сума. Не знам дали има образувано производство за предварително събиране и прихващане. Аз знам, че няма такава покана, не знам дали са платени, предполагам, че са платени, но не мога да заявя категорично.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Аз също не знам дали има образувано производство за предварително събиране и за прихващане.

Въпросът не е изследван категорично. Ще извърша такава проверка и ще представя справка в указан от съда срок.

АДВОКАТ Т. – С оглед изявлението на пълномощника на ответника оттеглям искането си за допускане на съдебно-икономическа експертиза.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от ревизионната преписка съгласно опис на л.34 от делото, както и решение № 73/24.03.2016г. на директора на дирекция „ОДОП” Бургас.

 

Съдът счита, че по делото следва да се установи дали процесната сума, дължима към 31.12.2012г. за ДДС в размер на 48 240,28 лв. е била прихваната или погасена по друг начин и кога се е случило това, както и да се установи, дали по отношение на събирането на тази сума данъчният орган е образувал производство за принудително събиране. По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, най-късно до следващото съдебно заседание, да посочи писмено по делото дали сумата описана в мотивите на това определение е била погасена изцяло или частично чрез прихващане или по друг начин, кога се е случило това, както и дали по отношение на нейното събиране приходният орган е образувал производство за принудително събиране. Ако има такова производство, ответникът да посочи кога е образувано, с какъв акт и дали е изпратена покана за доброволно изпълнение, която да е надлежно връчена.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.09.2016г. от 10.10ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ДАВА възможност на двете страни, извън вмененото задължение на ответника, в 14-дневен срок от днес да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спорните по делото въпроси.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9:49 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: