Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         984                        06.06.2014г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                          ХVІ-ти състав

На двадесет и девети май,               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Румен Йосифов

Членове:     1. Любомир Луканов

                     2. Атанаска Атанасова

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 788 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от ЗАНН, вр. чл.348 от НПК, вр. с чл.208-228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на ЕТ“Македонка-33-Нели Кирова“, ЕИК-102157396, гр.***, против решение № 19/27.02.2014г., постановено по НАХД 303/2014г. по описа на Районен съд - Царево, с което е изменено наказателно постановление № ОА-95/25.10.2013г., издадено от кмета на Община Царево, в частта относно размера на наложената имуществена санкция за нарушение на чл.206, ал.1, вр. чл.114, т.1 от Закона за туризма (ЗТ), която е намалена от съда от 2000лв на 1000лв. 

Касаторът намира за неправилен извода на районния съд, че в административнонаказателното производство не са допуснати нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Сочи кои са процесуалните нарушения, допуснати при съставяне на АУАН и при издаване на наказателното постановление, както и нарушенията на материалния закон, които представляват според него основания за отмяната му като незаконосъобразно. Моли съдът да отмени първоинстанционното решение и вместо него да постанови друго, с което да отмени издаденото му наказателно постановление. Не се явява и не се представлява в съдебно заседание.

 Ответникът по касационната жалба – кмет на Община Царево, в съдебно заседание се представлява от редовно упълномощен представител, който оспорва касационната жалба и пледира за отхвърлянето й. Изразява претенция за присъждане на съдебно-деловодни разноски.

 Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира решението на първоинстанционния съд да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Наказателното постановление, предмет на оспорване в производството пред районния съд, е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 3172/22.08.2013г., съставен на ЕТ“Македонка-33-Нели Кирова“ за това, че на 22.08.2013г., при извършена проверка от служители на Община Царево, в почивна база „Македонка“, находяща се в гр.Ахтопол, е установено, че търговецът извършва туристическа дейност хотелиерство в обекта, без да има категоризация по Закона за туризма, в нарушение на чл.114, т.1 от ЗТ. Предвид направените констатации, е издадено обжалваното от търговеца пред съда наказателно постановление, на осн. чл.206, ал.1 от ЗТ, за нарушение на чл.114, тл.1 от ЗТ.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до опорочаване на крайния акт и до нарушаване на правото на защита на жалбоподателя. Счел е, че АУАН и наказателното постановление са издадени от компетентни органи и съдържат изискуемите по чл.42 и чл.57 от ЗАНН реквизити. Приел е за безспорно доказано, че ЕТ“Македонка-33-Нели Кирова“ е извършил нарушение на чл.114, т.1 от ЗТ, за което правилно е определен вида на санкцията, на основание чл.206, ал.1 от ЗТ, но като счел, че размерът й от 2000лв. се явява прекомерно завишен, е намалил същата в размер на законоустановения минимум от 1000лв., съобразно тежестта на нарушението и целите на наказанието.

Решението на районния съд е правилно.

Въз основа на прецизно установена фактическа обстановка, която кореспондира с изложеното в НП и в АУАН, при редовно събрани в производството писмени и гласни доказателства, районният съд е формирал правилни изводи за незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление единствено в частта за размера на наказанието.

Неоснователно е възражението на касатора, че не е осъществен състава на нарушение, тъй като преди проверката е подал заявление за категоризация на обекта и е заплатил такса за това, защото тези действия не водят автоматично до откриване на процедура за категоризация и издаване на временно удостоверение.  Според разпоредбата на чл.129, ал.1 от ЗТ, лицето, което ще извършва хотелиерство, подава до съответния категоризиращ орган заявление за категоризиране, придружено с посочени приложения. Чл.130, ал.1 от ЗТ предвижда, че ако съответните документи отговарят на изисквания – органът открива процедура по категоризиране и издава временно удостоверение за открита процедура, а ако е налице непълнота в документите – ал.2 на същия член предвижда ред за отстраняването им, но без да се открива процедура и издава временно удостоверение. Чл.114, т.1 от ЗТ от своя страна е категоричен, че туристически услуги се предоставят единствено в категоризиран туристически обект или в обект с издадено временно удостоверение за открита процедура. Подаването на заявление, респ. плащането на такса, не е достатъчно за да изпълни изискването на чл.114, т.1 от ЗТ – туристически обект, който не е снабден с удостоверение за категоризация или временно удостоверение, не може да предоставя туристически услуги, в противен случай осъществява състава на нарушение по чл.206, ал.1 от ЗТ. Безспорно, към момента на проверката обектът е функционирал и в него е имало настанени туристи, както се е установило и от разпита на актосъставителя. Следователно, правилно административно-наказващият орган, съответно районният съд, са приели за безспорно установено по делото, че касаторът е осъществил от обективна страна състава на административно нарушение по

Съдът намира за неоснователно и твърдението на касатора, че в наказателното постановление не са изложени мотиви за това дали туристите са били настанени в годен обект за настаняване. Последното се установява от една страна от намерението на самия търговец да се снабди с удостоверение за категоризация за базата си заради което сам е подал заявление за това и е платил съответна такса, а от друга страна и от установеното при проверката, реално настаняване на туристи.

Оплакванията за неправилност на решението на районния съд са неоснователни. От събраните по делото доказателства правилно е приел, че административнонаказателният състав е осъществен от жалбоподателя.

Административен съд Бургас, в настоящия касационен състав, изцяло споделя мотивите на районния съд относно правилната правна квалификация на извършеното нарушение,  прилагането на точната санкционна разпоредба спрямо ЕТ“Македонка33-Нели Кирова“ и относно справедливия размер на наложената на търговеца имуществена санкция – в предвидения в чл.206, ал.1 от ЗТ минимум.

С оглед изложеното, не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение, поради което то следва да бъде оставено в сила, като валидно, допустимо и правилно.

По отношение на поисканите разноски от пълномощника на Община Царево, съгласно задължителната съдебна практика, залегнала в Тълкувателно решение № 2/03.06.2009г. на ВАС по тълк.д.№ 7/2008г., административните съдилища не присъждат разноски в производствата по касационни жалби срещу решенията на районните съдилища по административнонаказателни дела.

Мотивиран от изложеното Административен съд Бургас ХVІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19/27.02.2014г., постановено по НАХД 303/2014г. по описа на Районен съд - Царево, с което е изменено наказателно постановление № ОА-95/25.10.2013г., издадено от кмета на Община Царево, в частта относно размера на наложената на ЕТ“Македонка-33-Нели Кирова“, ЕИК-102157396, гр***, имуществена санкция за нарушение на чл.206, ал.1, вр. чл.114, т.1 от Закона за туризма (ЗТ), която е намалена от съда от 2000лв на 1000лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                         2.