Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1019                 08.05.2013г.            град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, трети състав, на двадесет и четвърти април две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Чавдар Димитров

 

при секретаря С.Х. като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 788 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.91, ал.2 от АПК, вр. с 54 от ЗКИР и е във фазата на повторното му разглеждане пред първоинстанционния съд след отмяна на предходния съдебен акт по съществото на спора с Решение № 4060/22.03.2013г. по адм.д. № 1975/2013г. по описа на ВАС с дадени указания за повторното му разглеждане.

Образувано е по жалба на „Голден бъг” ООД, представлявано от управителя С.М.А., със седалище и адрес на управление гр.***против заповед № КД-14-02-2126/05.12.2011г., произнесена от главен експерт в Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас, с която е оттеглена заповед № КД-14-02-2034/21.11.2011г., издадена от началника на СГКК. Иска се от съда да отмени заповедта с правно основание чл.91, ал.1 от АПК. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат М. от БАК, който поддържа заявената претенция и ангажира доказателства.

Ответната страна – началникът на СГКК – гр.Бургас не се представлява в процеса и не представя допълнителни доказателства, извън приложените към административната преписка.

Заинтересованата страна – Община Несебър се представлява от юрисконсулт Р., който пледира за отхвърляне на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.149, ал.1 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено, че Община Несебър притежава право на собственост върху терен, отреден за сметище, находящ се в землището на гр.Несебър, за което се легитимира с акт за публична общинска собственост № 499/08.01.1999г., одобрен от кмета на общината. С договор за отдаване на концесия от 13.04.1999г., вписан в Служба по вписванията при НРС под № 207, том ІІ, вх. рег.№ 1340/01.12.1999г. Община Несебър предоставя на „Голден бъг” ООД особено право на ползване (концесия) върху имота, отреден за сметище и разрешава на дружеството да извършва на тази територия третиране на битови отпадъци. Концесията е предоставена за срок от 15 години. Върху терена е изградено „Сметище”, което според съдържанието на удостоверение № 233/18.07.2005г., издадено от главния архитект на Община Несебър е търпим строеж по смисъла на §16 от ПЗР на ЗУТ. Със заявление № 99-28136/17.11.2011г., изходящо от управителя на „Голден бъг” ЕООД е направено искане пред СГКК – гр.Бургас за нанасяне на обекти в имот с идентификатор 61056.86.21 в кадастралната карта на гр.Несебър. Към заявлението е приложена геодезическа снимка и обяснителна записка за депо за битови отпадъци, от които е видно, че обектът попада в землището на с.Равда, представлява двуетажна административна сграда и складови помещения, които обслужват депото за битови отпадъци. В резултат на сезирането е издадена заповед № КД-14-02-2034/21.11.2011г., с която началникът на СГКК – гр.Бургас одобрява изменение в кадастралната карта и регистър на гр.Несебър, състоящо се в нанасяне на нови обекти в КККР: сграда с идентификатор 61056.86.21.1 с площ от 60 кв.м., предназначена за складова база въз основа на удостоверение за търпимост; сграда с идентификатор 61056.86.21.2 с площ от 340 кв.м., предназначена за складова база въз основа на удостоверение за търпимост; сграда с идентификатор 61056.86.21.3 с площ от 79 кв.м., предназначена за складова база въз основа на удостоверение за търпимост; сграда с идентификатор 61056.86.21.4 с площ от 291 кв.м., предназначена за складова база въз основа на удостоверение за търпимост. В заповедта е посочено още, че поземлен имот с идентификатор 61056.86.21 с площ от 47 871 кв.м. е с начин на трайно ползване пасище и е собственост на Общински съвет – Несебър съгласно решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № М211/02.02.1995г., издаден от ПК – Несебър. Заповедта е съобщена на заинтересованите страни „Голден бъг” ООД и Община Несебър и оспорена от последната с жалба вх.№ 09-29658/02.12.2011г. С молба от същата дата вх.№ 09-29661/02.12.2011г. е направено искане пред началника на СГКК – гр.Бургас за „отмяна” на заповедта на основание чл.91, ал.1 от АПК. Препис от жалбата и молбата са предоставени на жалбоподателя, за което свидетелства положеното от управителя удостоверително изявление върху документ № 94-31133-02-10-34003/20.12.2011г. Със заповед № КД-14-02-2123/05.12.2011г., издадена от главен експерт инж. П. Б. е оттеглена заповед № КД-14-02-2034/21.11.2011г. В мотивната част на отзивната заповед се сочи, че одобреното изменение е постановено преждевременно - при липса на уведомяване по чл.26 от АПК и чл.53 от ЗКИР и липса на акт за непълноти и грешки. В жалбата, с която е поставено началото на настоящото съдебно производство, „Голден бъг” ЕООД твърди, че не са налице основанията за отзив и административният орган е следвало да изпрати жалбата по компетентност до съда.

При извършената служебна проверка за законосъобразност на оспорваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че същата е произнесена от компетентен орган - главен експерт инж. П. Б., който е надлежно овластен да замества началника на СГКК – гр.Бургас за периода от 05.12.2011г. до 15.12.2011г. и в изискуемата от закона форма,

Относно законосъобразността на спорната заповед Съдът намира следното:

Нормата на чл.91, ал.1 АПК сочи, че в 7-дневен срок, а когато органът е колективен - в 14-дневен срок, от получаване на жалбата или протеста административният орган може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни. В конкретния случай тези предпоставки са налице.

Видно от Уведомление изх. № 99-28136-02-10-30787/21.11.2011г. на началника на СГКК – гр. Бургас /л.43/ , със същото са уведомени страните в проведено административно производство по чл.53 и чл.54 ЗКИР, за постановения от органа адм. акт. Същото уведомление е достигнало до Община Несебър на 24.11.2011г., удостоверено с известие за доставяне на л./42/.

В срока за обжалване на акта – на 02.12.2011г. са депозирани жалба  от община Несебър с вх. № 09-29658/02.12.2011г. и молба за оттегляне на оспореният акт от адм. орган негов автор – с вх. № 09-29661/02.12.2011г. Същите съдът преценя като съответстващи на формалните изисквания на чл.150 АПК, т.е. годни да сезират компетентен да разгледа жалбата орган, респ. съдебен състав.

Вземайки предвид изложените от жалбоподателя аргументи адм. орган се е възползвал от предвидената процесуална възможност на чл.91, ал.1 АПК и с оглед едноличния му състав в 7-дневния преклузивен срок на същата разпоредба /изтичащ на 09.12.2011г./ е преразгледал въпроса и е оттеглил сам оспорения индивидуален административен акт – Заповед №КД – 14 – 02 – 2034/21.11.2011г. за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равда, общ. Несебър с нов адм. акт, а именно спорната Заповед № КД – 14 – 02 – 2126/05.12.2011г.

Доколкото са налице както процесуалноправните, така и материалноправните предпоставки за постановяване на спорния адм. акт - заповед № КД-14-02-2126/05.12.2011г., издадена от главен експерт в СГКК – гр.Бургас същата като валиден, правилен и законосъобразен не следва да бъде отменян.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, първи състав

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на  „Голден бъг” ООД, представлявано от управителя С.М.А., със седалище и адрес на управление гр.***против заповед № КД-14-02-2126/05.12.2011г., произнесена от главен експерт в Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас, с която е оттеглена заповед № КД-14-02-2034/21.11.2011г., издадена от началника на СГКК

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:……………………