ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 24.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и четвърти април                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 788 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „ГОЛДЕН БЪГ ЕООД, представлявано от С. М. А., редовно уведомени, се явява адв. М., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

За ОТВЕТНИКА - Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Община Несебър, редовно уведомени, се представляват от  юрисконсулт Р..

 

По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

 ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Настоящото съдебно заседание е първо след отмяна решението на първоинстанционния съд с Решение № 4060/22.03.2013 г. по административно дело № 1975/2013 г., с дадени изрични от страна на съдебния орган указания за приложенията на материалния закон.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата жалба на „Голден бъг” ЕООД против Заповед № КД-14-02-2126/05.12.2011 г. на Главен експерт, заместваща началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, в длъжностно качество със Заповед № РД-13-301/24.11.2011 г.

 

АДВ. М.: Поддържам жалбата. Ще се ползвам от представените доказателства при първоначалното разглеждане на жалбата. Няма да соча нови доказателства. Указанията на Върховен административен съд са относно прилагане на процесуалния закон, а на настоящата инстанция е възложена проверка на материалната законосъобразност на процесната заповед.

 ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорваме жалбата. Считаме същата за неоснователна. Моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, по която вещото лице да отговори на следните въпроси:

1.     В кой ПИ са изградени сградите, чието нанасяне се иска?

2.     Какво е предназначението на имота и начина на трайно ползване?

3.     За сградите одобряван ли е инвестиционен проект?

4.     Издавано ли е разрешение за строеж?

Първите два въпроса целят да установят обстоятелствата, че района, в който са изградени сградите и удостоверението за търпимост, на което жалбоподателят се позовава са два различни имота. Целят да удостоверят, че липсва правно основание, въз основа на което същите да бъдат изградени.

АДВ. М.: Противопоставям се на доказателственото искане. Същото цели доказване на обстоятелството относно законосъобразността на първоначалната заповед, а не на заповедта за отзив. Обследването на тези обстоятелства не следва да е предмет на настоящото производство.

 ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Тези факти и обстоятелства са причината, поради които е издадена обжалваната заповед, с която се оттегля предходната такава, като считам, че връзката е пряка.

 

Съдът като взе предвид становищата на двете страни счита, че поисканата от ответния орган експертиза няма отношение към предмета на настоящия спор доколкото в акта за отзив административния орган е изложил мотиви, фактически и правни основания, към които отговорите поставени към експертизата нямат връзка. Към настоящия момент съдебният състав счита, че събраните доказателства са достатъчни за изясняване на случая от фактическа страна, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

АДВ. М.: Относно материалната законосъобразност на обжалваната заповед, в мотивите на процесната заповед е посочено, че при издаване на първоначалната заповед е нарушен чл. 53 от ЗКИР, поради несъставяне на акт за непълноти и грешки. Първоначалната заповед е издадена на основание чл. 51 от ЗКИР т.е., на основание и процедура от посочената в чл. 53 от ЗКИР. Следователно процесната заповед за отзив е издадена при неправилно прилагане на ЗКИР с оглед разминаване основанията за издаване на първоначалната заповед. Моля да имате предвид и съображенията изложени в жалбата, поради което Ви моля да отмените обжалваната заповед. Моля да ми дадете възможност за подробни писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. От приложената административна преписка е видно, че се касае за два различни имота т.е., цитирания в удостоверението за търпимост и имота, в който са изградени сградите. От тази гледна точка Община Несебър като заинтересовано лице е необходимо да изрази становище по направеното искане от жалбоподателя, което производство по създаване и поддържане на кадастралната карта става чрез съставяне на акт за непълноти и грешки. Съобразно константната практика при липса на такъв и при възражение на някои от заинтересованите лица, административният орган следва да постанови отказ поради липса на предпоставки за попълване на кадастралната карта. Моля, съдът да се произнесе в същия смисъл.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: