О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр.Бургас, № 1242/01.06.2018г.

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, състав, в закрито заседание на първи юни, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                      СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№787по описа за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалбата на М.С.И. *** против мълчалив отказ на кмета на Община Созопол да се произнесе по искане вх.№94-00388/05.02.2018г. за предоставяне на обществена информация.

По делото е постъпила молба вх.№4651/2018г. от жалбоподателя, с която заявява, че оттегля жалбата и иска производството по нея да бъде прекратено.  

С оглед писменото искане, направено по реда на чл.155, ал.3 от АПК за прекратяване на делото поради оттегляне на жалбата, съдът намира, че производството следва да се прекрати. 

Мотивиран от горното и на основание чл.159 т.8 във вр. чл.155 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.И. *** против мълчалив отказ на кмета на Община Созопол да се произнесе по искане вх.№94-00388/05.02.2018г. за предоставяне на обществена информация, поради оттеглянето й.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №787/2018г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

   СЪДИЯ: