О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  611/   31.03.2017 година, гр. Бургас

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на тридесет и първи март две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

Председател:       Галина Радикова

Членове: 1. Златина Бъчварова

                                                                                 2. Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 787 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Териториална дирекция на Националната агенция за приходите, гр. Бургас, представлявана от директора Т.П.К., против решение № 312/22.02.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 4808/2016 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Бургаският административен съд, след като се запозна с материалите по делото, намира жалбата за процесуално недопустима, като подадена след изтичане на преклузивния срок за обжалване. Видно от приложената по делото разписка, съобщението за изготвяне на решението е надлежно връчено на пълномощника на касатора на 02.03.2017г. Законоустановеният 14-дневен срок за обжалване на решението е изтекъл на 16.03.2017 г., присъствен ден, а жалбата е подадена след тази дата- на 20.03.2017 г. в 15.11 часа, видно от отбелязването върху нея. По делото не са представени доказателства за депозиране на жалбата в законоустановения срок, а и съпроводителното писмо, с което тя е изпратена на съда, е изведено от ТД на НАП- Бургас на същата дата- 20.03.2017 г. Ето защо, като просрочена, касационната жалба следва да се остави без разглеждане, а образуваното касационно производство да се прекрати на основание чл. 215, т.3, вр. чл. 211, ал.1 от АПК.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ТД на НАП- Бургас, представлявана от директора Т.П.К., против решение № 312/22.02.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 4808/2016 г. по описа на Районен съд- Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно наказателно дело № 787 по описа на Административен съд- Бургас за 2017г.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                

2.